Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 66
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3706 w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze regulaminu wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3617w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3618w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2508w/s nadania statutu sołectwu Stoki
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2486w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2504w/s nadania statutu sołectwu Rawicz
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2491w/s nadania statutu sołectwu Chynów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2517w/s nadania statutu sołectwu Zwierzyniec
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2493w/s nadania statutu sołectwu Drużbice-Kolonia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2515w/s nadania statutu sołectwu Wola Rożniatowska
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2499w/s nadania statutu sołectwu Kącik
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2489w/s nadania statutu sołectwu Bukowie Dolne
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2512w/s nadania statutu sołectwu Wadlew
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2497w/s nadania statutu sołectwu Józefów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2500w/s nadania statutu sołectwu Kobyłki
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2487w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2492w/s nadania statutu sołectwu Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2496w/s nadania statutu sołectwu Hucisko
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2514w/s nadania statutu sołectwu Wdowin-Kolonia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2502w/s nadania statutu sołectwu Patok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2510w/s nadania statutu sołectwu Teofilów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2488w/s nadania statutu sołectwu Brzezie
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2501w/s nadania statutu sołectwu Łęczyca
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2503w/s nadania statutu sołectwu Rasy
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2494w/s nadania statutu sołectwu Głupice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2516w/s nadania statutu sołectwu Zabiełłów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2495w/s nadania statutu sołectwu Gręboszów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2507w/s nadania statutu sołectwu Stefanów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2511w/s nadania statutu sołectwu Teresin
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2498w/s nadania statutu sołectwu Kazimierzów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2506w/s nadania statutu sołectwu Skrajne
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2509w/s nadania statutu sołectwu Suchcice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2505w/s nadania statutu sołectwu Rożniatowice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2513w/s nadania statutu sołectwu Wdowin
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2490w/s nadania statutu sołectwu Bukowie Górne
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1627w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1628w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice w 2016 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.979w/s zmiany Statutu Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.584w/s uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1614w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.724W sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/136//2008 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5108w/s określenia wzorów formularza informacji i  deklaracji podatkowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5107w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5106w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.5109w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4296w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4553w/s uchwalenia Statutu Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4358w/s zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4295w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4359w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.