Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 79
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4504w/s zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3898w/s wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3900w/s zasad używania herbu Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3899w/s wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3897w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2778w/s „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2779w/s zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1997w/s zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1605w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1995w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1606w/s : ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1996w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1119w/s wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2400w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.356w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.15w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3617w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3706 w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze regulaminu wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3618w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2508w/s nadania statutu sołectwu Stoki
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2493w/s nadania statutu sołectwu Drużbice-Kolonia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2517w/s nadania statutu sołectwu Zwierzyniec
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2504w/s nadania statutu sołectwu Rawicz
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2494w/s nadania statutu sołectwu Głupice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2511w/s nadania statutu sołectwu Teresin
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2510w/s nadania statutu sołectwu Teofilów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2488w/s nadania statutu sołectwu Brzezie
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2501w/s nadania statutu sołectwu Łęczyca
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2516w/s nadania statutu sołectwu Zabiełłów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2495w/s nadania statutu sołectwu Gręboszów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2507w/s nadania statutu sołectwu Stefanów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2498w/s nadania statutu sołectwu Kazimierzów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2506w/s nadania statutu sołectwu Skrajne
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2509w/s nadania statutu sołectwu Suchcice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2505w/s nadania statutu sołectwu Rożniatowice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2503w/s nadania statutu sołectwu Rasy
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2513w/s nadania statutu sołectwu Wdowin
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2492w/s nadania statutu sołectwu Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2514w/s nadania statutu sołectwu Wdowin-Kolonia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2502w/s nadania statutu sołectwu Patok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2515w/s nadania statutu sołectwu Wola Rożniatowska
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2496w/s nadania statutu sołectwu Hucisko
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2489w/s nadania statutu sołectwu Bukowie Dolne
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2512w/s nadania statutu sołectwu Wadlew
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2497w/s nadania statutu sołectwu Józefów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2499w/s nadania statutu sołectwu Kącik
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2491w/s nadania statutu sołectwu Chynów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2500w/s nadania statutu sołectwu Kobyłki
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2487w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2490w/s nadania statutu sołectwu Bukowie Górne