zwiń
Łódzk.2018.3430 w/s określenia wysokości opłat za korzystan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000), w związku z art. 13 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, pooz.1000) oraz art. 52 ust.1 pkt.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się, że publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, jest odpłatne.

§3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§4. Traci moc uchwała Nr XXII/255/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U poz.2203), Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę publicznych innych form wychowania przedszkolnego, i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchylone przepisy ustawy o systemie oświaty uprawniają Radę Gminy do podjęcia uchwały na podstawie nowo obowiązujących przepisów o finansowaniu zadań oświatowych i prawa oświatowego. Opłaty za przedszkola po 1 stycznia 2018 roku, stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). W związku z tym, że to Rada Gminy uchwala wysokość opłat za korzystanie dziecka z przedszkola, nie ma podstaw, aby dyrektor przedszkola zawierał z rodzicami umowy cywilnoprawne ustalające wysokość tych opłat.