zwiń
Łódzk.2017.3898 w/s wprowadzenia na terenie gminy Drużbice... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVII/295/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a, pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 27, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 785, poz. 1579, z 2017r. poz. 777) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się na terenie Gminy Drużbice Gminny program dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”, zwany dalej „Programem”, mający na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Drużbice, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§3. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej

z Gminy Drużbice identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.). Identyfikatorem Gminy Drużbice są następujące cyfry: 1001032.

§4. Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do:

1) 10 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drużbice,

2) 5 % zniżki w opłacie za dostawę wody,

3) 5 % zniżki w opłacie za odbiór ścieków,

4) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Drużbice.

§5. 1. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy działające na terenie Gminy Drużbice mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice.

2. Przedsiębiorcy i instytucje, o których mowa w ust. 1 informują o realizacji Programu

w miejscu realizacji uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 4 umieszczając w widocznym miejscu znak graficzny, którego wzór określi Wójt Gminy Drużbice.

3. Wójt Gminy Drużbice może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji, o których mowa

w ust. 1, przystąpienia do Programu albo usunąć ten podmiot z Programu, w szczególności

ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem Programu.

§6. 1. Koszt uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 1-3, jest finansowany z budżetu Gminy Drużbice.

2. Koszt uprawnień przyznanych przez podmioty, o których mowa w § 4 pkt 4, jest finansowany z budżetu tych podmiotów.

§7. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Drużbice.

2. Gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z Programu zobowiązane są do przedstawienia Wójtowi Gminy Drużbice jako Koordynatorowi Programu informacji

o kosztach realizacji Programu i liczbie osób korzystających z ulg, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice sprawozdanie z realizacji Programu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§8. Promocja działań podejmowanych w ramach Programu obejmować będzie

w szczególności informacje oraz ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Gminy Drużbice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach i poprzez placówki oświatowe.

§9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§11. Traci moc uchwała nr XXXVI/302/2014 Rady Gminy Drużbice z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+”, przy czym karty Dużej Rodziny 3+, wydane w oparciu o wskazaną uchwałę, zachowują moc przez okres, na który zostały wydane.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/295/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Deklaracja przystąpienia do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych

KARTA DUŻEJ RODZINY


.. .....................................................................................................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorcy/instytucji)

……………………………………

(NIP)

……………………………………

(nr telefonu)

Deklaruję przystąpienie do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka KARTA DUŻEJ RODZINY i gwarantuję następujące uprawnienia:

Nazwa uprawnienia Jednostka miary % zniżki

…………………………………………….

(pieczęć, data i podpis osoby uprawnionej)

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXXVI/302/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+” została wprowadzona karta uprawniająca do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Gminę Drużbice dla rodzin wielodzietnych.

Po trzech latach doświadczeń oraz możliwości wykorzystania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jako dokumentu uprawniającego do korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnień dla rodzin wielodzietnych, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.