Akty tematycznie:

Gospodarka komunalna, czystość i porządek
Ilość aktów: 9
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3899w/s wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1996w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3618w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3617w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.2487w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1628w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice w 2016 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1416w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1415w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1414w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik