zwiń
Łódzk.2018.1494 w/s szczegółowych warunków i trybu przyznaw... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXII/345/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232,z 2018r. poz.130) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.862) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się Nagrodę Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagrody mają charakter pieniężny.

3. Środki na nagrody będą corocznie określane w uchwale budżetowej Gminy Drużbice.

§2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród, o których mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/345/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 2 marca 2018 r.

Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§1. 1. Ustanawia się pieniężną Nagrodę Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Przy przyznawaniu nagrody bierze się pod uwagę ocenę całokształtu działalności kandydata lub jego osiągnięcia o istotnym znaczeniu w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w tym kultury ludowej poprzez realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych , upowszechniania czytelnictwa, muzyki, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacji wiedzy o kulturze regionu, inicjowanie nowatorskich form działalności społeczno – kulturalnej, ochrony dziedzictwa kultury i tradycji, działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń , twórczości literackiej , plastycznej, muzycznej i teatralnej oraz za udział i zajęcie wysokiego miejsca (od 1 do 3) na festiwalach, przeglądach i konkursach o zasięgu wojewódzkim lub krajowym

3. Nagroda może być przyznawana także za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury Gminy Drużbice

4. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Drużbice oraz osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy Drużbice.

5. Nagroda może być przyznawana indywidualnie lub zbiorowo.

6. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.

7. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Drużbice.

§2. 1. Nagrody przyznawane są na podstawie złożonego wniosku.

2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Drużbice w terminie do dnia 30 września każdego roku.

3. Wnioski mogą być składane przez:

1) instytucję kultury,

2) stowarzyszenia oraz inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu kultury i sztuki,

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§3. 1. Wójt Gminy Drużbice powołuje komisję ds. nagród.

2. Komisja dokonuje oceny wniosków o przyznanie nagrody.

3. Wnioski o przyznanie nagrody pozostawione zostaną bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) braku wymaganych dokumentów

3) śmierci kandydata

4. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Drużbice na podstawie opinii komisji ds. nagród.

5. Wysokość nagrody uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Drużbice oraz ilości przyznanych nagród.

6. O przyznaniu nagrody Wójt Gminy Drużbice powiadamia nagrodzonego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Regulaminu określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród Wójta

Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wzór wniosku

Do Wójta Gminy Drużbice

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

1.  Imię i nazwisko kandydata/pełna nazwa podmiotu

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.  Adres zamieszkania/ siedziba podmiotu

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3.  Opis całokształtu działalności

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4.  Opis osiągnięć o istotnym znaczeniu

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku załącza się zgodę kandydata na zgłoszenie do nagrody.

Ponadto można załączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie

Przyjęcie Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice” obligujeorgany stanowiące jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzież, zakres i formy tej pomocy , w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach , uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych , a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze ( art. 90 t ust.4 ustawy o systemie oświaty). Projekt uchwały stanowi Regulamin przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice. Określa grupy docelowe-adresatów, formę pomocy i zasady jej przyznawania .