zwiń
Łódzk.2016.3706 w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze r... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/185/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze regulaminu wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 30 ust. 6, ust.6a,art.34 ust.1,art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) oraz § 8, § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922 oraz z 2015 r. poz. 868), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/295/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice dodatków do wynagrodzenia (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 124, poz.1132), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach oraz dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8, § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, wynoszą 2,00 zł do 3,00 zł za każdą godzinę przepracowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach i uzależnione są od stopnia trudności lub uciążliwości prowadzonych zajęć”.

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość dodatków za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy”.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk