zwiń
Łódzk.2018.990 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXX/322/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na  okres roku kalendarzowego 2018.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w  łącznej kwocie 20.001.260,00 zł., w  tym:

1) dochody bieżące – 19.871.260,00 zł.;

2) dochody majątkowe – 130.000,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w  łącznej kwocie 21.601.729,00 zł. w  tym:

1) wydatki bieżące – 18.381.440,37 zł.;

2) wydatki majątkowe – 3.220.288,63 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy  się rezerwy:

1) ogólną w  wysokości 139.000,00 zł.;

2) celową w  wysokości 51.000,00 zł. z  przeznaczeniem na  zadania własne z  zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z  załącznikiem Nr 3.

§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.600.469,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z  zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 1.600.469,00 zł.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w  wysokości 2.862.000,00 zł. pochodzących z  pożyczek i  kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w  wysokości 1.261.531,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w  wysokości 3.220.288,63 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§8. W planie dochodów i  wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w  wysokości 55.000,00 zł., z  tytułu opłat za zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki w  wysokości 55.000,00 zł. na  realizację zadań ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z  załącznikiem Nr 6;

2) dochody w  wysokości 23,000,00 zł. z  tytułu opłat za  korzystanie ze  środowiska i  wydatki w  wysokości 23.000,00 zł. na  realizację zadań związanych z  ochroną środowiska, zgodnie z  załącznikiem Nr 7;

3) dochody w  wysokości 417.000,00 zł. i  wydatki w  wysokości 483.828,66 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu utrzymania czystości i  porządku w  gminie, zgodnie z  załącznikiem Nr 8;

4) dochody w  wysokości 5.240.726,00 zł., i  wydatki w  wysokości 5.240.726,00 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i  innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem Nr 9.

§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z  budżetu gminy dla  podmiotów należących i  nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z  załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem Nr 11.

§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w  kwocie 403.744,38 zł., ze  środków, o  których mowa w  art. 3 ust. 1 ustawy z  dnia 21 lutego 2014 roku o  funduszu sołeckim, zgodnie z  załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala limity zobowiązań z  tytułu zaciąganych kredytów i  pożyczek w  kwocie 3.652.000,00 zł., z  tego na:

1) pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) finansowanie planowanego deficytu i  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 2.862.000,00 zł.,

3) koszty obsługi długu, do kwoty – 190.000,00 zł.

§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w  2018 roku kredytów i  pożyczek na  pokrycie występującego w  ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w  2018 roku kredytów i  pożyczek na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu pożyczek i  kredytów długoterminowych do wysokości 2.862.000,00 zł.;

3) lokowania w  trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i  pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z  deklaracją wekslową.

§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w  zakresie wydatków bieżących budżetu w  granicach działu w  zakresie środków na  wynagrodzenia ze  stosunku pracy oraz  składek od nich naliczanych;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem zadań wieloletnich.

§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXX/322/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu G miny D rużbice na 2018 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 3 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 579 450,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 579 450,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 566 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 950,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00
600 Transport i łączność 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 133 699,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 699,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 128 199,40
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00
750 Administracja publiczna 50 089,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 44 089,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 44 087,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,95
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 067,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 067,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 067,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 669 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 026 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 985 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 700,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 23 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 572 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 755 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 64 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 195 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 139 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 012 633,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 990 633,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 22 000,00
758 Różne rozliczenia 7 063 747,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 968 416,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 968 416,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 095 331,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 095 331,00
801 Oświata i wychowanie 260 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80104 Przedszkola 14 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 93 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 20 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 153 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60 000,00
0830 Wpływy z usług 93 000,00
851 Ochrona zdrowia 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00
852 Pomoc społeczna 279 551,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 4 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 899,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 829,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 070,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 373,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 373,00
85216 Zasiłki stałe 100 152,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 961,12
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 191,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 023,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 758,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 400,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 38 904,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 904,00
855 Rodzina 5 195 222,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 487 223,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 487 223,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 707 999,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 437,52
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 697 762,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 534 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 77 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00
90002 Gospodarka odpadami 417 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 417 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23 000,00
90095 Pozostała działalność 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92195 Pozostała działalność 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000,00
bieżące 19 871 260,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 130 000,00
majątkowe 130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 20 001 260,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXX/322/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 7  414,00 7  414,00 7  414,00 0,00 7  414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1030 Izby rolnicze 7  414,00 7  414,00 7  414,00 0,00 7  414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7  414,00 7  414,00 7  414,00 0,00 7  414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 542  482,00 378  352,00 378  352,00 187  260,00 191  092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164  130,00 164  130,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 542  482,00 378  352,00 378  352,00 187  260,00 191  092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164  130,00 164  130,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144  259,00 144  259,00 144  259,00 144  259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12  261,00 12  261,00 12  261,00 12  261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26  906,00 26  906,00 26  906,00 26  906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3  834,00 3  834,00 3  834,00 3  834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17  000,00 17  000,00 17  000,00 0,00 17  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90  000,00 90  000,00 90  000,00 0,00 90  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14  000,00 14  000,00 14  000,00 0,00 14  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1  200,00 1  200,00 1  200,00 0,00 1  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4  000,00 4  000,00 4  000,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50  000,00 50  000,00 50  000,00 0,00 50  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5  692,00 5  692,00 5  692,00 0,00 5  692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164  130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164  130,00 164  130,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1  563  586,20 256  238,57 256  238,57 0,00 256  238,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1  307  347,63 1  307  347,63 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1  520  168,36 256  238,57 256  238,57 0,00 256  238,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1  263  929,79 1  263  929,79 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177  261,62 177  261,62 177  261,62 0,00 177  261,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 47  976,95 47  976,95 47  976,95 0,00 47  976,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28  000,00 28  000,00 28  000,00 0,00 28  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1  263  929,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1  263  929,79 1  263  929,79 0,00 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 43  417,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43  417,84 43  417,84 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43  417,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43  417,84 43  417,84 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68  250,00 68  250,00 68  250,00 4  000,00 64  250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68  250,00 68  250,00 68  250,00 4  000,00 64  250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4  000,00 4  000,00 4  000,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17  000,00 17  000,00 17  000,00 0,00 17  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10  000,00 10  000,00 10  000,00 0,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10  000,00 10  000,00 10  000,00 0,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25  000,00 25  000,00 25  000,00 0,00 25  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 100  000,00 100  000,00 100  000,00 0,00 100  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100  000,00 100  000,00 100  000,00 0,00 100  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100  000,00 100  000,00 100  000,00 0,00 100  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2  278  353,31 2  249  653,31 2  131  130,31 1  742  159,25 388  971,06 0,00 118  523,00 0,00 0,00 0,00 28  700,00 28  700,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 44  087,00 44  087,00 44  087,00 39  302,00 4  785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30  000,00 30  000,00 30  000,00 30  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2  850,00 2  850,00 2  850,00 2  850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5  647,00 5  647,00 5  647,00 5  647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 805,00 805,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3  500,00 3  500,00 3  500,00 0,00 3  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 82  000,00 82  000,00 4  000,00 0,00 4  000,00 0,00 78  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 78  000,00 78  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3  500,00 3  500,00 3  500,00 0,00 3  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2  071  707,58 2  043  007,58 2  039  684,58 1  702  857,25 336  827,33 0,00 3  323,00 0,00 0,00 0,00 28  700,00 28  700,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3  323,00 3  323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3  323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1  226  880,25 1  226  880,25 1  226  880,25 1  226  880,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101  810,00 101  810,00 101  810,00 101  810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40  000,00 40  000,00 40  000,00 40  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228  402,00 228  402,00 228  402,00 228  402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 32  565,00 32  565,00 32  565,00 32  565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8  500,00 8  500,00 8  500,00 0,00 8  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73  200,00 73  200,00 73  200,00 73  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69  400,00 69  400,00 69  400,00 0,00 69  400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1  500,00 1  500,00 1  500,00 0,00 1  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 16  000,00 16  000,00 16  000,00 0,00 16  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7  000,00 7  000,00 7  000,00 0,00 7  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 111  350,36 111  350,36 111  350,36 0,00 111  350,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11  000,00 11  000,00 11  000,00 0,00 11  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 25  800,00 25  800,00 25  800,00 0,00 25  800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30  000,00 30  000,00 30  000,00 0,00 30  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34  976,97 34  976,97 34  976,97 0,00 34  976,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18  000,00 18  000,00 18  000,00 0,00 18  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28  700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28  700,00 28  700,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39  800,00 39  800,00 39  800,00 0,00 39  800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6  700,00 6  700,00 6  700,00 0,00 6  700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32  000,00 32  000,00 32  000,00 0,00 32  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1  100,00 1  100,00 1  100,00 0,00 1  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 40  758,73 40  758,73 3  558,73 0,00 3  558,73 0,00 37  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37  200,00 37  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3  558,73 3  558,73 3  558,73 0,00 3  558,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1  067,00 1  067,00 1  067,00 1  067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1  067,00 1  067,00 1  067,00 1  067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 892,00 892,00 892,00 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153,00 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230  539,06 170  539,06 80  539,06 65  192,00 15  347,06 80  000,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 60  000,00 60  000,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 224  439,06 164  439,06 74  439,06 65  192,00 9  247,06 80  000,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 60  000,00 60  000,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80  000,00 80  000,00 0,00 0,00 0,00 80  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10  000,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42  084,00 42  084,00 42  084,00 42  084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3  575,00 3  575,00 3  575,00 3  575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7  843,00 7  843,00 7  843,00 7  843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1  118,00 1  118,00 1  118,00 1  118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10  572,00 10  572,00 10  572,00 10  572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3  600,00 3  600,00 3  600,00 0,00 3  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  897,06 1  897,06 1  897,06 0,00 1  897,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15  000,00 15  000,00 0,00 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45  000,00 45  000,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1  100,00 1  100,00 1  100,00 0,00 1  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 190  000,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190  000,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 190  000,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 190  000,00 190  000,00 190  000,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 190  000,00 190  000,00 190  000,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 190  000,00 190  000,00 190  000,00 0,00 190  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 7  070  552,06 6  575  677,96 6  357  313,96 5  035  917,00 1  321  396,96 0,00 218  364,00 0,00 0,00 0,00 494  874,10 494  874,10 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 3  926  501,61 3  926  501,61 3  768  921,61 3  310  450,00 458  471,61 0,00 157  580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 157  580,00 157  580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157  580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2  593  600,00 2  593  600,00 2  593  600,00 2  593  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192  700,00 192  700,00 192  700,00 192  700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458  750,00 458  750,00 458  750,00 458  750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 65  400,00 65  400,00 65  400,00 65  400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2  000,00 2  000,00 2  000,00 0,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119  300,00 119  300,00 119  300,00 0,00 119  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10  608,61 10  608,61 10  608,61 0,00 10  608,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 36  400,00 36  400,00 36  400,00 0,00 36  400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15  500,00 15  500,00 15  500,00 0,00 15  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3  900,00 3  900,00 3  900,00 0,00 3  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 51  260,00 51  260,00 51  260,00 0,00 51  260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7  300,00 7  300,00 7  300,00 0,00 7  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7  500,00 7  500,00 7  500,00 0,00 7  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5  300,00 5  300,00 5  300,00 0,00 5  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193  103,00 193  103,00 193  103,00 0,00 193  103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6  300,00 6  300,00 6  300,00 0,00 6  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 335  466,00 335  466,00 319  606,00 299  800,00 19  806,00 0,00 15  860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15  860,00 15  860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15  860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223  400,00 223  400,00 223  400,00 223  400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17  900,00 17  900,00 17  900,00 17  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45  900,00 45  900,00 45  900,00 45  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6  600,00 6  600,00 6  600,00 6  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6  000,00 6  000,00 6  000,00 6  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12  706,00 12  706,00 12  706,00 0,00 12  706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 148  586,88 148  586,88 148  586,88 0,00 148  586,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 148  586,88 148  586,88 148  586,88 0,00 148  586,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 486  346,00 486  346,00 463  046,00 424  330,00 38  716,00 0,00 23  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23  300,00 23  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313  100,00 313  100,00 313  100,00 313  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29  900,00 29  900,00 29  900,00 29  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65  300,00 65  300,00 65  300,00 65  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10  030,00 10  030,00 10  030,00 10  030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6  000,00 6  000,00 6  000,00 6  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6  000,00 6  000,00 6  000,00 0,00 6  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4  300,00 4  300,00 4  300,00 0,00 4  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23  716,00 23  716,00 23  716,00 0,00 23  716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 491  202,00 491  202,00 470  202,00 432  120,00 38  082,00 0,00 21  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21  000,00 21  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300  500,00 300  500,00 300  500,00 300  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54  950,00 54  950,00 54  950,00 54  950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67  100,00 67  100,00 67  100,00 67  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9  570,00 9  570,00 9  570,00 9  570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7  800,00 7  800,00 7  800,00 0,00 7  800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6  040,00 6  040,00 6  040,00 0,00 6  040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17  142,00 17  142,00 17  142,00 0,00 17  142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 314  000,00 314  000,00 314  000,00 0,00 314  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 314  000,00 314  000,00 314  000,00 0,00 314  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29  596,00 29  596,00 29  596,00 0,00 29  596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1  200,00 1  200,00 1  200,00 0,00 1  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11  200,00 11  200,00 11  200,00 0,00 11  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17  196,00 17  196,00 17  196,00 0,00 17  196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 540  633,00 540  633,00 540  633,00 285  230,00 255  403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220  000,00 220  000,00 220  000,00 220  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18  500,00 18  500,00 18  500,00 18  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40  900,00 40  900,00 40  900,00 40  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5  830,00 5  830,00 5  830,00 5  830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13  200,00 13  200,00 13  200,00 0,00 13  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 156  000,00 156  000,00 156  000,00 0,00 156  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2  000,00 2  000,00 2  000,00 0,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70  100,00 70  100,00 70  100,00 0,00 70  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2  200,00 2  200,00 2  200,00 0,00 2  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8  003,00 8  003,00 8  003,00 0,00 8  003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2  000,00 2  000,00 2  000,00 0,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 798  220,57 303  346,47 302  722,47 283  987,00 18  735,47 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 494  874,10 494  874,10 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219  216,00 219  216,00 219  216,00 219  216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17  899,00 17  899,00 17  899,00 17  899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39  775,00 39  775,00 39  775,00 39  775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5  597,00 5  597,00 5  597,00 5  597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2  100,00 2  100,00 2  100,00 0,00 2  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1  500,00 1  500,00 1  500,00 1  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2  200,00 2  200,00 2  200,00 0,00 2  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5  335,47 5  335,47 5  335,47 0,00 5  335,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 494  874,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494  874,10 494  874,10 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 55  000,00 55  000,00 54  700,00 17  640,00 37  060,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52  000,00 52  000,00 51  700,00 17  640,00 34  060,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17  640,00 17  640,00 17  640,00 17  640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2  720,00 2  720,00 2  720,00 0,00 2  720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30  200,00 30  200,00 30  200,00 0,00 30  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1  140,00 1  140,00 1  140,00 0,00 1  140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 920  048,91 920  048,91 678  509,28 304  132,00 374  377,28 0,00 241  539,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 312  069,00 312  069,00 312  069,00 0,00 312  069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 89  583,00 89  583,00 89  583,00 0,00 89  583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 222  486,00 222  486,00 222  486,00 0,00 222  486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14  899,00 14  899,00 14  899,00 0,00 14  899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14  899,00 14  899,00 14  899,00 0,00 14  899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75  373,00 75  373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75  373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 75  373,00 75  373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75  373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 100  152,12 100  152,12 961,12 0,00 961,12 0,00 99  191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 961,12 961,12 961,12 0,00 961,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 99  191,00 99  191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99  191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 313  518,13 313  518,13 305  946,50 263  654,00 42  292,50 0,00 7  571,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1  900,00 1  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 5  671,63 5  671,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5  671,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201  459,00 201  459,00 201  459,00 201  459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19  240,00 19  240,00 19  240,00 19  240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37  725,00 37  725,00 37  725,00 37  725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2  486,00 2  486,00 2  486,00 2  486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2  744,00 2  744,00 2  744,00 2  744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5  050,37 5  050,37 5  050,37 0,00 5  050,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11  536,00 11  536,00 11  536,00 0,00 11  536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1  500,00 1  500,00 1  500,00 0,00 1  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 11  500,00 11  500,00 11  500,00 0,00 11  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6  521,13 6  521,13 6  521,13 0,00 6  521,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3  525,00 3  525,00 3  525,00 0,00 3  525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45  133,66 45  133,66 44  633,66 40  478,00 4  155,66 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31  997,00 31  997,00 31  997,00 31  997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6  059,00 6  059,00 6  059,00 6  059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 822,00 822,00 822,00 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1  600,00 1  600,00 1  600,00 1  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2  700,00 2  700,00 2  700,00 0,00 2  700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  185,66 1  185,66 1  185,66 0,00 1  185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 58  904,00 58  904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58  904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 58  904,00 58  904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58  904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4  000,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4  000,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 4  000,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 5  274  758,18 5  274  758,18 239  521,62 184  172,78 55  348,84 0,00 5  035  236,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3  487  223,00 3  487  223,00 52  308,34 43  247,68 9  060,66 0,00 3  434  914,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3  434  914,66 3  434  914,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3  434  914,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33  330,00 33  330,00 33  330,00 33  330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2  557,00 2  557,00 2  557,00 2  557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6  481,68 6  481,68 6  481,68 6  481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 879,00 879,00 879,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7  500,00 7  500,00 7  500,00 0,00 7  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  185,66 1  185,66 1  185,66 0,00 1  185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1  698  199,52 1  698  199,52 100  027,62 99  590,10 437,52 0,00 1  598  171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 437,52 437,52 437,52 0,00 437,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1  598  171,90 1  598  171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1  598  171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41  960,00 41  960,00 41  960,00 41  960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 366,98 366,98 366,98 366,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56  235,11 56  235,11 56  235,11 56  235,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1  028,01 1  028,01 1  028,01 1  028,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 48  825,66 48  825,66 46  675,66 41  335,00 5  340,66 0,00 2  150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2  000,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33  888,00 33  888,00 33  888,00 33  888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411,00 411,00 411,00 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6  195,00 6  195,00 6  195,00 6  195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 841,00 841,00 841,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 155,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2  700,00 2  700,00 2  700,00 0,00 2  700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  185,66 1  185,66 1  185,66 0,00 1  185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 31  960,00 31  960,00 31  960,00 0,00 31  960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 31  960,00 31  960,00 31  960,00 0,00 31  960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8  550,00 8  550,00 8  550,00 0,00 8  550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8  550,00 8  550,00 8  550,00 0,00 8  550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1  761  138,12 1  321  493,22 1  312  969,22 507  290,00 805  679,22 0,00 4  524,00 4  000,00 0,00 0,00 439  644,90 439  644,90 50  000,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 185  636,00 185  636,00 185  636,00 124  841,00 60  795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96  172,00 96  172,00 96  172,00 96  172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8  175,00 8  175,00 8  175,00 8  175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17  937,00 17  937,00 17  937,00 17  937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2  557,00 2  557,00 2  557,00 2  557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10  000,00 10  000,00 10  000,00 0,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 18  000,00 18  000,00 18  000,00 0,00 18  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 22  000,00 22  000,00 22  000,00 0,00 22  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1  200,00 1  200,00 1  200,00 0,00 1  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3  795,00 3  795,00 3  795,00 0,00 3  795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 483  828,66 483  828,66 483  828,66 70  343,00 413  485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47  688,00 47  688,00 47  688,00 47  688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4  054,00 4  054,00 4  054,00 4  054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10  133,00 10  133,00 10  133,00 10  133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1  268,00 1  268,00 1  268,00 1  268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7  200,00 7  200,00 7  200,00 7  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 410  000,00 410  000,00 410  000,00 0,00 410  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  185,66 1  185,66 1  185,66 0,00 1  185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 6  600,00 6  600,00 6  600,00 0,00 6  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5  600,00 5  600,00 5  600,00 0,00 5  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 65  415,00 15  415,00 11  415,00 0,00 11  415,00 0,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 50  000,00 50  000,00 50  000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9  415,00 9  415,00 9  415,00 0,00 9  415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2  000,00 2  000,00 2  000,00 0,00 2  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 4  000,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40  000,00 40  000,00 40  000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10  000,00 10  000,00 10  000,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 75  000,00 75  000,00 75  000,00 0,00 75  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 75  000,00 75  000,00 75  000,00 0,00 75  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 481  144,90 160  500,00 160  500,00 0,00 160  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320  644,90 320  644,90 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140  000,00 140  000,00 140  000,00 0,00 140  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5  000,00 5  000,00 5  000,00 0,00 5  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2  500,00 2  500,00 2  500,00 0,00 2  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8  000,00 8  000,00 8  000,00 0,00 8  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320  644,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320  644,90 320  644,90 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 463  513,56 394  513,56 389  989,56 312  106,00 77  883,56 0,00 4  524,00 0,00 0,00 0,00 69  000,00 69  000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4  524,00 4  524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240  433,00 240  433,00 240  433,00 240  433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20  437,00 20  437,00 20  437,00 20  437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44  844,00 44  844,00 44  844,00 44  844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6  392,00 6  392,00 6  392,00 6  392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7  200,00 7  200,00 7  200,00 0,00 7  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31  000,00 31  000,00 31  000,00 0,00 31  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10  000,00 10  000,00 10  000,00 0,00 10  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4  000,00 4  000,00 4  000,00 0,00 4  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3  000,00 3  000,00 3  000,00 0,00 3  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8  500,00 8  500,00 8  500,00 0,00 8  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1  500,00 1  500,00 1  500,00 0,00 1  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9  483,56 9  483,56 9  483,56 0,00 9  483,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1  600,00 1  600,00 1  600,00 0,00 1  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69  000,00 69  000,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 950  371,84 450  371,84 102  371,84 10  200,00 92  171,84 348  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500  000,00 500  000,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 586  524,08 86  524,08 86  524,08 10  200,00 76  324,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500  000,00 500  000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9  250,00 9  250,00 9  250,00 9  250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59  274,08 59  274,08 59  274,08 0,00 59  274,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10  050,00 10  050,00 10  050,00 0,00 10  050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1  000,00 1  000,00 1  000,00 0,00 1  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6  000,00 6  000,00 6  000,00 0,00 6  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500  000,00 500  000,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 328  000,00 328  000,00 0,00 0,00 0,00 328  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 328  000,00 328  000,00 0,00 0,00 0,00 328  000,00