zwiń
Łódzk.2018.1709 w/s podziału Gminy Drużbice na okręgi wybor... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXIII/357/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2017 r. poz.15, poz.1089 oraz z 2018 r. poz.4 ,poz.130 ,poz.138) w związku z art. 12 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Na ustalenia Rady Gminy Drużbice w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Drużbice.

§4. Traci moc uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy Drużbice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,  numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/357/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 16 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY DRUŻBICE NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych w okręgu
1 Zabiełłów, Podstoła 1
2 Chynów, Zwierzyniec 1
3 Wadlew 1
4 Józefów, Rawicz 1
5 Patok, Skrajne, Brzezie, Łęczyca 1
6 Głupice 1
7 Drużbice-Kolonia 1
8 Gręboszów, Drużbice 1
9 Kobyłki, Kazimierzów 1
10 Wdowin, Wdowin-Kolonia 1
11 Stefanów, Hucisko 1
12 Bukowie Górne, Rasy 1
13 Wola Rożniatowska, Kącik, Teresin 1
14 Rożniatowice, Teofilów, Stoki 1
15 Bukowie Dolne, Suchcice 1
Uzasadnienie

Podział Gminy Drużbice na okręgi wyborcze został przeprowadzony zgodnie z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15, poz.1089 oraz z 2018 r. poz.4 ,poz.130 ,poz.138) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy Drużbice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze.

Przed zbliżającymi się wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. Rady Gmin zobowiązane są, w związku z art. 373 § 2 Kodeksu wyborczego do zweryfikowania ustalonej przez siebie liczby radnych z liczbą radnych określonych przez wojewodę i ewentualnego wprowadzenia zmian w dokonanym wcześniej podziale na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Wójta, Rada Gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

Przy dokonywaniu zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze należy brać pod uwagę liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone tj. w przypadku wyborów w 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy od ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać.

Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że liczba mieszkańców Gminy Drużbice według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła: 5178 osób,po przeliczeniu norma przedstawicielstwa wynosi: 345

Biorąc powyższe pod uwagę, w wyniku weryfikacji ustalono, że nie wystąpiło przekroczenie normy przedstawicielstwa w żadnym okręgu wyborczym.

Zaproponowany podział jest zgody z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks wyborczy i nie powoduje naruszenie normy przedstawicielstwa.

Szczegółowy podział Gminy Drużbice na jednomandatowe okręgi wyborcze z uwzględnieniem proponowanych zmian obrazuje tabela Nr 1. Przedłożony Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze był konsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Delegatury KBW w Piotrkowie Trybunalskim.

TABELA NR 1

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 r. 5178 GMINA DRUŻBICE
Liczba mandatów 15

Norma przedstawicielstwa

dla Gminy

345
Nr okręgu Granice okręgu (sołectwa/ miejscowości/ ulice lub ich części - jeśli są dzielnice

Liczba mieszkańców

( w każdym sołectwie/ miejscowości/ części)

Liczba mieszkańców okręgu (ogółem) Norma przedstawicielstwa
1

Podstoła

– Depczyk

– Zalesie

Zabiełłów

– Janówek

232

10

32

12

11

297 0,8608695652
2

Chynów

Zwierzyniec

151

243

394 1,1420289855
3 Wadlew 455 455 1,3188405797
4

Józefów

– Helenów

– Rawicz-Podlas

– Zofiówka

Rawicz

– Łazy

81

25

16

12

171

7

312 0,9043478261
5

Brzezie

– Czarny Las

Łęczyca

Patok

Skrajne

110

15

49

81

47

302 0,8753623188
6

Głupice

– Głupice-Parcela

– Wola Głupicka

66

141

71

278 0,8057971014
7 Drużbice – Kolonia 435 435 1,2608695652
8

Drużbice

Gręboszów

140

246

386 1,1188405797
9

Kazimierzów

– Katarzyna

– Żbijowa

Kobyłki

136

31

54

116

337 0,9768115942
10

Wdowin

Wdowin – Kolonia

– Gadki

125

104

41

270 0,7826086957
11

Hucisko

Stefanów

148

120

268 0,7768115942
12

Bukowie Górne

– Wrzosy

Rasy

– Nowa Wieś

– Kępa

146

7

208

69

14

444 1,2869565217
13

Kącik

Teresin

Wola Rożniatowska

78

85

86

249 0,7217391304
14

Rożniatowice

Stoki

– Marki

– Pieńki Głupickie

Teofilów

170

87

20

29

40

346 1,0028985507
15

Bukowie Dolne

Suchcice

179

226

405 1,1739130435
Razem 5178 5178 15,008695652