zwiń
Łódzk.2017.1606 w/s : ustalenia sieci publicznych przedszkol... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/263/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz.1948), art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.35, poz. 668, poz.1010 z 2017 poz.60) , Rada Gminy Drużbice uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się następującą sieć oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych:

1) oddział/(y) przedszkolny/(e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, Drużbice 15

2) oddział/(y) przedszkolny/(e) w Szkole Podstawowej w Wadlewie, Wadlew 59.

§2. Ustala się następującą siećinnych form wychowania przedszkolnego:

1) Punkt Przedszkolny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach, Drużbice 15,

2) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wadlewie, Wadlew 59,

3) Filia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach, Suchcice61.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/170/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 lutego 2009 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, uchwała Nr XXXV/236/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a ust.1 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi Rada Gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.Wychodzac na przeciw potrzebom rodzicom i dzieciom w wieku 3-5 lat z terenu gminy Drużbice, oraz po dokonaniu rozeznania potrzeb Wójt Gminy przedkłada niniejszy projekt Uchwały.