zwiń
Łódzk.2016.2516 w/s nadania statutu sołectwu Zabiełłów Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVI/169/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Zabiełłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 , art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się statut sołectwu Zabiełłów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr 43/IX/90 Rady Gminy Drużbice z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Samorządów Mieszkańców wsi dla sołectwa gminy Drużbice oraz uchwała nr IV/28/2003 Rady Gminy Drużbice z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/IX/90 z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Samorządów Mieszkańców wsi dla sołectwa gminy Drużbice .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVI/169/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 20 maja 2016 r.

STATUT SOŁECTWA ZABIEŁŁÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Sołectwo ZABIEŁŁÓW jest jednostką pomocniczą Gminy Drużbice, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa ZABIEŁŁÓW. działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym;

2) statutu Gminy Drużbice;

3) niniejszego statutu.

§2. 1. Obszar sołectwa ZABIEŁŁÓW wyznaczają granice administracyjne wsi ZABIEŁŁÓW, JANÓWEK.

2. Granice sołectwa ZABIEŁŁÓW określa załącznik nr 1 do statutu.

Rozdział II

Zadania sołectwa

§3. 1. Sołectwo realizuje zadania gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz zadania przekazywane uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) współpraca z organami gminy (wójtem i radą gminy) oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców sołectwa;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa i jego mieszkańców;

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego;

5) współpraca z pozostałymi sołectwami w zakresie wspólnych przedsięwzięć;

6) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na swoim terenie;

7) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości warunków życia mieszkańców sołectwa.

§4. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności przez:

1) realizowanie na swoim obszarze zadań i kompetencji przekazywanych przez organy gminy do wykonywania z ich upoważnienia;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

3) inicjowanie działań organów gminy wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności

sołectwa i jego obszaru;

4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących mieszkańców sołectwa i jego obszaru;

5) występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego możliwości.

Rozdział III

Organy sołectwa oraz zakres ich kompetencji

§5. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§6. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 3, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie;

2) wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawnymi lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy;

3) uchwalanie programów działania sołectwa;

4) przyjmowanie porządku obrad zebrania wiejskiego;

5) okresowa i roczna ocena działalności sołtysa i rady sołeckiej;

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań sołtysa z wykonania uchwał zebrania wiejskiego;

7) występowanie z wnioskiem do organów gminy w sprawie zmiany statutu sołectwa;

8) występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

9) określanie sposobu korzystania ze składników mienia stanowiących własność gminy przekazanych sołectwu do zarządzania i korzystania;

10) wnioskowanie o przeznaczenie środków budżetowych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

11) ustalanie zasad współdziałania z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych zadań.

§7. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata i odpowiada kadencji rady gminy.

2. W przypadku zmiany sołtysa lub członków rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranego sołtysa lub członka rady sołeckiej upływa wraz końcem kadencji rady gminy.

3. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

4. Przekazanie obowiązków sołtysa następuje w terminie do 3 dni od daty wyborów w formie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

5. 1 egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego przekazuje się Wójtowi Gminy w terminie do 7 dni od daty wyborów.

6. W przypadku wyboru sołtysa na kolejna kadencję protokołu zdawczo - odbiorczego nie sporządza się

7. Działalność organów sołectwa i rady sołeckiej jest jawna i ma charakter społeczny.

8. Jawność działania organów sołectwa i rady sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej i uchwałami zebrania wiejskiego.

§8. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§9. 1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego, udział w sesjach Rady Gminy Drużbice oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem i przepisami prawa.

2. Do kompetencji sołtysa w szczególności należy:

1) zwoływanie zebrań wiejskich i prowadzenie ich obrad;

2) przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał, programów działania będących przedmiotem obrad;

3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i prowadzenie ich obrad;

4) organizacja wykonania uchwał i ustaleń zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji;

5) składanie wniosków w imieniu sołectwa na sesjach rady gminy;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów;

7) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

8) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych;

9) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych poprzez wykonywanie zarządzeń wójta;

10) wykonywanie innych zadań wynikających ze spraw bieżących sołectwa, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o problemach sołectwa oraz jego potrzebach odpowiednio do wójta oraz radzie gminy;

11) współpraca z radnym z terenu sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

§10. 1. Dokumentację sołectwa prowadzi sołtys.

2. Dokumentacja sołectwa zawiera w szczególności: statut sołectwa, uchwały zebrania wiejskiego, protokoły z zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej, sprawozdania oraz korespondencję dotyczącą sołectwa.

3. Po upływie kadencji sołtys przekazuje dokumentację sołectwa nowemu sołtysowi.

§11. 1. Na sołtysie spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi techniczno-biurowej zebrania wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 sołtys może wyznaczyć członka rady sołeckiej lub innego uczestnika zebrania wiejskiego.

3. Obsługę przebiegu zebrania wiejskiego podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w przypadku zwołania zebrania wiejskiego przez wójta zapewnia Urząd Gminy Drużbice.

Rozdział IV

Rada sołecka

§12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką, która ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada sołecka składa się z 3, 5 lub 7 osób .

3. Zebranie wiejskie ustala liczbę członków rady sołeckiej bezpośrednio na zebraniu, na którym ma być dokonany wybór członków rady sołeckiej.

4. Sołtys przewodniczy radzie sołeckiej.

5. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w jego pracy, a w szczególności realizacji następujących zadań:

1) udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego;

2) przygotowywanie na zlecenie sołtysa projektów uchwał zebrania wiejskiego, programów pracy sołectwa oraz planów rozwoju miejscowości, inicjatyw działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, przedkładanych przez sołtysa na zebraniu wiejskim,

3) współpracowanie w zakresie określonym przez sołtysa z organizacjami pozarządowymi.

6. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa również poprzez wydawanie opinii.

7. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

8. Sołtys powinien powiadomić radę sołecką w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem rady sołeckiej.

9. Radny gminy posiadający mandat z sołectwa powinien być zapraszany na posiedzenia rady sołeckiej.

§13. 1. Sołtys nie jest związany opinią rady sołeckiej.

2. W razie nieuwzględnienia opinii rady sołeckiej jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym zebraniu wiejskim.

Rozdział V

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§14. 1. Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji;

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał;

3) głosowania;

4) składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia lub deklaracji.

4. W zebraniu wiejskim może uczestniczyć wójt lub jego przedstawiciele, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

5. W zebraniu wiejskim mogą również uczestniczyć radni Rady Gminy Drużbice i inne osoby zaproszone.

6. W przypadku gdy przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§15. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) z inicjatywy rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

4) na wniosek wójta gminy lub rady gminy.

2. Jeśli sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty, o których mowa w ust. 1, pkt. 2-4, zebranie wiejskie może zwołać wójt gminy w drodze zarządzenia.

3. Odrębne zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich wyborczych określa się w rozdziale VI statutu.

§16. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta powinno odbyć się najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§17. 1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/10 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nieważności zebrania z przyczyn, o których mowa w ust. 1, po 30 minutach następuje powtórzenie zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

3. Porządek obrad ustala podmiot wnioskujący o zwołanie zebrania wiejskiego.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad.

5. Wniosek o zmianę porządku obrad przyjmuje się większością głosów.

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu wiejskim winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych.

7. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

8. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej upoważniony przez sołtysa.

9. Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania wiejskiego, z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

10. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2) odebrania głosu;

3) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

4) przywołania do porządku w przypadku niewłaściwego zachowania uczestników zebrania wiejskiego.

11. W przypadku zwołania zebrania wiejskiego przez wójta, obradom przewodniczy wójt lub osoba przez niego wyznaczona.

§18. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie dolicza się do żadnej grupy.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

3. Obrady zebrania są protokołowane.

4. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce zebrania, imię i nazwisko prowadzącego zebranie, ilość osób biorących udział w zebraniu, opis wniosków, opinii, uchwał, wyniki głosowania. Do protokołu dołącza się listę obecności.

5. Protokoły z zebrań wiejskich przechowuje się przez okres 5 lat.

6. Uchwały zebrania wiejskiego sporządza się na piśmie. Uchwały podpisuje sołtys.

7. Uchwały zebrania wiejskiego ogłasza się na terenie sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§19. 1. Uchwały zebrania wiejskiego przedkłada się wójtowi w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwały zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem, statutem gminy lub statutem sołectwa są nieważne.

3. Wójt w terminie 30 dni od daty przedłożenia uchwały stwierdza jej nieważność w całości lub w części powiadamiając o tym radę gminy i Sołtysa.

Rozdział VI

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie i wybory uzupełniające

§20. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy Drużbice na dzień przypadający w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. W zarządzeniu wójt gminy określa miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania.

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ich przyczyny.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, a wtedy obowiązki sołtysa pełni osoba wyznaczona przez radę sołecką spośród jej członków.

4. Kandydować w wyborach sołtysa oraz do rady sołeckiej może osoba, która stale zamieszkuje na obszarze sołectwa i posiada bierne prawo wyborcze (osoba mająca prawo wybieralności) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

§21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

3. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do rady gminy.

4. Liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa wójt, na podstawie stałego rejestru wyborców według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień wyborów.

§22. 1. Wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej lub ich odwołanie są tajne.

2. Głosować można tylko osobiście.

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z nieparzystej liczby członków z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby wybrane spośród uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy. - wzór karty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego statutu

4. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) objaśnienie zasad głosowania;

4) przeprowadzenie wyborów;

5) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyników głosowania i wyników wyborów;

6) sporządzenie protokołów głosowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego statutu.

6. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§23. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów dla dokonania wyboru sołtysa, w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.

3. Kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej musi być obecny na zebraniu wiejskim i wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.

4. Komisja skrutacyjna zamyka listy kandydatów na sołtysa lub członka rady sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk i odebraniu od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie.

§24. Kandydaci są wpisywani na karty do głosowania przez komisję skrutacyjną

§25. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności.

§26. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa – postawieniu znaku „X” przy jednym kandydacie;

2) w przypadku wyboru rady sołeckiej – postawieniu znaku „X” przy tylu kandydatach, ilu wybieranych jest członków rady sołeckiej.

§27. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) bez pieczęci Urzędu Gminy Drużbice;

3) na których postawiono więcej niż jeden znak „X”, lub nie postawiono znaku „X” przed żadnym nazwiskiem kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów ( za wyjątkiem głosowania nad jednym kandydatem, o którym mowa w § 28 ust. 5) - w przypadku wyborów sołtysa;

4) na których postawiono więcej znaków” X” niż wynosi liczba wybieranych członków rady sołeckiej lub skreślono nazwiska kandydatów - w przypadku wyborów rady sołeckiej.

§28. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli nie można wybrać sołtysa bądź członków rady sołeckiej z powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, należy przeprowadzić drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów i spośród nich dokonuje się wyboru sołtysa bądź brakującej liczby członków rady sołeckiej.

4. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na sołtysa, wybory przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie nad jednym kandydatem polega na pozostawieniu nie skreślonego nazwiska w przypadku głosowania na TAK lub skreśleniu nazwiska w przypadku głosowania na NIE.

6. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a także, gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na sołtysa wsi, przeprowadza się ponowne wybory w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

7. W przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów

przekraczającej jej skład określony w § 12 ust. 2 - przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków rady sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby członków rady sołeckiej dokonuje się ponownie na zebraniu wiejskim w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

§29. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub uchwały zebrania wiejskiego.

2. Wnioski o odwołanie sołtysa kierowane są do wójta gminy.

3. O odwołanie może wystąpić:

1) wójt gminy;

2) co najmniej 1/5 osób uprawnionych do glosowania w sołectwie.

4. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku osób uprawnionych do głosowania w sołectwie należy dołączyć listę osób popierających wniosek z uwzględnieniem imienia i nazwiska, numeru Pesel, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu.

5. Wnioskom nie spełniającym wymogu określonego w ust. 4 wójt gminy nie nadaje biegu.

6. Głosowanie nad odwołaniem sołtysa następuje po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

7. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów tzn. ilość osób za wnioskiem o odwołanie jest większa od ilości głosów przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności sołtysa, pomimo prawidłowego powiadomienia go o terminie zwołania zebrania wiejskiego w sprawie odwołania, ust. 6 nie ma zastosowania.

9. Zebranie wiejskie w celu odwołania sołtysa zwołuje wójt w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Zawiadomienie dla sołtysa o miejscu i terminie zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa wraz z pouczeniem o możliwości złożenia wyjaśnień w zakresie zarzutów stawianych mu we wniosku o odwołanie doręcza się za potwierdzeniem odbioru.

§30. Zebranie wiejskie w celu odwołania członka rady sołeckiej zwołuje sołtys.

§31. Odwołanie i wybór nowego sołtysa lub członka rady sołeckiej odbywają się na tym samym zebraniu wiejskim.

§32. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) utraty prawa wybieralności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 ze zmianami).

§33. 1. W przypadku przedterminowych wyborów sołtysa wójt gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w trybie określonym w § 20 ust. 2 i 3.

2. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim, które zwołuje sołtys. Informację o wynikach wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej przedkłada się wójtowi.

3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej dokonuje się stosując tryb

przewidziany dla wyborów organów sołectwa oraz Rady Sołeckiej.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 21 statutu.

§34. 1. W terminie 14 dni od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub wyborowi na funkcję sołtysa lub członka rady sołeckiej z powodu naruszenia postanowień rozdziału VI statutu dotyczących w szczególności złamania zasady nieograniczonej liczby kandydatów, złamania zasady tajności wyborów, złamania zasady bezpośredniości wyborów, uniemożliwienia udziału w wyborach stałym mieszkańcom sołectwa jeśli ten fakt mógł faktycznie przesądzić o wyniku wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu, o którym mowa w § 14 ust. 1.

3. Protest wnosi się na piśmie do wójta, który jest organem właściwym do rozstrzygnięcia protestu.

4. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich poparcie.

5. Wójt rozstrzyga protest w formie zarządzenia w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

6. Na rozstrzygnięcie wójta przysługuje zażalenie do rady gminy w terminie 14 dni od daty jego opublikowania.

7. Rada gminy rozpatruje zażalenie w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

8. W przypadku uznania protestu wójt zarządza ponowne wybory. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu.

9. Protest zostaje oddalony jeżeli został złożony z naruszeniem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

10. Wójt pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę inną niż wymieniona w ust. 2.

§35. Dokumentację z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przechowuje się na okres kadencji w archiwum Urzędu Gminy.

Rozdział VII

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym

§36. 1. Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.

2. Realizacja potrzeb finansowych sołectwa odbywa się w ramach budżetu gminy.

3. Rada sołecka opracowuje i przedkłada wójtowi wnioski - najpóźniej w terminie do 15 października każdego roku - w celu rozpatrzenia ich przy konstruowaniu projektu budżetu na następny rok.

4. Sołectwo ma prawo wnioskować do organów gminy o stosowne środki na realizację zadań powierzonych sołectwu oraz ma obowiązek realizować wydatki, zgodnie z przyznanymi limitami.

5. Zadania sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z

funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301, z późn. zm.) w przypadku gdy rada gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

6. Udostępnianie sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołów użyczenia sporządzanych pomiędzy wójtem i sołtysem.

7. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

Rozdział VIII

Nadzór nad działalnością sołectwa

§37. Kontrola oraz nadzór działalności organów sołectwa sprawowana jest na zasadach legalności, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.

§38. Kontrolę działalności oraz nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje wójt i rada gminy poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

§39. Wójt i rada gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i

funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

§40. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia wójtowi uchwał i rozstrzygnięć zebrania wiejskiego w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

Rozdział IX

Postanowienie końcowe

§41. Zmiany Statutu dokonuje rada gminy w trybie określonym do jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Statutu Sołectwa Zabiełłów

MAPA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Statutu Sołectwa Zabiełłów

Wzór protokołu

Protokół zdawczo - odbiorczy z przekazania urzędu Sołtysa Sołectwa

Pieczęć                                                                                                             Miejscowość, data

Sołectwa

Sołtys kadencji ( podać lata kadencji)(imię i nazwisko sołtysa)

przekazuje

Sołtysowi kadencji ( podać lata kadencji)(imię i nazwisko sołtysa)


I.   Następujące dokumenty związane z działalnością Sołectwa:

wymienić konkretne dokumenty lub określić, że przekazano komplet dokumentów z kadencji

( podać lata kadencji) zgodnie z zapisami  § 10  Pkt 2 Statutu Sołectwa.


II.   Na podstawie spisu z natury, stwierdza się, że Sołectwo posiada następujące składniki mienia

przekazanego Sołectwu do używania:

wymienić konkretne składniki mienia, ich ilość

wraz ze stwierdzeniem, w jakim stanie technicznym się znajduje

Podpis Sołtysa                                                                                      Podpis Sołtysa

ustępującego                                                                                        nowo wybranego

Sporządzono w 3 Egz.

Egz. Nr 1 - a/a

Egz. Nr 2 - Sołtys ustępujący

Egz. Nr 3 - Wójt Gminy Drużbice

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Statutu Sołectwa Zabiełłów

Wzór karty do głosowania

Pieczęć Gminy Drużbice

Karta do głosowania w wyborach na Sołtysa Sołectwa / do Rady Sołeckiej Sołectwa

na kadencję (podać lata kadencji) zarządzonych na dzień (podać datę)

Zgłoszeni kandydaci:

1) ....................................................................□

2) ....................................................................□

3) ....................................................................□

4) .....................................................................□

5) …................................................................□

6) …................................................................□

7) …................................................................□

Pouczenie:

I Głosowanie, dla ważności głosu polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa – postawieniu znaku „X” przy jednym kandydacie,

2) w przypadku wyboru rady sołeckiej – postawieniu znaku „X” przy tylu kandydatach, ilu wybieranych jest członków rady sołeckiej.

IINieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) bez pieczęci Urzędu Gminy Drużbice;

3) na których postawiono więcej niż jeden znak „X”, lub nie postawiono znaku „X” przed żadnym nazwiskiem kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów ( za wyjątkiem głosowania nad jednym kandydatem, o którym mowa w § 28 ust. 5) - w przypadku wyborów sołtysa;

4) na których postawiono więcej znaków” X” niż wynosi liczba wybieranych członków rady sołeckiej lub skreślono nazwiska kandydatów - w przypadku wyborów rady sołeckiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Statutu Sołectwa Zabiełłów

Wzór protokołu

Protokół z przeprowadzenia głosowania w wyborach na Sołtysa Sołectwa /

Rady Sołeckiej Sołectwa na kadencję (podać lata kadencji)

Niniejszym Komisja Skrutacyjna, w składzie:


.. ............................................................................

.. ............................................................................

.. ............................................................................

powołana do przeprowadzenia wyborów i ogłoszenia wyników wyboru Sołtysa Sołectwa / Rady Sołeckiej Sołectwa na kadencję (podąć lata kadencji) na Zebraniu Wiejskim w dniu (podać datę) stwierdza, że:

po przyjęciu zgłoszenia następujących kandydatów:

1) .........................

2) ……………….

3) .........................

4) ………………..

5) ……………….

6) ………………..

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i stwierdza, że:

liczba osób uprawnionych do głosowania na podstawie listy obecności wyniosła ...................

liczba osób uprawnionych uczestniczących w głosowaniu wyniosła ....................:...................

liczba sporządzonych i wydanych kart do głosowania wynosiła ...........................:..................

liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła ............................................:..................

w tym:

liczba kart z głosami nieważnymi ........................................................................:....................

liczba kart z głosami ważnymi ........................................................................:.........................

1) ..................................................................-.............głosów;

2) ..................................................................-.............głosów ;

3) ..................................................................-.............głosów ;

4) ..................................................................-.............głosów;

5) ..................................................................-.............głosów ;

6) ..................................................................-.............głosów ;

7) ..................................................................-.............głosów;

Na podstawie oddanej ilości ważnych głosów Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Sołtysem Sołectwa / członkami Rady Sołeckiej Sołectwa (na kadencję ( podać lata kadencji) został/a/li:

1) ..................................................................

2) ..................................................................

3) ..................................................................

4) ..................................................................

5) ..................................................................

6) ..................................................................

7) ..................................................................

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:

Na podstawie kart z oddanymi ważnymi głosami stwierdza się, że na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: