zwiń
Łódzk.2017.1119 w/s wstępnego określenia lokalizacji nowego... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIII/257/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z  2016  r. poz. 446, poz. 1579);  art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z  dnia 16 grudnia 2010  r. o  publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1867, poz. 1920, poz. 1954) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440, poz. 1920, poz. 2255) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Określa  się wstępnie lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego dla  operatorów i  przewoźników, przy drodze powiatowej nr 2308E w  miejscowości Bukowie Dolne przy posesji nr 10A (strona lewa, strona prawa).

§2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Inicjatywa uchwałodawcza wynika z wniosku o ustalenie lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego dla operatorów i przewoźników przy drodze powiatowej nr 2308E w miejscowości Bukowie Dolne przy posesji nr 10 A, gm. Drużbice. Uchwalenie stosownej uchwały, w której wskazane zostaną miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców należy do kompetencji Rady Gminy Drużbice. Zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany uwzględnić uchwały rady gmin i udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie pismem znak PZD-TA-4328-24/2016 z dnia 20.12.2016 r. zawiadomił, że na podstawie art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Gmina na mocy podjętej przez Radę Gminy uchwały, winna wskazać miejsce lokalizacji nowego przystanku (strona lewa, strona prawa ). Określenie miejsc nowych przystanków komunikacyjnych będzie podstawą do ujęcia i zatwierdzenia przystanków w uchwale podjętej przez Radę Powiatu, co jest niezbędne do zamontowania oznakowania pionowego typu D-15.