zwiń
Łódzk.2018.1708 w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXIII/355/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu gminy Drużbice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz.2232, z 2018 r., poz. 130), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz.1985) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z  terenu gminy Drużbice.

§2. 1. Pomoc w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych udzielających schronienia przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, o których mowa w ust.1, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

Lp.

Dochód na osobę lub na osobę w rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym

(art. 8 ustawy o pomocy społecznej)

Odpłatność w (%) dobowego kosztu utrzymania osoby w  ośrodku wsparcia
1. powyżej 100% do 150% 40%
2. powyżej 150% do 200% 80%
3. powyżej 200% 100%

3. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy.

4. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni rzeczywistego pobytu.

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym może zostać zwolniona w części lub w całości z opłaty przez Wójta gminy Drużbice lub osobę przez niego upoważnioną. Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego.

§4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi gminy Drużbice.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w placówkach zapewniających to schronienie.

Podstawą do niniejszego projektu uchwały jest art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.