zwiń
Łódzk.2017.15 w/s określenia wysokości opłat za korzystan... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/255/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art.6 ust.1 pkt. 2 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, 1954 i 1985) uchwala się, co następuje:

§1. W przedszkolach publicznych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2. Określa się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w § 1

§3. Zakres świadczeń, zasady i termin płatności opłaty, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, albo jednym z rodziców lub opiekunów.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r., o zmianie ustawy  dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.W/w ustawa w art. 2 znowelizowała ustawę o systemie oświaty zmieniając zapis w art. 14 ust.5 pkt.1.W związku z powyższym dotychczasowa Uchwała Rady Gminy Drużbice straciła moc obowiązującą. Dlatego konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.