zwiń
Łódzk.2018.1492 w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania stype... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXII/343/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1 i art.41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 90 t ust 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/343/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 2 marca 2018 r.

Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice

§1. 1. Stypendium Edukacyjne Gminy Drużbice przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów będących mieszkańcami gminy Drużbice, za osiągnięcia w nauce.

2. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości.

3. Stypendium jest przyznawane uczniom jako jednorazowe świadczenie pieniężne.

§2. 1. Stypendium za osiągnięcia w nauce może być przyznane zamieszkałemu na terenie gminy Drużbice uczniowi szkoły podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego, do czasu jego wygaśnięcia, który na świadectwie uzyskał odpowiednio:

1) średnią ocen co najmniej 5,30 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej,

2) średnią ocen co najmniej 5,30 z przedmiotów obowiązkowych w oddziale gimnazjalnym,

3) lub tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2. Stypendium za osiągnięcia w nauce może być przyznane zamieszkałemu na terenie gminy Drużbice uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który na świadectwie uzyskał odpowiednio:

1) średnią ocen powyżej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej,

2) lub tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

§3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, może złożyć:

1) rodzic lub opiekun prawny ucznia,

2) pełnoletni uczeń,

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego ucznia, pełnoletniego uczenia.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu):

1) świadectwa szkolnego,

2) dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata, o których mowa w §2 ust.1 pkt 3 i §2 ust.2 pkt 2, w danym roku szkolnym,

3) oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie gminy Drużbice.

3. Wniosek powinien dotyczyć wyników i osiągnięć kandydata w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie.

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Wnioski o przyznanie nagrody pozostawione zostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie spełniają wymogów określonych w § 2 i § 3 ust.1,

2) nie zostały załączone wymagane dokumenty i oświadczenia,

3) zostały złożone po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4.

§4. 1. Wnioski sprawdza i opiniuje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice.

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium

2) opiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów warunków określonych w niniejszym regulaminie,

3) zaproponowanie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy

3. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.

4. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną zatwierdza Wójt Gminy Drużbice.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Drużbice w terminie do ostatniego dnia roku szkolnego, za który składany jest wniosek.

§5. 1. O przyznaniu stypendium Wójt Gminy Drużbice zawiadamia niezwłocznie wnioskodawców a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 również rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

2. Stypendium w formie pieniężnej wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, bądź czekiem.

3. Gmina Drużbice ma prawo do wykorzystania wizerunku stypendystów w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej.

4. Gmina Drużbice ma prawo do zamieszczenia listy stypendystów na swojej stronie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Drużbice.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego

dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice

……………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………………

miejsce zamieszkania

WNIOSEK

o przyznanie Stypendium Edukacyjnego Gminy Drużbice

Wnoszę o przyznanie Stypendium uczniowi:

………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko ucznia , data urodzenia

………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania

uczęszczającemu do klasy…………………………………………………………… w Szkole…………………………………………………………………………………

który: uzyskał w roku szkolnym ………../………..

a) średnią ocen ………………(na podstawie świadectwa szkolnego)

b) Został: finalista /laureatem konkursu/ olimpiady przedmiotowej, na szczeblu (określić poniżej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….

data i podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1.  ………………………………..

2.  ………………………………..

3.  ………………………………..

4.  …………………………………

Uzasadnienie

Przyjęcie Lokalnego Programu wspierania edukacji dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice” obligujeorgany stanowiące jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzież, zakres i formy tej pomocy , w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach , uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych , a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze ( art. 90 t ust.4 ustawy o systemie oświaty). Projekt uchwały stanowi Regulamin przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice. Określa grupy docelowe-adresatów, formę pomocy i zasady jej przyznawania .