zwiń
Łódzk.2017.3900 w/s zasad używania herbu Gminy Drużbice Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVII/304/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Drużbice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Drużbice (Dz. U. z 2016 r. poz 446, poz 1579, poz 1948 z 2017 r. poz.730, poz 935), Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1.

1. Herb Gminy Drużbice stanowi własność Gminy Drużbice i podlega jako dobro osobistej ochronie.

2. Herb Gminy Drużbice może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą część i szacunek, przewidziany prawem dla insygniów władzy.

§2.

Rada Gminy Drużbice upoważnia Wójta gminy Drużbice do podejmowania decyzji w sprawie używania wizerunku herbu.

§3.

1. Prawo do używania herbu przysługuje organom Gminy Drużbice, jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym Gminy Drużbice do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Herb Gminy Drużbice może być umieszczony:

1) na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy Drużbice, w sali, w której odbywają się posiedzenia Rady Gminy Drużbice oraz w pomieszczeniach Urzędu Gminy Drużbice i jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice,

2) na gminnych budynkach użyteczności publicznej,

3) na emblematach, drukach urzędowych organów Gminy Drużbice, gminnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych Gminy Drużbice,

4) na tablicach informacyjnych, placów i miejscowości z terenu Gminy Drużbice,

5) na stronach internetowych Urzędu Gminy Drużbice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice

6) na materiałach promocyjnych Gminy Drużbice

7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy Drużbice.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 używają herbu Gminy Drużbice nieodpłatnie.

§4.

1. Zgodę na nieodpłatne używanie herbu w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Drużbice.

2. Wizerunek herbu Gminy Drużbice może być używany nieodpłatnie przez inne podmioty do celów komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Drużbice.

3. Wnioski w sprawie uzyskania zgody, o której mowa w ust.1 i ust. 2 powinny określać proponowany sposób używania herbu, miejsca i okresu jego używania.

4. Zgodę, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wyraża Wójt Gminy Drużbice, określając warunki używania herbu Gminy Drużbice.

5. Wójt Gminy Drużbice może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, który ją uzyskał, używa herbu niezgodnie z określonymi warunkami.

§5.

Herb nie może być wykorzystany w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

§6.

Wykonanie uchwały powierza  Wójtowi Gminy Drużbice.

§7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk