zwiń
Łódzk.2017.356 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięż... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/243/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 poz. 1579) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz. 191, poz. 298, poz. 904) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę udziału.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wynosi 10,00 zł za każdą godzinę udziału.

§2. Traci moc uchwała nr XXIV/171/2009 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Drużbice.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz. 191) Rada Gminy ustala wysokość ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym członkom ochotniczej straży pożarnej, z tym że wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 887) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Drużbicach pismami z dnia 26.01.2016r. oraz 04.11.2016r., wystąpił do Wójta oraz Rady Gminy Drużbice o zwiększenie w/w stawek motywując tym, iż znacznie wzrosły koszty ponoszone przez druhów biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Obecnie stawka za udział w działaniu ratowniczym wynosi 10 zł, za jedną godzinę udziału, natomiast 5 zł za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.