zwiń
Łódzk.2017.3897 w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pom... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVII/294/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, `zm: Dz.U. z 2017 r., poz. 730, poz.935 ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1984, poz. 2174, zm: 2017 r., poz.1292) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach w  brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy Drużbice z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Drużbicach (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r., poz. 1518).

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/294/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w DRUŻBICACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Drużbice, finansowaną z budżetu Gminy w zakresie zadań własnych i dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U.

2016 r. , poz. 902);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1518 z późniejszymi zmianami);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późniejszymi zmianami);

6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567);

7) ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późniejszymi zmianami);

8) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1860),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami);

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późniejszymi zmianami);

12) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

13) uchwały Nr XI/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Drużbicach z dnia 19 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach;

14) innych ustaw i stosownych przepisów prawa;

15) niniejszego Statutu.

§2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Drużbice.

§3. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Drużbice.

§4. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Drużbice.

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§5. Celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia,

4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

5) rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb,

6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

§6. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach obejmujące w szczególności:

1) realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej;

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłacanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów;

3) ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych i wypłacanie świadczeń wychowawczych;

4) ustalanie prawa do jednorazowego świadczenia i wypłata jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu pobierania niektórych świadczeń w Ośrodku oraz wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

7) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

8) pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;

9) realizację programów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

10) wykonywanie innych zadań stosownie do ustaw i innych przepisów prawa.

§7. 1. Zadania określone w § 6 Ośrodek realizuje w szczególności przez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

5) pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

6) udzielanie informacji o obowiązujących procedurach oraz uprawnieniach z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek;

7) współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami;

8) doskonalenie modelu pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Działania Kierownika reguluje wyznaczony pisemnie przez Wójta Gminy zakres obowiązków służbowych oraz udzielone przez Wójta Gminy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§9. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich zwierzchnikiem jest Kierownik Ośrodka.

§10. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa R-egulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Zadania realizowane przez Ośrodek są finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

6. Zgodnie z uchwałą nr XXI/233/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice, Ośrodek jest jednostką organizacyjną obsługiwaną w zakresie wykazanym w ww. uchwale.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§12. . 1. Statut nadaje Ośrodkowi Rada Gminy Drużbice.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/294/2017 Rady Gminy Druzbice z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Drużbicach

W związku ze zmianą przepisów oraz nałożeniem na gminę nowych zadań, obowiązujący dotychczas Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Drużbicach wymaga aktualizacji. Wobec powyższego zaistniała potrzeba opracowania nowego Statutu, który odzwierciedla aktualnie obowiązujący stan prawny.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.