zwiń
Łódzk.2018.1710 w/s podziału Gminy Drużbice na stałe obwody... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXIII/358/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15, poz.1089 oraz z 2018 r. poz.4 ,poz.130 ,poz.138) w związku z art. 13 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje  podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Na ustalenia Rady Gminy Drużbice w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Drużbice.

§4. Traci moc uchwała Nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Drużbice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

§5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/358/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 16 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY DRUŻBICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Gmina Drużbice

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej liczba mieszkańców obwodu głosowania
1 Zabiełłów, Podstoła, Wadlew Szkoła Podstawowa w Wadlewie 752
2 Chynów, Zwierzyniec, Rawicz, Józefów Szkoła Podstawowa w Wadlewie 706
3 Drużbice, Drużbice-Kolonia, Gręboszów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach 821
4 Patok, Skrajne, Brzezie, Głupice, Łęczyca, Kazimierzów, Kobyłki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach 917
5 Wdowin, Wdowin-Kolonia, Stefanów, Hucisko, Bukowie Dolne, Suchcice

Budynek byłej Szkoły Podstawowej

w Suchcicach

943
6 Wola Rożniatowska, Kącik, Bukowie Górne, Teofilów, Stoki, Rożniatowice, Teresin, Rasy Szkoła Podstawowa w Rasach 1039
Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 § 2-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130, poz. 138) w związku z art. 13 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.

z 2018 r. poz 130) Rada Gminy Drużbice zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rada Gminy podejmuje uchwałę o podziale gminy na obwody w terminie

1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi.

Zgodnie z art. 12 § 3 Kodeksu Wyborczego stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Przedstawione w uchwale obwody spełniają ten warunek.