zwiń
Łódzk.2018.364 w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publi... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXX/326/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232),oraz art.133 ust.2 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Ustala się kryteria naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

§2. 1. Kandydatów do klasy pierwszej szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 2 pkt.;

2) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – 4 pkt.;

3) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje tworzenia dodatkowego oddziału – 4 pkt.;

4) dziecko zamieszkuje na terenie gminy Drużbice – 4 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:

1) dokumenty będące w posiadaniu szkoły;

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania dziecka.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) w Art. 15 uchyliły Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który określał sposób przyjmowania

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Zmianie ulega podstawa prawna upoważniająca do podjęcia uchwały.Przedłożony projekt utrzymuje dotychczas stosowane kryteria rekrutacji. Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.