zwiń
Łódzk.2017.1605 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/262/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446, 1579, poz. 1948) oraz  art. 210 ust.1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 60) Rada Gminy Drużbice uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a  także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a  także inne organy, na  okres od 1września2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Drużbice publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w  szkołach podstawowych, oraz  granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drużbice na  okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a  także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a  także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§2. Publiczne Gimnazjum w  Drużbicach im. Henryka Sienkiewicza z  siedzibą w  Rasach przekształca  się w  ośmioletnią szkołę podstawową:

1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Rasach,;

2) siedziba szkoły: Rasy 27;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.;

4) rok szkolny, w  którym rozpocznie  się kształcenie w  I klasie: 2017/2018.

§3. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z  Art. 210 ust. 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Pismem Znak: ŁKO.DPT.540.23.2017.JŚ z dnia 17 lutego 2017 r., Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi pozytywnie zaopiniował uchwałę Nr XXIII/259/2017 r., Rady Gminy Drużbice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca, zawiera w  szczególności ocenę zgodności z  prawem rozwiązań zaproponowanych w  tej uchwale oraz  oceny zapewnienia dzieciom i  młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki. Zaproponowane w  projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców gminy Drużbice, posiadanej bazy dydaktycznej i  oceny zapotrzebowania na  szkoły danego typu. W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Drużbice, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie

Wadlew 59

97-403 Drużbice

Chynów, Czarny Las, Depczyk, Helenów, Janówek, Józefów, Podstoła, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Helenów, Janówek, Józefów, Podstoła, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec,
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Drużbicach w Zespole Szkolno_- Przedszkolnym w Drużbicach

Drużbice 15

97-403 Drużbice

Brzezie, Drużbice, Drużbice Kol. Gadki, Głupice, Głupice-Parcela, Gręboszów, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kobyłki, Łazy, Łęczyca, Patok, Pieńki Głupickie, Rawicz, Rawicz –Podlas, Teofilów, Wdowin, Wdowin -Kol. Wola Głupicka , Żbijowa, Brzezie, Drużbice, Drużbice Kol. Gadki, Głupice, Głupice-Parcela, Gręboszów, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kobyłki, Łazy, Łęczyca, Patok, Pieńki Głupickie, Rawicz, Rawicz –Podlas, Teofilów, Wdowin, Wdowin -Kol. Wola Głupicka , Żbijowa,
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rasach

Rasy 27

97-403 Drużbice

Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Suchcice, Teresin, Wrzosy, , Wola Rożniatowska, Marki, Stoki Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Suchcice, Teresin, Wrzosy, , Wola Rożniatowska, Marki, Stoki

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Drużbice publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w  szkołach podstawowych, oraz  granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drużbice na  okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Klasy Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach w Szkole Podstawowej w Rasach

Rasy 27

97- 403 Drużbice

Brzezie, Chynów, Józefów, Podstoła, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zwierzyniec, Teresin, Rasy, Bukowie Górne, Suchcice, Hucisko, Stefanów, Bukowie Dolne, Kącik, Wola Rożniatowska, Rożniatowice, Rawicz, Gręboszów, Drużbice, Drużbice kol., Patok, Łęczyca, Głupice, Teofilów, Stoki, Kobyłki, Wdowin, Wdowin Kol., Kazimierzów, Brzezie, Chynów, Józefów, Podstoła, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zwierzyniec, Teresin, Rasy, Bukowie Górne, Suchcice, Hucisko, Stefanów, Bukowie Dolne, Kącik, Wola Rożniatowska, Rożniatowice, Rawicz, Gręboszów, Drużbice, Drużbice kol., Patok, Łęczyca, Głupice, Teofilów, Stoki, Kobyłki, Wdowin, Wdowin Kol., Kazimierzów,

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/262/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Drużbicach

Drużbice 15

97-403 Drużbice

Brzezie, Drużbice, Drużbice Kol. Gadki, Głupice, Głupice-Parcela, Gręboszów, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kobyłki, Łazy, Łęczyca, Patok, Pieńki Głupickie, Rawicz, Rawicz –Podlas, Teofilów, Wdowin, Wdowin -Kol. Wola Głupicka , Żbijowa,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie

Wadlew 59

97-403 Drużbice

Chynów, Czarny Las, Depczyk, Helenów, Janówek, Józefów, Podstoła, Skrajne, Wadlew, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec,
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rasach

Rasy 27

97-403 Drużbice

Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Suchcice, Teresin, Wrzosy, , Wola Rożniatowska, Marki, Stoki,