zwiń
Łódzk.2018.3431 w/s zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVI/377/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.: Dz. U.z 2018r. poz.994, poz. 1000), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1892), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1821), art.6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1785;poz. 1428;poz.1566; poz. 2141; z 2018r., poz. 650) oraz art. 28 §4 i art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa(tj.: Dz. U. z 2018r. poz.800; z 2017r. poz. 2492; z 2018r. poz. 650; poz. 1000; ) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w ten sposób że w wierszu 31 tabeli wykreśla się nazwisko i imię sołtysa Janczyk Zdzisław i w to miejsce wpisuje się nazwisko i imię sołtysa Borowiec Jerzy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk