zwiń
Łódzk.2017.2779 w/s zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXV/275/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.: Dz. U. z 2016r., poz.446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r., poz. 730), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 617, poz. 1579 ), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 374, poz. 1579), art.6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2016r.,poz. 716, poz. 1579, poz. 1923) oraz art. 28 §4 i art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa(tj.: Dz. U. z 2017r., poz.201, poz. 648) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, w ten sposób że:

1) w wierszu 1 tabeli wykreśla się nazwisko i imię sołtysa Kociołek Stanisław i w to miejsce wpisuje się nazwisko i imię sołtysa Bara Sebastian

2) w wierszu 23 tabeli wykreśla się nazwisko i imię sołtysa Dybka Jan i w to miejsce wpisuje się nazwisko i imię sołtysa Książczyk Anna

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk