zwiń
Łódzk.2016.3617 w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/186/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15, art.  40 ust. 1, art.  41 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016 r. poz. 446) oraz  art. 4 ust. 1 i  2 ustawy z  dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach ( Dz. U. z  2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Bełchatowie, Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala  się Regulamin utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Traci moc uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2487).

§4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/186/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

§1. Regulamin utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i  porządku na  obszarze Gminy Drużbice.

Rozdział 2

Wymagania w  zakresie utrzymania czystości i  porządku na  terenie nieruchomości 

§2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier i  tekturę;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w  tym bioodpady i  odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i  akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i  rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

13) zużyte opony;

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru;

3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 - 13, uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

4. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

5. Wyselekcjonowane odpady surowcowe (tzw. odpady "suche"), o  których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1-4, mogą być zbierane w  jednym pojemniku lub worku.

6. Jeżeli na  terenie nieruchomości powstają również odpady inne niż komunalne, należy je gromadzić w  sposób wyodrębniony z  odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami muszą być zgodne z  przepisami odrębnymi.

7. W pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być gromadzone odpady inne niż komunalne tzn. odpady powstające w  związku z  działalnością gospodarczą prowadzoną na  terenie nieruchomości.

§3. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.

2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na  terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod  warunkiem, że:

1) będzie odbywało  się na  terenie utwardzonym;

2) powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego oraz  nie będą powodowały zanieczyszczenia gleby, terenów zieleni, lasów oraz  wód powierzchniowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział 3

Rodzaj i  minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na  terenie nieruchomości oraz  na  drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i  ich utrzymania w  odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i  technicznym

§5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w  typowe pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych odpowiadające obowiązującym normom, w  ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, chyba że  na mocy uchwały Rady Gminy Drużbice   obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w  zamian za  uiszczoną opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać pojemniki w  stanie czystości zarówno wewnętrznej jak i  zewnętrznej poprzez ich okresowe mycie i  dezynfekcję; pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części np. pokrywy.

§6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych przewidziane są:

1) pojemniki o  pojemności: 0,12 m³, 0,24 m³, 1,1 m³, 1,5 m³ (tzw. „dzwon” przeznaczony do zbiórki szkła lub makulatury), 2,5 m³ (tzw. „siatka” przeznaczona do zbiórki tworzyw sztucznych);

2) kontenery o  pojemności: 5,0 m³, 7,0 m³;

3) kosze uliczne o  pojemności od 0,02 m³ do 0,11 m³;

4) worki o  pojemności 0,12 m³.

2. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących pojemników lub kontenerów, o  minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) w  zabudowie jednorodzinnej i  zagrodowej – 0,03 m³ na  1 mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik o  pojemności min. 0,12 m³;

2) w  zabudowie wielorodzinnej – 0,03 m3 na  1 mieszkańca, w  pojemnikach o  pojemności min. 0,12 m3;

3) na  terenach zabudowy letniskowej – 0,03 m3 na  1 osobę przebywającą na  terenie nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik o  pojemności min. 0,12 m³;

4) w  obiektach użyteczności publicznej, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, handlowych, przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy, urządzonych targowiskach - 0,11 m³ na  każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o  pojemności min. 0,12 m³;

5) w  żłobkach, przedszkolach, szkołach – 0,003 m³/dziecko, ucznia, pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o  pojemności min. 0,12 m³;

6) w  lokalach gastronomicznych – 0,02 m³ na  jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o  pojemności min. 0,12 m³;

7) na  drogach publicznych i  pozostałych terenach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, parkingi, itp.) - w  koszach ulicznych o  pojemności min. 0,02 m³;

8) na  terenach cmentarzy - 0,005 m³ na  jedno użytkowane miejsce grzebalne.

3. Na terenach targowisk, cmentarzy, dopuszcza  się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w  kontenerach o  pojemności 5 m³ lub 7 m³.

4. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić:

1) w  zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, letniskowej - w  pojemnikach lub workach, o  pojemności min.0,12 m³;

2) w  zabudowie wielorodzinnej - w  pojemnikach o  pojemności min. 0,12 m3 oraz  w gniazdach ogólnodostępnych wyposażonych w  pojemniki:

a) na  szkło i  makulaturę - o  pojemności min. 1,5 m³,

b) na  tworzywa sztuczne o  pojemności min. 2,5 m³;

3) w  obiektach użyteczności publicznej, żłobkach, przedszkolach, szkołach, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, handlowych, lokalach gastronomicznych, przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy, urządzonych targowiskach – w  pojemnikach lub workach o  pojemności min. 0,12 m³.

5. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić w  pojemnikach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o  ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

1) żółtym - z  przeznaczeniem na  papier i  makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale;

2) pomarańczowym - z  przeznaczeniem na  szkło białe i  kolorowe;

3) zielonym - z  przeznaczeniem na  odpady komunalne zmieszane lub odpady pozostałe po segregacji (tzw. odpady "mokre");

4) pojemniki w  gniazdach ogólnodostępnych w  kolorze:

a) niebieskim – z  przeznaczeniem na  papier i  tekturę,

b) zielonym - z  przeznaczeniem na  szkło kolorowe,

c) białym - z  przeznaczeniem na  szkło bezbarwne,

d) pojemniki wykonane z  siatki - z  przeznaczeniem na  tworzywa sztuczne.

Rozdział 4

Warunki rozmieszczania pojemników

§7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Kosze, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 7, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.

Rozdział 5

Częstotliwość i  sposób pozbywania  się odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych z  terenu nieruchomości oraz  z  terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§8. 1. Pozbywanie  się odpadów komunalnych z  terenu nieruchomości oraz  z  terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno następować w  terminach zapewniających utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek, w  terminie określonym w  harmonogramie, wystawić pojemniki z  odpadami przy najbliższej utwardzonej publicznej drodze dojazdowej do posesji lub pozostawić je w  nie zamkniętym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu dostępnym z  ulicy (pergola śmietnikowa).

§9. 1. Ustala  się następującą minimalną częstotliwość pozbywania  się odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane lub pozostałe po segregacji (tzw. „mokre”) - nie rzadziej niż 1 raz w  miesiącu;

2) wyselekcjonowane odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż 1 raz w  miesiącu;

3) wyselekcjonowane odpady surowcowe zbierane w  tzw. gniazdach (tj. szkło, makulatura oraz  tworzywa sztuczne): nie rzadziej niż 1 raz w  miesiącu;

4) szkło – 1 raz w  kwartale;

5) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, opony - minimum 2 razy w  roku (wiosna, jesień) w  ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych – odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Drużbice;

6) odpady z  terenów zabudowy letniskowej – nie rzadziej niż 1 raz w  miesiącu;

7) odpady powstające na  terenie nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w  miesiącu.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości, w  uzgodnieniu z  Gminą Drużbice, ustali szczegółowy harmonogram odbioru z  uwzględnieniem częstotliwości określonej w  ust. 1.

§10. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze  zbiorników bezodpływowych z  częstotliwością wynikającą z  ich pojemności, w  sposób gwarantujący, że  ze zbiornika nie nastąpi wypływ wynikający z  jego przepełnienia powodujący zanieczyszczenie powierzchni ziemi i  wód podziemnych.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§11. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz  pozostałości z  sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na  terenie Gminy Drużbice, winny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych w  wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

§12. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić:

1) ograniczenie masy wytworzonych odpadów komunalnych;

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

3) zwiększenie poziomu recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne;

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania;

6) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w  zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, korzyści wynikających z  selektywnego zbierania odpadów oraz  konsekwencji niewłaściwego postępowania z  odpadami.

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na  celu ochronę przed  zagrożeniem lub uciążliwością dla  ludzi oraz  przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości w zabudowie

wielorodzinnej oraz terenów, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej, dopuszcza się

utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;

2) ograniczenie wszelkiej uciążliwości dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem, do obszaru

nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 9

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest przez właścicieli lub zarządców

nieruchomości w terminach wynikających z potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku w terminie od 1

października do 30 listopada.