zwiń
Łódzk.2018.1496 w/s szczegółowych warunków przyznawania i o... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXII/347/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, z 2018 r. poz. 130), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.), Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Drużbice, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) „ustawie o pomocy społecznej”– rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1769 ze zm.);

2) ,, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz.847 ze zm.)

3) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Drużbice;

4) „Radzie Gminy” - rozumie się przez to Radę Gminy Drużbice;

5) „Wójt Gminy” - rozumie się przez to Wójta Gminy Drużbice;

6) „GOPS” - rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach;

7) „usługobiorcach” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach;

8) „specjalistycznych usługach opiekuńczych” – rozumie się przez to specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS w Drużbicach, a także przez osoby fizyczne i instytucje, którym GOPS zleci ich realizację na podstawie stosownej umowy.

§4. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej, na zasadach i w zakresie określonych tym przepisem.

§5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie usługobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 100% obowiązującego w dacie przyznania tych usług kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Usługobiorcy nie spełniający kryterium dochodowego, określonego w ust. 1, zwracają w części lub w całości poniesione przez Gminę wydatki na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - poprzez ponoszenie odpłatności za ich wykonanie, na warunkach określonych w ust. 3 - 6.

3. Ustala się ogólne koszty usług opiekuńczych jako koszt 1 godziny usług opiekuńczych - w wysokości 110 % minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Ustala się ogólne koszty specjalistycznych usług opiekuńczych jako koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych - w wysokości 170% minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest dokonywana według procentowych wskaźników odpłatności, odnoszących się do ustalonych w ust. 3 i 4 ogólnych kosztów poszczególnych form tych usług, zgodnie z treścią załącznika do uchwały.

6. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ogólnego kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, procentowych wskaźników odpłatności, o których mowa w ust. 5 oraz liczby godzin tych usług, świadczonych u usługobiorcy w ciągu miesiąca kalendarzowego.

7. Podstawę ustalenia ogólnych kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, określonych w ust. 3 i ust. 4, stanowią koszty ich realizacji przez Gminę wynikające ze zlecenia przez nią świadczenia tych usług podmiotom zewnętrznym.

§6. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uiszczana przez usługobiorców za okres każdego miesiąca kalendarzowego, odpowiednio, w następujący sposób:

1) za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w oparciu o pisemne potwierdzenie przez usługobiorcę, w „Karcie usług” opiekuna, wykonania tych usług, przy czym w przypadkach niemożności - z uwagi na stan zdrowia usługobiorcy - powyższego potwierdzenia, fakt wykonania usług, potwierdza członek rodziny usługobiorcy lub osoba świadcząca te usługi;

2) uiszczenia miesięcznej opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługobiorca dokonuje na rachunek bankowy GOPS w terminie do 20. dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

§7. 1. Częściowe zwolnienie usługobiorcy z opłaty za świadczenie usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych, może nastąpić w przypadkach:

1) konieczności ponoszenia przez usługobiorcę odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,

2) korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

3) zdarzenia losowego w rodzinie,

4) pogorszenia stanu zdrowia usługobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego leczenia lub konieczności zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak może skutkować zagrożeniem jego życia.

§8. Traci moc uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 września2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

§9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/347/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 2 marca 2018 r.

Procentowe wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w Gminie Drużbice

Dochód netto usługobiorcy (osoby

samotnej) lub dochód na osobę

w rodzinie usługobiorcy w stosunku

procentowym do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze liczone w procentach od ogólnego kosztu poszczególnych form tych usług, w tym od jednej godziny tych usług.

usługobiorca samotnie

gospodarujący

usługobiorca w rodzinie
do 100% zwolniony z odpłatności zwolniony z odpłatności
powyżej 100% - 150% 10% 12%
powyżej 150% - 200% 15% 18%
powyżej 200% - 230% 20% 23%
powyżej 230% - 260% 25% 28%
powyżej 260% - 290% 30% 33%
powyżej 290% - 320% 35% 38%
powyżej 320% - 370% 40% 43%
powyżej 370% - 400% 45% 48%
powyżej 400 %- 450% 50% 55%
powyżej 450% - 500% 60% 70%
powyżej 500% - 600% 70% 80%
powyżej 600% - 700% 85% 90%
powyżej 800% 100% 100%
Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

W związku art. 50 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.) proponuje się projekt nowej uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania.

Ustalenie wysokości kosztu usług opiekuńczych jest kompetencją Rady Gminy.

W projekcie uwzględniono kwotę godziny zlecenia lub świadczenia usług opiekuńczych, stanowiącą 110 % minimalnej stawki godzinowej oraz kwotę wynagrodzenia za godzinę zlecenia lub świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowiącą 170% wynagrodzenia minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017 r., poz.847 ze zm.).

Podwyższenie kwoty za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z faktu, iż usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.