zwiń
Łódzk.2018.365 w/s ustalenia kryteriów w postępowaniu rekr... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXX/327/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art.131 ust.4 w związku z art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się następujące kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drużbice:

1) oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym - 5 pkt;

2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu kandydata w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 8 h dziennie – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej w tej samej miejscowości - 2 pkt;

4) objęcie rodziców lub rodzeństwa kandydata, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, nadzorem kuratora sądowego – 2 pkt;

5) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie dziennym -3 pkt.

2. O przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego decyduje liczba punktów, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 5.

§2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-5, odpowiednio:

1) oświadczenie, że oboje rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym;

2) oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu kandydata w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym powyżej 8 h dziennie;

3) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej w tej samej miejscowości;

4) oświadczenie o objęciu rodziców lub rodzeństwa kandydata, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, nadzorem kuratora sądowego;

5) oświadczenie, że jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie dziennym.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) w Art. 15 uchyliły Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który określał sposób przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli. Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zostały wymienione w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stanowią te same zasady, które zostały określone , zmianie ulega podstawa prawna upoważniająca do podjęcia uchwały.

Przedłożony projekt utrzymuje dotychczas stosowane kryteria rekrutacji. Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.