zwiń
Łódzk.2017.2400 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/242/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i  pkt 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz  art. 211, art.  212, art.  214, art.  222, art.  239, art.  258, ust. 1, art.  264, ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 885 i  poz. 938, poz. 1646, z  2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z  2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z  2016 r. poz. 195, poz. poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na  okres roku kalendarzowego 2017.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w  łącznej kwocie 18.612.098,19 zł., w  tym:

1) dochody bieżące – 18.492.098,19 zł.;

2) dochody majątkowe – 120.000,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w  łącznej kwocie 18.984.098,19 zł. w  tym:

1) wydatki bieżące – 17.148.838,72 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.835.259,47 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy  się rezerwy:

1) ogólną w  wysokości 150.000,00 zł.;

2) celową w  wysokości 47.000,00 zł. z  przeznaczeniem na  zadania własne z  zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z  załącznikiem Nr 3.

§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 372.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z  zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 372.000,00 zł.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w  wysokości 1.650.000,00 zł. pochodzących z  pożyczek i  kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w  wysokości 1.278.000,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w  wysokości 1.835.259,47 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§8. W planie dochodów i  wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w  wysokości 55.000,00 zł., z  tytułu wydawania zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki w  wysokości 55.000,00 zł. na  realizację zadań ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z  załącznikiem Nr 6;

2) dochody w  wysokości 23,000,00 zł. z  tytułu opłat za  korzystanie ze  środowiska i  wydatki w  wysokości 23.000,00 zł. na  realizację zadań związanych z  ochroną środowiska, zgodnie z  załącznikiem Nr 7;

3) dochody w  wysokości 384.000,00 zł. i  wydatki w  wysokości 464.960,76 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu utrzymania czystości i  porządku w  gminie, zgodnie z  załącznikiem Nr 8;

4) dochody w  wysokości 4.893.964,00 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 9, i  wydatki w  wysokości 4.893.964,00 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i  innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem Nr 10.

§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z  budżetu gminy dla  podmiotów należących i  nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z  załącznikiem Nr 11.

§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem Nr 12.

§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w  kwocie 322.369,59 zł., ze  środków, o  których mowa w  art. 3 ust. 1 ustawy z  dnia 21 lutego 2014 roku o  funduszu sołeckim, zgodnie z  załącznikiem Nr 13.

§12. Ustala limity zobowiązań z  tytułu zaciąganych kredytów i  pożyczek w  kwocie 2.430.000,00 zł., z  tego na:

1) pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) finansowanie planowanego deficytu i  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 1.650.000,00 zł.,

3) koszty obsługi długu, do kwoty – 180.000,00 zł.

§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w  2017 roku kredytów i  pożyczek na  pokrycie występującego w  ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w  2017 roku kredytów i  pożyczek na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu pożyczek i  kredytów długoterminowych do wysokości 1.650.000,00 zł.;

3) lokowania w  trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i  pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z  deklaracją wekslową.

§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w  zakresie wydatków bieżących budżetu w  granicach działu w  zakresie środków na  uposażenia i  wynagrodzenia ze  stosunku pracy oraz  składek od nich naliczanych;

2) dokonywanie zmian w  zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2017 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 519 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 519 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 504 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
600 Transport i łączność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 137 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 135 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 52 394,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 394,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 387,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,35
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 250 797,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 999 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 975 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 700,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 538 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 735 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 185 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 141 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 661 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 646 597,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00
758 Różne rozliczenia 6 617 773,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 860 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 860 237,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 757 536,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 757 536,00
801 Oświata i wychowanie 218 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80104 Przedszkola 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 86 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 20 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 28 000,00
0830 Wpływy z usług 93 000,00
851 Ochrona zdrowia 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00
852 Pomoc społeczna 279 904,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 12 532,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 132,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 917,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 004,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 913,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 268,00
85216 Zasiłki stałe 93 556,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 380,72
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 92 176,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 869,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 604,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 200,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 562,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 562,00
855 Rodzina 4 836 555,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 272 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 272 860,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 563 695,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 260,12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 562 435,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 492 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 64 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
90002 Gospodarka odpadami 384 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 384 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23 000,00
90095 Pozostała działalność 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00
bieżące razem: 18 492 098,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120 000,00
majątkowe razem: 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 18 612 098,19

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATK Ó W BUDŻETU 2017 r.

Dzia Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osуb fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałуw oraz wniesienie wkładуw do spуłek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 22414 22414 7414 0 7414 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
1009 Spółki wodne 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 7414 7414 7414 0 7414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7414 7414 7414 0 7414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 636683,22 395383,22 395383,22 220266 175117,22 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
40002 Dostarczanie wody 636683,22 395383,22 395383,22 220266 175117,22 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14400 14400 14400 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31348 31348 31348 31348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4518 4518 4518 4518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510 510 510 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5907,22 5907,22 5907,22 0 5907,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
600 Transport i łączność 912115,93 204767,38 204767,38 0 204767,38 0 0 0 0 0 707348,55 707348,55 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 903871,79 204767,38 204767,38 0 204767,38 0 0 0 0 0 699104,41 699104,41 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145488,25 145488,25 145488,25 0 145488,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 35279,13 35279,13 35279,13 0 35279,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699104,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699104,41 699104,41 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 8244,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8244,14 8244,14 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8244,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8244,14 8244,14 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 267100 67100 67100 0 67100 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267100 67100 67100 0 67100 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
710 Działalność usługowa 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 2122409,97 2122409,97 2006809,97 1615462 391347,97 0 115600 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 46387 46387 46387 41063 5324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32300 32300 32300 32300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2077 2077 2077 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5844 5844 5844 5844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 842 842 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2535 2535 2535 0 2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439 439 439 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80500 80500 4500 0 4500 0 76000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76000 76000 0 0 0 0 76000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1928322,97 1928322,97 1925922,97 1574399 351523,97 0 2400 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2400 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1186128 1186128 1186128 1186128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97987 97987 97987 97987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32000 32000 32000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194284 194284 194284 194284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31723,97 31723,97 31723,97 0 31723,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1074 1074 1074 838 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1074 1074 1074 838 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 236 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 357542,29 177542,29 82542,29 56242 26300,29 80000 15000 0 0 0 180000 180000 0 0
75404 Komendy wojewódzkie Policji 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 339642,29 174642,29 79642,29 55442 24200,29 80000 15000 0 0 0 165000 165000 0 0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37080 37080 37080 37080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3151 3151 3151 3151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6303 6303 6303 6303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 908 908 908 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165000 165000 0 0
75414 Obrona cywilna 2900 2900 2900 800 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 6069662,69 6039662,69 5826552,69 4606409 1220143,69 0 213110 0 0 0 30000 30000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2924656 2894656 2768656 2403820 364836 0 126000 0 0 0 30000 30000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126000 126000 0 0 0 0 126000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1813220 1813220 1813220 1813220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157400 157400 157400 157400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379550 379550 379550 379550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 53650 53650 53650 53650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98400 98400 98400 0 98400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5100 5100 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153836 153836 153836 0 153836 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 297534 297534 285824 266490 19334 0 11710 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11710 11710 0 0 0 0 11710 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199420 199420 199420 199420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17550 17550 17550 17550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38020 38020 38020 38020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9734 9734 9734 0 9734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 375088 375088 357088 331360 25728 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242800 242800 242800 242800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21220 21220 21220 21220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55370 55370 55370 55370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 8370 8370 8370 8370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18228 18228 18228 0 18228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 1260038 1260038 1202638 1088200 114438 0 57400 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57400 57400 0 0 0 0 57400 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 823000 823000 823000 823000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71000 71000 71000 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 24200 24200 24200 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10200 10200 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44738 44738 44738 0 44738 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28436 28436 28436 0 28436 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1047 1047 1047 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24589 24589 24589 0 24589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 473791 473791 473791 247880 225911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196200 196200 196200 196200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14410 14410 14410 14410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32520 32520 32520 32520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4750 4750 4750 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 156000 156000 156000 0 156000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 43500 43500 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 320119,69 320119,69 320119,69 268659 51460,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210801 210801 210801 210801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17139 17139 17139 17139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34279 34279 34279 34279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4940 4940 4940 4940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11013 11013 11013 0 11013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 26725 26725 26725 0 26725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4922,69 4922,69 4922,69 0 4922,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 68800 53800 53500 16800 36700 0 300 0 0 0 15000 15000 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53800 53800 53500 16800 36700 0 300 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16800 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 31700 31700 31700 0 31700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85195 Pozostała działalność 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
852 Pomoc społeczna 964615,84 964615,84 757324,84 336740 420584,84 0 207291 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 362172 362172 362172 0 362172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36291 36291 36291 0 36291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 325881 325881 325881 0 325881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15917 15917 15917 0 15917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15917 15917 15917 0 15917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53268 53268 0 0 0 0 53268 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 53268 53268 0 0 0 0 53268 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 92176 92176 0 0 0 0 92176 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 92176 92176 0 0 0 0 92176 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 361760,84 361760,84 355475,84 314180 41295,84 0 6285 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1750 1750 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 4535 4535 0 0 0 0 4535 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246573 246573 246573 246573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19370 19370 19370 19370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44278 44278 44278 44278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2399 2399 2399 2399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1560 1560 1560 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11569 11569 11569 0 11569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6426,84 6426,84 6426,84 0 6426,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22560 22560 22560 22560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3381 3381 3381 3381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 459 459 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18720 18720 18720 18720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55562 55562 0 0 0 0 55562 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 55562 55562 0 0 0 0 55562 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70050 70050 66400 59420 6980 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 70050 70050 66400 59420 6980 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3650 3650 0 0 0 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45300 45300 45300 45300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9020 9020 9020 9020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina 4906273,45 4906273,45 214293,45 159656,07 54637,38 0 4691980 0 0 0 0 0 0 0
85501 Świadczenie wychowawcze 3272860 3272860 50592 36920,07 13671,93 0 3222268 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 3222268 3222268 0 0 0 0 3222268 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29064,07 29064,07 29064,07 29064,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1573 1573 1573 1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5532 5532 5532 5532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 751 751 751 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2798 2798 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1562435 1562435 94873 94873 0 0 1467562 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 1467562 1467562 0 0 0 0 1467562 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39051 39051 39051 39051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54787 54787 54787 54787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1035 1035 1035 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85504 Wspieranie rodziny 35068,45 35068,45 32918,45 27863 5055,45 0 2150 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21470 21470 21470 21470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1680 1680 1680 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4145 4145 4145 4145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 568 568 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 135 135 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 820,45 820,45 0 820,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85508 Rodziny zastępcze 27360 27360 27360 0 27360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 27360 27360 27360 0 27360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8550 8550 8550 0 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 8550 8550 8550 0 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1452195,4 1168907,28 1163907,28 414138 749769,28 0 5000 0 0 0 283288,12 283288,12 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118551,29 118551,29 118551,29 64801 53750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4250 4250 4250 4250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9222 9222 9222 9222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1329 1329 1329 1329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90002 Gospodarka odpadami 464970,76 464970,76 464970,76 59077 405893,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45583 45583 45583 45583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3874 3874 3874 3874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8408 8408 8408 8408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1212 1212 1212 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 400499,83 400499,83 400499,83 0 400499,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2592 2592 2592 0 2592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2592 2592 2592 0 2592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 122000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 324288,12 154000 154000 0 154000 0 0 0 0 0 170288,12 170288,12 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 135000 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170288,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170288,12 170288,12 0 0
90095 Pozostała działalność 357293,23 357293,23 352293,23 290260 62033,23 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229650 229650 229650 229650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19570 19570 19570 19570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35871 35871 35871 35871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5169 5169 5169 5169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12033,23 12033,23 12033,23 0 12033,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 460165,54 392842,74 82842,74 9200 73642,74 310000 0 0 0 0 67322,8 67322,8 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93342,74 81342,74 81342,74 9200 72142,74 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52292,74 52292,74 52292,74 0 52292,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 1550 1550 1550 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6800 6800 6800 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0
92116 Biblioteki 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
92195 Pozostała działalność 60322,8 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 40322,8 40322,8 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40322,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40322,8 40322,8 0 0
926 Kultura fizyczna 275315,86 164315,86 123815,86 88628 35187,86 40000 500 0 0 0 111000 111000 0 0
92695 Pozostała działalność 275315,86 164315,86 123815,86 88628 35187,86 40000 500 0 0 0 111000 111000 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58327 58327 58327 58327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4957 4957 4957 4957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9915 9915 9915 9915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1429 1429 1429 1429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0