zwiń
Łódzk.2017.2778 w/s „Miejscowego planu zagospodarowania prz... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXV/272/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579; z 2017 r. poz. 730), Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. Stwierdza się, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”, sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin, wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XVII/175/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. - nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice uchwalonego Uchwałą XXII/137/01 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice, zmienionego Uchwałą Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice.

§2. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin, zwany dalej „Planem miejscowym”.

§3. 1. Plan miejscowy obejmuje działki nr ewid. 456, fragment działki nr ewid. 471 obręb Wdowin oraz fragment działki nr ewid. 63 obręb Kobyłki, gmina Drużbice.

2. Granice obszaru Planu miejscowego określa załącznik nr 1.

§4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek Planu miejscowego;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Planu miejscowego;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§5. Wymagania dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu, określa się w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom obszaru Planu miejscowego.

§6. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku Planu miejscowego są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia określające przeznaczenie terenów:

a) PG: teren eksploatacji kopalin,

b) Z: teren zieleni,

c) Wp: teren wód płynących,

d) KDZ: teren drogi klasy zbiorczej,

e) KDw: teren drogi wewnętrznej;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice obszaru wymagającego rekultywacji;

6) wymiary (podane w metrach);

7) strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

8) strefa ochrony archeologicznej.

2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

§7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) „terenie” - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i opisany oznaczeniem określającym jego przeznaczenie;

2) „zabudowie” – należy przez to rozumieć budynki, w tym wiaty oraz tymczasowe obiekty budowlane w postaci barakowozów, obiektów kontenerowych z wyłączeniem kontenerów urządzeń technicznych;

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może wykraczać zabudowa w stanie wykończonym wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi zabudowy na powierzchnię terenu; linia nie dotyczy części zabudowy nie wystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych, w szczególności daszków, występów dachowych, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego.

Rozdział 2

Przepisy ogólne w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy uzbrojenia technicznego

§8. 1. Określa się docelowe wyposażenie w sieci uzbrojenia, w szczególności w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną.

2. Powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru Planu z układem zewnętrznym realizowane będą poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę sieci.

3. Określa się lokalizowanie sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgraniczających dróg z dopuszczeniem lokalizacji w terenie Z lub w terenie PG z ograniczeniem do lokalizacji poza granicami udokumentowanego złoża i poza granicami obszaru górniczego.

4. Określa się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych uzbrojenia technicznego nie generujących stref ochronnych powodujących ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów i uniemożliwiających eksploatację złoża.

§9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustalenia dla sieci wodociągowych:

a) określa się minimalną średnicę sieci DN40mm,

b) nakazuje się wyposażenie sieci wodociągowych w hydranty naziemne do celów przeciwpożarowych, awaryjnych i kryzysowych;

2) ustalenia dla indywidualnego uzbrojenia terenu:

a) określa się możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej lub ze źródeł indywidualnych, w szczególności z ujęć wody na potrzeby zwykłego korzystania przez właściciela z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie, albo zbiorników przenośnych,

b) określa się minimalną średnicę przyłączy do sieci wodociągowej DN20mm.

§10. Ustalenia w zakresie gospodarowania ściekami bytowymi, komunalnymi i przemysłowymi:

1) określa się minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160mm;

2) ustalenia dla indywidualnego uzbrojenia terenu:

a) nakazuje się docelowe odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) określa się minimalną średnicę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej DN150mm,

c) w przypadku braku warunków technicznych przyłączenia do sieci określa się możliwość stosowania urządzeń indywidualnych, w szczególności w postaci bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub indywidualnych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, albo zbiorników przenośnych.

§11. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) ustalenia dla sieci kanalizacji deszczowej:

a) nakazuje się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w układzie sieci rozdzielczych,

b) określa się minimalną średnicę sieci kanalizacji deszczowej DN200mm,

2) ustalenia dla indywidualnego uzbrojenia terenu: nakazuje się maksymalne zagospodarowanie wód w granicach działki budowlanej poprzez odprowadzenie powierzchniowe do ziemi, do zbiorników retencyjnych lub dołów chłonnych lokalizowanych na terenie działki budowlanej;

3) określa się możliwość budowy obiektów odwadniających i odprowadzania wód opadowych, roztopowych do ziemi lub rowów odwadniających.

§12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów ogrzewczych określa się korzystanie ze źródeł indywidualnych, w tym źródeł energii odnawialnej o mocy nie przekraczającej 100kW, z ograniczeniem dla urządzeń wykorzystujących energię wiatru, dla których określa się moc nie większą niż moc mikroinstalacji.

§13. Dla indywidualnego uzbrojenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną określa się:

1) możliwość zaopatrzenia z sieci elektroenergetycznej;

2) z urządzeń indywidualnych, w szczególności agregatów prądotwórczych;

3) dopuszcza się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW, z ograniczeniem dla urządzeń wykorzystujących energię wiatru, dla których określa się moc nie większą niż moc mikroinstalacji.

§14. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się wyposażenie działki budowlanej w miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe dla terenu PG

§15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) określa się przeznaczenie terenu PG: teren eksploatacji kopalin;

2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego, niż określone w pkt. 1.

2. Linie rozgraniczające teren określa rysunek Planu miejscowego.

§16. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) określa się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji przeznaczenia, w szczególności zabudowy, uzbrojenia terenu, urządzeń budowlanych, komunikacji, instalacji technicznych;

2) określa się możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej w postaci sieci uzbrojenie technicznego;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy uzbrojenia technicznego dla sieci i uzbrojenia indywidualnego – zgodnie z rozdziałem 2;

4) określa się możliwość eksploatacji kopaliny do granic zatwierdzonego obszaru górniczego;

5) określa się możliwość lokalizacji produkcji lub usług związanych z wydobywaniem, obrotem i przerobem kopalin.

§17. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach terenu;

2) zakazuje się lokalizacji zakładów, obiektów, instalacji mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii;

3) zakazuje się lokalizowania składowisk odpadów.

§18. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych:

1) wskazuje się, że na terenie występuje udokumentowane złoże kopalin pospolitych - kruszyw naturalnych (piasku) - "Drużbice I" oraz obszar i teren górniczy;

2) zasady eksploatacji kopalin zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego regulującymi wydobywanie kopalin ze złóż;

3) nakazuje się prowadzenie eksploatacji kopalin w sposób nie powodujący szkodliwego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na sąsiednie nieruchomości i tereny, w szczególności KDZ, KDw.

§19. Ustalenia dotyczące obszarów wymagających rekultywacji oraz zasad kształtowania krajobrazu:

1) granice obszaru wymagającego rekultywacji, po zakończeniu działalności górniczej, pokrywają się z granicami terenu PG – określa je rysunek Planu miejscowego;

2) zasięg i zasady rekultywacji – zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie zasad kształtowania krajobrazu określa się rekultywację i zagospodarowanie gruntów w kierunku rekreacyjnym lub wodnym lub leśnym.

§20. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) wskazuje się, że na terenie PG występują zabytki archeologiczne – stanowiska nr ewid. AZP 73-51/24, 73-51/25 i 73-51/13;

2) ustala się ochronę zabytków archeologicznych poprzez ustalenie stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w granicach określonych na rysunku Planu miejscowego;

3) wskazuje się, że cały teren PG leży w strefie ochrony archeologicznej ustalonej w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, o której mowa w §1;

4) w strefie ochrony archeologicznej ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych;

5) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie ochrony archeologicznej – obowiązuje stosowanie odpowiednich przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§21. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku Planu miejscowego przebiegającymi:

a) w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren KDZ,

b) w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren KDw,

c) w odległości 12m od wschodniej granicy terenu, dalej do granicy obszaru Planu miejscowego,

d) w odległości 12m od zachodniej granicy terenu;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu – 5%;

3) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalna - 0,00, maksymalna - 0,05;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;

5) maksymalna wysokość zabudowy – 8m;

6) maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

7) nie ogranicza się wysokości dla obiektów wieżowych, masztowych, technologicznych;

8) w zakresie geometrii dachów określa się możliwość dowolnego kształtowanie dachów, ograniczając nachylenie połaci dla kątów od 2˚ do 45º, dopuszczając także przekrycia krzywoliniowe.

§22. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz wyposażenia terenów w miejsca przeznaczone do parkowania:

1) określa się możliwość obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z przyległych dróg;

2) nakazuje się zapewnienie na działce budowlanej miejsc do parkowania dla samochodów w ilości minimum 1 miejsce na 10 zatrudnionych;

3) w przypadku wyznaczenia w terenie stref ruchu - zasady wyposażenia w miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określa §41.

§23. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m2

§24. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki - 30m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi KDw – od 90˚ do 110˚ (boczna granica działki równoległa do zachodniej granicy terenu).

§25. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu miejscowego w wysokości 0,01%.

Rozdział 4

Przepisy szczegółowe dla terenu Z

§26. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) określa się przeznaczenie terenu Z: teren zieleni;

2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego, niż określone w pkt. 1.

2. Linie rozgraniczające teren określa rysunek Planu miejscowego.

§27. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy;

2) określa się możliwość lokalizacji uzbrojenia terenu, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych, komunikacji oraz infrastruktury technicznej w postaci sieci uzbrojenie technicznego;

3) zakazuje się lokalizowania miejsc do parkowania;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50%;

5) dopuszcza się budowle i urządzenia wodne i służące gospodarce wodnej, w szczególności mostowe, hydrotechniczne, melioracyjne, przeciwpowodziowe.

§28. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) wskazuje się, że cały teren Z leży w strefie ochrony archeologicznej ustalonej w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, o której mowa w §1;

2) w strefie ochrony archeologicznej ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych;

3) w strefie ochrony archeologicznej – obowiązuje stosowanie odpowiednich przepisów odrębnych,

w szczególności dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§29. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 200 m2.

§30. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu miejscowego w wysokości 0,01%.

Rozdział 5

Przepisy szczegółowe dla terenu Wp

§31. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) określa się przeznaczenie terenu Wp: teren wód płynących;

2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego, niż określone w pkt. 1.

2. Linie rozgraniczające teren określa rysunek Planu miejscowego.

§32. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy;

2) określa się możliwość lokalizowania budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej, w szczególności budowli i urządzeń przeciwpowodziowych, wodnych, hydrotechnicznych, mostowych;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę koryta cieku wodnego, regulację wód;

4) określa się możliwość lokalizacji uzbrojenia technicznego i infrastruktury technicznej.

§33. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu miejscowego w wysokości 0,01%.

Rozdział 6

Przepisy szczegółowe dla terenów komunikacji KDZ i KDw oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§34. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) określa się przeznaczenie terenu KDZ: teren drogi klasy zbiorczej;

2) określa się przeznaczenie terenu KDw: teren drogi wewnętrznej.

2. Linie rozgraniczające tereny dróg określa rysunek Planu miejscowego.

§35. Określa się parametry dróg:

1) dla terenu drogi KDZ – w obszarze Planu miejscowego znajduje się południowa i wschodnia linia rozgraniczająca drogę;

2) dla terenu drogi KDw – szerokość w liniach rozgraniczających 8m.

§36. Powiązania komunikacyjne obszaru Planu miejscowego z zewnętrznym układem komunikacyjnym realizowane będą za pośrednictwem istniejących dróg KDZ lub KDw.

§37. Wyznaczony w Planie miejscowym teren drogi KDZ jest terenem przeznaczanym na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§38. W terenach dróg:

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy;

2) określa się możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej w postaci sieci uzbrojenia technicznego i indywidualnego liniowego uzbrojenia technicznego z podziemnymi urządzeniami technicznymi, w szczególności przyłączy do sieci;

3) w drodze KDw wymagane uwzględnienie ścieżki rowerowej.

§39. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) wskazuje się, że na terenie KDw występują zabytki archeologiczne – stanowisko nr ewid. AZP 73-51/13;

2) ustala się ochronę zabytków archeologicznych poprzez ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w granicach określonych na rysunku Planu miejscowego;

3) wskazuje się, że całe tereny KDZ i KDW leżą w strefie ochrony archeologicznej ustalonej w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, o której mowa w §1;

4) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie ochrony archeologicznej – obowiązuje stosowanie odpowiednich przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§40. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu miejscowego w wysokości 0,01%.

§41. W obszarze Planu miejscowego, w przypadku wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój pojazdów na drodze publicznej oraz w przypadku wyznaczenia stref ruchu, określa się zasady wyposażenia ich w miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, określając wymogi dla pasa jednej drogi lub jednej strefy ruchu:

1) określa się możliwość lokalizacji maksimum 15 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w terenie jednej drogi;

2) liczba miejsc przeznaczonych na postój pojazdów wynosi od 6 do 15 - nakazuje się lokalizację nie mniej niż 1 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

3) określa się możliwość lokalizacji miejsc do parkowania w postaci pasów, zatok postojowych lub parkingów.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXV/272/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXV/272/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH

DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 17 pkt. 14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Drużbice rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”

1. Do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin” nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz w art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) w ramach przeprowadzanej dla dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Termin zbierania uwag, został określony w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu, do dnia 7 marca 2017 r. Jedna uwag, którą wniesiono do dokumentu, została złożona w kancelarii urzędu w dniu 10 marca 2017 r. Z uwagi na przekroczenie terminu, uwaga nie była rozpatrywana.

2. Brak uwag oznacza, że nie załącza się listy uwag nieuwzględnionych oraz nie podejmuje się rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXV/272/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. W obszarze objętym Planem przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania.

2. Zgodnie z ustaleniami, plan miejscowy przewiduje docelowe wyposażenie w sieci uzbrojenia, w szczególności w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną. Przewiduje się także rozbudowę drogi oznaczonej KDZ.

3. Realizacja przeznaczenia w zakresie terenu eksploatacji kopalin nie będzie wymagała realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w postaci budowy dróg gminnych czy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia dróg gminnych.

4. W sytuacji, gdyby gmina chciała realizować infrastrukturę techniczną, także na potrzeby sąsiednich terenów, na co pozwala plan miejscowy, ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy będą mogły być finansowane:

1) z budżetu gminy;

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;

3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;

4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;

6) innych środków zewnętrznych;

7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

5. Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym jest to w szczególności uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy jest przepisem prawa miejscowego.

O przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego zadecydowała rada gminy podejmując Uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin, wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XVII/175/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

O przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego poinformowano poprzez obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. zamieszczone na tablicach urzędu, w prasie miejscowej i na stronie internetowej w BIP, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do dnia 29. 08. 2016 r. W terminie składania wniosków - nie wpłynął żaden wniosek od społeczeństwa.

Zawiadomiono też instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Sporządzono projekt planu miejscowego uwzględniając wnioski złożone przez organy i instytucje.

Uwzględniono fakt istnienia na terenie udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego (piasku) „DRUŻBICE I” – KN 17783. Obszar górniczy Drużbice I został wpisany do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla pod numerem 10-5/9/894 – zawiadomienie o dokonaniu wpisu wystosowane przez Państwowy Instytut Geologiczny znak: GO-53-169/2016/4 z dnia 1 lutego 2016 r.

Uwzględniono fakt uzyskania przez inwestora Koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Drużbice I wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚV.7422.144.2015.AR z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uwzględniono fakt uzyskania przez inwestora decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta gminy Drużbice znak: RGKF. 6220.9.2015.3 z dnia 21 września 2015 r.

Uwzględniono także, wynikające z art. 16 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego, prawo użytkownika górniczy do wydobywania kopaliny ze złoża.

W procedurze planistycznej uzyskano zgodę marszałka województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych leżących w obszarze opracowania, na cele nierolnicze i nieleśne – czyli na cele eksploatacji kruszywa naturalnego.

Dla projektu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne i prognozę oddziaływania na środowisko.

Opracowany projekt planu miejscowego poddano uzgadnianiu i opiniowaniu, uzyskując niezbędne stanowiska.

Dla dokumentu przeprowadzono też strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Uzgodniony i zaopiniowany dokument wyłożono, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu.

O wyłożeniu zawiadomiono w sposób ustawowy, obwieszczeniem wójta gminy z dnia 17 stycznia 2017 r.

Wyłożenie odbyło się w dniach od 1 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2017 r.

W dniu 10 lutego 2017 r. odbyła się dyskusja publiczna poświęcona ustaleniom planu miejscowego. W trakcie dyskusji poruszono problem możliwego oddziaływania kopalni poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych powodującego osuszenie gruntów w sąsiedztwie i negatywny wpływ na też otaczające lasy. Kolejnym problemem było skomunikowanie terenu kopalni, drogi wywozu kopaliny, znaczące zwiększenie ruchu załadowanych samochodów ciężarowych, do którego nie jest przystosowana droga powiatowa Kobyłki – Drużbice.

W terminie określonym do dnia 7 marca 2017 r. zbierane były uwagi do wyłożonego dokumentu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 10 marca 2017 r., czyli po terminie, uwagi złożyła Pani sołtys wsi Kobyłki. Z uwagi na przekroczenie terminu, uwaga nie mogła być rozpatrzona w sposób ustawowy. Należało pozostawić ją bez rozpatrzenia.

Uznaje się jednak za uzasadnione przedstawienie Radzie Gminy Drużbice treści złożonego pisma, tym bardziej że powtarza ono wątpliwości zgłoszone w czasie dyskusji publicznej.

Treścią uwagi było:

1. uwzględnienie oraz zapewnienie, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na nasze nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie (chodzi o powstawanie leja depresyjnego, osuszenie terenu, a w konsekwencji niszczenie upraw oraz nasadzeń drzew;

2. uwzględnienie wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych wywożących urobek oraz jego oddziaływanie na nieruchomości położone wzdłuż drogi powiatowej Drużbice – Kobyłki Wdowin;

3. konsekwencje związane ze wzmożonym ruchem, a odnoszące się do bezpieczeństwa naszego oraz naszych dzieci;

4. zapewnienie odpowiedniego połączenia komunikacyjnego z wyrobiskiem, które nie będzie kolidowało ze zwartą zabudową miejscowości Kobyłki, Drużbice oraz Wdowin, a z drugiej strony zapewni sprawne

i efektywne korzystanie ze złoża przez przedsiębiorcę.

Odnosząc się do tych uwag, plan miejscowy określa:

W zakresie obaw przed uciążliwościami osuszania terenów sąsiednich – plan wprowadza takie zapisy, jakie możliwe są na tym poziomie prawa miejscowego, a mianowicie - nakazuje zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach terenu, nakazuje prowadzenie eksploatacji kopalin w sposób niepowodujący szkodliwego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na sąsiednie nieruchomości i tereny, w szczególności leżące w granicach planu drogi.

Ocenę, że wydobycie piasku nie powinno powodować znaczącego oddziaływania na środowisko oparto o dane z Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Drużbice I” i Projekt zagospodarowania złoża – autorstwa uprawnionego geologa, zatwierdzony też przez marszałka województwa przy dokumentowaniu złoża i uzyskiwaniu koncesji na wydobycie. W dokumentach określa się, że eksploatacja będzie prowadzona z warstwy zawodnionej wodami gruntowymi, ale z wydobyciem technologicznie prowadzonym „spod wody”, bez instalacji odwodnieniowych. Jest to gwarantem minimalizowania odpływu wód z sąsiedztwa. Według koncesji – głębokość eksploatacji może nastąpić do 197,0 m npm. Projekt zagospodarowania złoża wydziela 6m pasy ochronne od działek sąsiednich oraz 10m pas od drogi, wydobycie będzie prowadzone dwoma piętrami wydobywczymi – z warstwy suchej, drugie z zawodnionej.

Według badań geologicznych brak w złożu ciągłych nieprzepuszczalnych warstw. Z tego powodu nie przewiduje się w przyszłości wypływów wód zawieszonych za skarp wyrobiska.

W zakresie uwag nr 2 - 4 dotyczących uciążliwości komunikacyjnych plan ustala, że eksploatacja musi prowadzona zgodnie przepisami prawa geologicznego i górniczego regulującymi wydobywanie kopalin ze złóż. Plan nie może zawierać zapisów dotyczących terenów leżących poza jego opracowaniem,

w szczególności nie mógł określić trasy wywozu urobku.

Przedstawionym problemom dotyczącym obciążeń komunikacyjnych poświęcone zostało jednakże specjalne spotkanie z inwestorem – poza procedurą planistyczną - na którym przedsiębiorca zobowiązał się, że wywożenie piasku i ruch pojazdów ciężarowych będzie prowadzone z pominięciem drogi powiatowej prowadzącej przez Kobyłki i Drużbice. Ruch będzie skierowany drogą (w planie oznaczoną KDw, poszerzona do 8m) – w kierunku wschodnim, przez tereny niezabudowane.

Organ odpowiedzialny za organizację ruchu na drodze powiatowej może dodatkowo regulować ruch samochodów poprzez odpowiednie znaki drogowe i egzekwowanie ewentualnych zakazów.

Sporządzając każdy plan miejscowy trzeba zakładać że jego realizacja będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – rozporządzeniami, ustawami, decyzjami. Monitorowana będzie przez uprawnione do tego organy nadzoru budowlanego, środowiskowego, górniczego.

Działalność górnicza zgodna z prawem, będzie też gwarantem prawidłowej realizacji planu miejscowego

Zakończenie etapów procedury planistycznej oznacza, że stało się możliwe skierowanie projektu planu miejscowego do uchwalenia przez Rade Gminy Drużbice, o czym stanowi niniejsza uchwała.

Do niniejszego uzasadnienia dołącza się także uzasadnienie wymagane przez art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) – dalej zwaną „upzp”.

Ta część uzasadnienie przedstawia:


I. Wg. art. 15. 1.1 - Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 upzp, w tym:

1. Według art. 1 ust. 2 upzp – w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnienie zwłaszcza:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni;

7) prawo własności;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

9) potrzeby interesu publicznego;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

2. Według art. 1 ust. 3 upzp – ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania

i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania,

a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

3. Według art. 1 ust. 4 upzp – w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.


II. Wg. art. 15. 1.2 - Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2

- co dotyczy zgodności z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowania wieloletnich programów ich sporządzania - z uwzględnieniem uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych (data uchwały)


III. Wg. art. 15. 1.1 Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

ROZWINIĘCIE:

Ad. I. 1. 1) – uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury

W zakresie urbanistycznym - plan miejscowy wprowadza przeznaczenie dla eksploatacji kopalin w strefę rozwoju turystycznego, co nie jest przeznaczeniem pożądanym z uwagi na docelowe, określone w zmianie Studium i planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego – funkcjonowanie terenu w „wielofunkcyjnej strefie turystycznej środkowej Warty i Grabi”. Sporządzanie planu miejscowego jest jednakże konsekwencją udokumentowania złoża kruszywa naturalnego, wydania koncesji na jego wydobycie. Realizacja wynikającego z tego przeznaczenia została oceniona jako możliwa do wprowadzenia, gdyż może się to odbyć bez szkody dla sąsiedztwa, bez naruszania ładu przestrzennego. Przemawiają za tym: usytuowanie obszaru planu w głębi lasów, które przesłonią teren wydobycia. Wielkość zasobów szacowana w koncesji do wydobycia w ciągu maksimum 10 lat, co jest perspektywą w której nie dojdzie do znaczącego rozwoju strefy turystycznej. Kopalnia piasku może stać się elementem atrakcji turystycznej związanej ze strefą turystyczną. Istnieje możliwość niekonfliktowego skomunikowania kopalni i wywozu urobku z pominięciem sąsiednich miejscowości.

Istnieje możliwość wykorzystania terenu, po wyeksploatowaniu złoża i jego zrekultywowaniu, na cele rekreacji i turystyki poprzez budowę zbiornika wodnego (złoże jest częściowo zawodnione) i zalesienie. Powyższe aspekty przemawiają za możliwością integracji planowanego przeznaczenia z uwarunkowaniami przestrzennymi. Dla realizacji docelowego przeznaczenia pod usługi turystyki, w planie wskazano kierunek rekultywacji jako rekreacyjny lub wodny lub leśny. Powyższe jest także zgodne z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice uchwalonej Uchwałą Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, które dla tego terenu ustala przeznaczenie pod usługi turystki ale po zakończeniu eksploatacji, po rekultywacji, po wykreśleniu złoża z rejestru kopalin.

W zakresie architektonicznym – planowane przeznaczenie nie wprowadzi zabudowy mogącej dysharmonizować otoczenie. Ewentualna zabudowa związana w wydobyciem kopaliny, będzie istniała w ograniczonej perspektywie czasowej, nie dłużej niż 10 lat funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego. Przyjęte w planie gabaryty i odsunięcie lokalizacji zgodnie z liniami zabudowy sprawią, że nie będzie ona dominowała w otoczeniu, pozostanie przesłonięta gruntami leśnymi otaczającymi teren górniczy.

Ad. I. 1. 2) – uwzględnienie walorów architektonicznych i krajobrazowych

Plan miejscowy, odpowiednio do wprowadzanego przeznaczenia, w terenie PG – teren eksploatacji kopalin, umożliwia lokalizowanie zabudowy. Ogranicza gabaryty zabudowy do skali budynków niemieszkalnych typowych dla zabudowy wiejskiej. Obszar planu pozostanie wyizolowany z otoczenia zurbanizowanego i zabudowanego, co pozwoliło dopuścić dowolność geometrii dachów.

Realizacja przeznaczenia doprowadzi do znacznego przekształcenia krajobrazu. Dopiero faktyczna rekultywacja pozwoli przywrócić integrację krajobrazową z otoczeniem. Krajobraz naturalny zostaje w planie utrzymany w terenie oznaczonym Z – teren zieleni.

Ad. I. 1. 3) – uwzględnienie wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych

W obszarze planu, w terenie PG, występują grunty leśne. Dla gruntów tych uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Uzasadnieniem wystąpienia był fakt udokumentowania złoża, wydanie koncesji na wydobycie, prawo przedsiębiorcy do eksploatacji kopaliny oraz faktyczny stan drzewostanu. Drzewostan istniejący został oceniony jako negatywny, przerzedzony o niskiej jakość technicznej i hodowlanej. Dla lasu wydana została decyzja starosty nakazująca całkowitą rębnię.

Inne grunty – łąki – pozostające w obszarze planu pozostawiono bez zmiany przeznaczenia jako Z – teren zieleni.

W obszarze planu, według wypisu z ewidencji gruntów, nie występują wody powierzchniowe.

W Planie wyznaczono jednak teren Wp – teren wód płynących, uznając konieczność zapewnienia „ciągłości” geodezyjnej dla cieku pn. Dopływ z Kazimierzowa. Analiza dokumentacji dla złoża, koncesji, projektu zagospodarowania złoża pozwoliły ocenić, że prawidłowa eksploatacja, nie wymagająca instalacji odwodnieniowych, nie wpłynie negatywnie na stan wód.

Ad. I. 1. 4) – uwzględnienie wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na obszarze planu nie występują obiekty objęte ochroną zabytków, ani ocenione jako dobra kultury współczesnej. Występują stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Plan miejscowy pokazuje lokalizację stanowisk. Ustala ochronę zabytków archeologicznych poprzez ustalenie stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Ad. I. 1. 5) – uwzględnienie wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych

Wprowadzane przeznaczenie nie implikowało potrzeby wprowadzania klasyfikacji akustycznej.

Nie wymagało ustaleń z zakresu potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia uwzględniono poprzez określenie nakazu zamknięcia wszelkich uciążliwości w granicach terenu.

Ad. I. 1. 6) – uwzględnienie walorów ekonomicznych przestrzeni

Walorem ekonomicznym przestrzeni, który przełożył się na ustalenia planu, jest udokumentowane złoże kruszywa. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego - użytkownik górniczy ma prawo do wydobywania kopaliny ze złoża.

Ad. I. 1. 7) – uwzględnienie prawa własności

Plan miejscowy uwzględnia obecne podziały nieruchomości.

Ad. I. 1. 8) – uwzględnienie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Obszar planu nie obejmuje nieruchomości i obiektów związanych z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa. Nie będzie oddziaływał na takie obiekty. Wszystkie tereny i działki budowlane mają zapewniony dostęp do dróg publicznych gwarantujący prawidłowe powiązania logistyczne.

Ad. I. 1. 9) – uwzględnienie potrzeb interesu publicznego

Uwzględniając potrzeby interesu publicznego przewidziano potrzeby poszerzenia drogi publicznej powiatowej (KDZ) oraz drogi dojazdowej do pól (KDw) którą będzie wywożona wydobyta kopalina.

Ad. I. 1. 10) – uwzględnienie potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych

Plan określa możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej, co jest równoznaczne z możliwością lokalizacji sieci szerokopasmowych.

Ad. I. 1. 11) – zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Dla projektu przedmiotowego planu miejscowego przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ramach wykonanej Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikającej z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie. W obwieszczeniach i ogłoszeniach dla społeczeństwa o kolejnych etapach procedury zamieszczane były informacje o możliwościach korzystania z elektronicznych środków komunikacji – na adres mailowy urzędu, z możliwości stosowania podpisu elektronicznego i podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Ad. I. 1. 12) – zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

Procedura planistyczna przeprowadzana została zgodnie z przepisami prawa, poprzez obwieszczenia, ogłoszenia. Informacje publikowane były w prasie, na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych urzędu. Każdy miał możliwość wglądu w akta sprawy przez cały okres procedury.

Ad. I. 1. 13) – potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności

Plan miejscowy nakazuje docelowe wyposażenie obszaru Planu w sieci uzbrojenia, w szczególności w sieć wodociągową. Ustala minimalne wielkości dla parametrów technicznych. Jakość wody pozostaje poza zakresem możliwych regulacji zapisami planu miejscowego. Prawidłowe zaopatrzenie w wodę, jej ilość, gwarantuje także zapewnienie możliwości korzystania z zasobów wód podziemnych poprzez zwykłe korzystanie z wód.

Ad. I. 2. – Ocena uwzględnienia interesu publicznego i interesów prywatnych, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzająca do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Do planu miejscowego nie wpłynęły formalne wnioski, o których mowa w art. 17 pkt. 1 upzp. Planowana inwestycja była przedmiotem konsultacji społecznych w zakresie minimalizacji uciążliwości skomunikowania terenu kopalni i dróg wywozu piasku. Plan miejscowy uwzględnia uzgodniony kierunek wywożenia urobku w kierunku wschodnim, z pominięciem drogi powiatowej Kobyłki – Drużbice.

Na etapie wyłożenia i zbierania uwag, nie wniesiono uwag w terminie określonym w obwieszczeniu.

W zakresie analiz ekonomicznych – plan powoduje wzrost wartości gruntów z uwagi na umożliwienie eksploatacji kopaliny.

W zakresie analiz środowiskowych – nie istnieją przeszkody środowiskowe, w tym z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, dla realizacji przeznaczenia.

W zakresie analiz społecznych – inwestycja produkcyjna powiększy ofertę rynku pracy i przysporzy dochodów gminie z tytułu podatków. W zakresie minimalizowania skutków oddziaływania terenu kopalni na tereny zabudowy sąsiednich wsi – uzgodniono, poza procedura planistyczną, że wywożenie urobku będzie się odbywało z pominięciem drogi powiatowej – w kierunku wschodnim.

Ad. I. 3. 1) – Uzasadnienie uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego

Zastosowany w planie miejscowym układ przestrzenny wpisuje się w obecny układ drogowy i nie wymaga budowy nowych dróg.

Ad. I. 3. 2) – Uzasadnienie uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu

Obszar planu nie przewiduje terenów lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej. Istniejąca droga powiatowa (w planie KDZ) prowadzi transport samochodowy, który może zapewnić dojazd do pracy na terenie kopalni.

Ad. I. 3. 3) – Uzasadnienie uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów

Ustalone drogi mają parametry szerokości w liniach rozgraniczających umożliwiające prowadzenie komunikacji pieszej i rowerowej. Dla drogi KDw – zgodnie ze studium, określono wymóg uwzględnienia ścieżki rowerowej.

Ad. I. 3. 4a) – Uzasadnienie uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy

Plan miejscowy nie przewiduje lokalizowania nowej zabudowy tworzącej jednostki osadnicze.

Ad. I. 3. 4b) – Uzasadnienie uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy

Nie dotyczy

Ad. II – Uzasadnienie zgodności z wynikami analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowania wieloletnich programów ich sporządzania - z uwzględnieniem uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wykazała m. in., że w obszarze gminy pojawiły się nowe udokumentowane złoża kopalin, które należało ujawnić w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym złoże Drużbice I objęte przedmiotowym planem.

Uchwałą Nr XXII/240/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Drużbice oceniła aktualność obowiązujących na terenie gminy dokumentów planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dwóch planów miejscowych. Oceniane plany miejscowe nie dotyczyły obszaru przedmiotowego planu miejscowego. Studium ukizp, obowiązujące na czas podejmowania uchwały Nr XXII/240/2016, uznano za nieaktualne.

Z uwagi na fakt wcześniejszego już podjęcia praz nad zmianą studium, Rada gminy przyjęła kontynuowanie procedury zmiany studium. Zmiana Studium została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice.

Przedmiotowy plan miejscowy realizuje ustalenia uchwalonej zmiany studium w zakresie wprowadzenia do studium udokumentowanych złóż kopalin. W zakresie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych - realizowany jest przedmiotowy plan miejscowy sporządzany w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne warunkującej rozpoczęcie faktycznej eksploatacji kopalin.

Ad. III – Przedstawienie wpływu na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Sporządzona na potrzeby planu miejscowego Prognoza skutków finansowych wykazała korzystny rachunek ekonomiczny. Gmina może liczyć na na znaczne wpływy z podatków i opłat eksploatacyjnych z tytułu realizacji wydobycia.