zwiń
Łódzk.2017.4504 w/s zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gmi... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVIII/310/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art18 ust.1, art 40 ust.2 pkt4, art41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  oraz art.4 ust.1 pkt2, ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017 poz. 827) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w Regulaminie korzystania z sali gimnastycznej i boisk przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drużbicach , stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w § 8  pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 o brzmieniu: "10) wnoszenia i posiadania wyrobów pirotechnicznych , w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych"

2) w Regulaminie korzystania z boiska sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Rasach, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w § 9  pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 o brzmieniu: "11) wnoszenia i posiadania wyrobów pirotechnicznych , w tym: fajerwerków kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych"

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

Uzasadnienie

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie wystąpił z prośbą o uzupełnienie uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a w szczególności : 1) Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i boisk przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drużbicach , stanowiącego załącznik nr 1 oraz 2) Regulaminu korzystania z boiska sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Rasach stanowiącego załącznik nr 3 o zapis w brzmieniu: "Zabrania się wnoszenia i posiadania wyrobów pirotechnicznych , w tym: fajerwerków kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych"

Wprowadzenie zmian zawartych w projekcie uchwały ma na celu podniesienie i zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Drużbice.W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.