zwiń
Łódzk.2016.3618 w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowego... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/187/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15, art.  40 ust. 1, art.  41 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 466) oraz  art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i  3d ustawy z  dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Bełchatowie, Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XVI/136/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 2486) dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"W zamian za  opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości określonej w  § 1, odbierane będą:

1) odpady komunalne zmieszane w  tym  odpady pozostałe po segregacji (tzw. odpady „mokre”);

2) odpady ze  szkła zebrane w  sposób selektywny, określony w  Regulaminie utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice;

3) odpady z  papieru i  tektury, metali, tworzyw sztucznych i  opakowań wielomateriałowych (tzw. odpady „suche”), zebrane w  sposób selektywny określony w  Regulaminie utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice;

4) odpady mebli i  inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i  akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i  aerozolach, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zebrane w  sposób selektywny określony w  Regulaminie utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice - w  każdej ilości;

5) odpady zielone - w  każdej ilości;

6) odpady budowlane i  rozbiórkowe z  robót prowadzonych we  własnym zakresie – w  ilości do 5,0 m3 z  każdej nieruchomości, w  ciągu roku."

2) § 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. " Zgłoszenie, o  którym mowa w  ust. 1, powinno zawierać adres nieruchomości, której dotyczy, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację termin i  opis niewłaściwego świadczenia usługi oraz  dane do kontaktu: nr telefonu, adres e-mai lub adres."

3) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

"Odpady zielone, które nie zostaną zagospodarowane we  własnym zakresie, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".

4) w § 14 skreśla się ust. 2 i ust. 6.

§2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i  wchodzi w  życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów

Konieczność podjęcia uchwały w  sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług na  terenie Gminy Drużbice w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w  zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z  wejściem w  życie w  dniu 1  lutego 2015  r., ustawy z  dnia 28  listopada 2014  r., o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach oraz  niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa uchwała ma na  celu dostosowanie jej treści do Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie Gminy Drużbice z uwzględnieniem  uwag Wojewody Łódzkiego przedstawionych w piśmie znak:PNK-I.4131.460.2016 z dnia 7 lipca 2016r..

Mając powyższe na  uwadze należy podjąć uchwałę zmieniającą.