Akty tematycznie:

Oświata
Ilość aktów: 12
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3430w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1495 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.365w/s ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.364w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1605w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.1606w/s : ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.15w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.3706 w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze regulaminu wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia
Dz.Urz.Woj.Łódz.2016.1627w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4358w/s zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.4357w/s ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2015.1004w/s ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drużbice