zwiń
Łódzk.2018.3432 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVI/378/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 11a ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840, z 2018r .poz. 650, 663) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Weterynarii w Bełchatowie, Kół Łowieckich, Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXII/348/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku ulega zmianie załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/378/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku

Podstawa prawna do działań Gminy:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 994,poz. 1000 )

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 650, poz. 663)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116 poz. 753 )

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Rozdział 1

Celem programu jest:

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawniony podmiot,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja),

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2

Realizacja zadań

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom polegać będzie na:

1) wyłapaniu bezdomnych, zagubionych, wałęsających się zwierząt z terenu Gminy Drużbice przez pracowników Schroniska,

2) umieszczenie bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Drużbice w schronisku, zapewnienie miejsc w schronisku dla wszystkich zwierząt, pozostających bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o ochronie zwierząt,

3) zapewnienie doprowadzonym do schroniska zwierzętom opieki, właściwych warunków bytowych i lekarsko-weterynaryjnych,

4) znakowanie zwierząt umieszczonych w schronisku poprzez czipowanie tak, aby możliwa była ich identyfikacja.

Zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 realizowane będą za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czyżewskiego7, 97 – 400 Bełchatów, prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie ul. Zdzieszulicka 12, z którym Gmina Drużbice ma zawartą umowę zwanym dalej „Schroniskiem”.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2) sterylizację samic kotów wolno żyjących; samice kotów wolno żyjących będą odławiane z miejsca ich pobytu, a po sterylizacji będą wypuszczane do miejsca, z którego zostały odłowione,

3) dokarmianie kotów wolno żyjących; koty wolno żyjące mogą być dokarmianie tylko w okresie jesienno-zimowym przy ujemnych temperaturach; dokarmianie kotów będzie się odbywało w miejscu ich pobytu; dokarmianie ma na celu pomóc tym zwierzętom przetrwać trudny okres, a nie spowodować wzrost populacji oraz zanik naturalnego instynktu zdobywania pokarmu.

Zadania wyżej opisane będą realizowane przez Schronisko i Gminę Drużbice.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawniony podmiot:

1) czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt będą prowadzone przez schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie,

2) zwierzęta bezdomne odławiane będą nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Gminę do odpowiedniego schroniska faktu bezdomności zwierzęcia na terenie Gminy,

3) odławiane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska dla zwierząt,

4) w przypadku odłowionych rannych zwierząt, opiekę lekarską nad nimi zapewni miejscowy lekarz weterynarii lub schronisko, do którego zwierzę zostanie przewiezione.

Zadania wyżej opisane będą realizowane przez Schronisko.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku :

Schronisko przeprowadzać będzie zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia.

5.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja):

1) Gmina prowadzi działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez stronę internetową, na której umieszczone są informacje o zwierzętach do adopcji wraz ze zdjęciami.

2) Gmina założy i będzie prowadzić rejestr wniosków składanych przez osoby zainteresowane adopcją psów oraz ewidencję wszystkich adoptowanych psów za pośrednictwem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3) W przypadku adopcji psa wyłapanego z terenu Gminy Drużbice, jego nowy właściciel otrzyma wsparcie finansowe w postaci pokrycia części kosztów utrzymania zwierzęcia na zakup karmy i innych akcesoriów niezbędnych do utrzymania psa w wysokości do 600 zł, płatne w dwóch ratach. Wsparcie dotyczy mieszkańców Gminy Drużbice, którzy adoptowali psa ze schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę, z zastrzeżeniem, iż jedno gospodarstwo domowe może adoptować maksymalnie 2 psy w ramach niniejszego programu.

4) Podstawą do wypłaty wsparcia finansowego jest podpisanie stosownej umowy adopcyjnej oraz przedłożenie faktur za zakup. Pierwsza rata zostanie wypłacona w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy adopcyjnej, druga rata w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy od podpisania umowy adopcyjnej.

5) Adopcji podlegają psy, przebywające w Schronisku powyżej sześciu miesięcy.

6) Adoptujący zobowiązuje się do:

- zapewnienia zwierzęciu dożywotniej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;

- zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i zabiegów weterynaryjnych;

- zakazuje się przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego ewentualnym zaginięciu wraz z wyjaśnieniami okoliczności należy powiadomić Gminę Drużbice. W przypadku stwierdzenia trwałej nieobecności zwierzęcia, nie spowodowanego udokumentowaną przez lekarza weterynarii przyczyną, osoba z którą podpisana została umowa adopcyjna jest zobowiązana do zwrócenia całości wsparcia finansowego udzielonego przez Gminę.

7) Gmina zastrzega sobie prawo kontroli warunków w jakich przebywa adoptowane zwierzę.

8) Gmina wytypuje pracownika Urzędu, do kontroli warunków w jakich przebywa pies. Kontrola ta odbywa się przed podpisaniem umowy o adopcję psa oraz przed udzieleniem wsparcia finansowego o którym mowa w pkt 3, a także może być przeprowadzona w innym czasie.

9) W przypadku gdy kontrola wykaże, że warunki określone w pkt 6 nie zostały spełnione, gmina ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas kwoty wsparcia oraz zabrać psa.

6. Usypianie ślepych miotów:

usypianie ślepych miotów, realizowane będzie jedynie w okolicznościach określonych przez Ustawę o ochronie zwierząt zgodnie z obowiązującym prawem tj. przez lekarza weterynarii w Schronisku.

7.  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:

w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających objęcia opieką zwierząt gospodarskich np. krów, koni zapewnienie im schronienia i wyżywienia, zwierzęta te zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym w miejscowości Rożniatowice 52, gm. Drużbice spełniającym kryteria umożliwiające realizację tego zadania.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

1) Schronisko pełnić będzie całodobową opieką poprzez dyżur lekarza weterynarii,

2) opieka lekarsko-weterynaryjna jaka okaże się niezbędna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie świadczona przez Schronisko.

Rozdział 3

Finansowanie Programu

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Drużbice w wysokości :

1) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska – 2.500 zł,

2) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 65.200,00 zł,

3) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 500 zł,

4) zabiegi kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących – 2.000 zł,

5) pokrycie kosztów wsparcia finansowego dla osób adoptujących zwierzęta – 1.800 zł,

6) opieka weterynaryjna – 2.000 zł,

7) usypianie ślepych miotów – 1.000 zł.

Uzasadnienie

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmiany zapisów w uchwale w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku uszczegółowiono pozycje na, które wydatkowana jest kwota przeznaczona na finansowanie programu oraz szczegółowo wskazano w treści programu zadania realizowane przez poszczególne podmioty.