zwiń
Łódzk.2018.1495 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryterió... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXII/346/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 131 ust. 4 w związku z art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że  § 1 ust.1pkt 1otrzymuje brzmienie:

"1) oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym, bądź w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie dziennym - 5 pkt,".

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXX/327/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, wynika ze stanowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanego w piśmie PNIK-I.4131.55.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. i konieczności zmodyfikowania treści w § 1 ust.1pkt 1 tak by zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny zwłaszcza takiej, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Zaprojektowana uchwała ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości związanych z interpelacją § 1 ust.1 pkt 1, poprzez uszczegółowienie w jego treści faktu, że przepis ten obejmuje zarówno rodziny gdzie oboje są zawodowo czynni jak i takie rodziny, w których rodzic samotnie wychowujący dziecko jest aktywny zawodowo.