zwiń
Łódzk.2017.1995 w/s określenia zasad udzielania dotacji na... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/265/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, poz. 1948), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, poz. 774, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1330, poz.1887, poz. 1948) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. l. Niniejsza uchwała określa tryb postępowania i zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Znaczenie ujętych w uchwale pojęć dotyczących zabytków i czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej uchwale na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Drużbice;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki finansowe określone przepisami prawa finansów publicznych;

4) zabytku - należy przez to rozumieć zabytek wpisany do rejestru zabytków.

§2. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy Drużbice.

§3. 1. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Wysokość udzielanej dotacji, o której mowa w ust. l, określa art. 78 ust. 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również dotację z innych środków publicznych, to kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Drużbice, wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

§4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalają na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, o ile są wymagane odpowiednimi przepisami;

4) kosztorys;

5) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku.

3. Wnioski o udzielenie dotacji kierowane są do Wójta Gminy Drużbice.

4. Wnioski ze skompletowanymi załącznikami należy składać, z zastrzeżeniem ust. 5, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym wnioskowane o dotację zadanie będzie realizowane.

5. Ustala się, że na realizację zadań w 2017 r. wnioski należy składać do 30 czerca 2017 roku.

6. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

§5. l. W przypadku ubiegania się o dotację na prace lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

§6. 1. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, dotacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), winien złożyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

2. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§7. 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Drużbice.

2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego warunków formalnych wnioskodawca jest wzywany do usunięcia ewentualnych błędów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

§8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Drużbice w odrębnej uchwale.

§9. l. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Drużbice a wnioskodawcą, któremu przyznano dotację.

2. Treść umowy, o której mowa w ust. 1, określa art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

§10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.

2. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca, po wykonaniu prac lub robót budowlanych zobowiązany jest, w terminie określonym w umowie, do złożenia Wójtowi Gminy Drużbice sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

3. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wnioskodawca rozliczając dotację winien niezwłocznie, na wezwanie Wójta Gminy Drużbice, uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej niezależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, który otrzymał dotację , jest zobowiązany do zwrotu dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

§12. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/265/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI, ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY SZCZERCÓW,

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE

PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

1.  Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

1) Pełna nazwa podmiotu…………….…………………………………………....…………….……………

2) Forma prawna….………………………….………………………………….....……………….…………

3) Nr NIP, Nr REGON (jeśli podmiot posiada)……….......................................…………………….………

4) Adres …………………………………………………………..…......…………………………….………

5) Nr telefonu …………………………………………..…….....………………………………….…………

6) Nazwa banku i numer rachunku ...…………..………….....……….………………………………………

7) Nazwisko i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów……………………….…………………………………………………….

2.  Dane zabytku:

1) Pełna nazwa zabytku (w przypadku części składowej zabytku wchodzącej w skład zabytku należy określić jej nazwę)……………………………………....…………………………………………….....................……

………………………………………………………………………………………………………………

2) Dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (Nr rejestru i data wpisu)……….…………………………………………………………………………....……………………

…………………………………………………………………………………………………....……………

……………………………........…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………...……...………

3) Dokładny adres zabytku lub miejsce jego przechowywania …………………………………………………………………………………………........................

4) Tytuł prawny do władania zabytkiem ………………………………………………….........................

3.  Pozwolenia:

1) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia)

………………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….....................................................................................

…………………………………………………….....................................................................................


.. ....................................................................................................................................................................

2) Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data wydania, nr zezwolenia):

……………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………...…………….

4.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych:

1. Całkowity koszt realizacji planowanego zadania: ………………………………………………………….

1) w tym wnioskowana wielkość dotacji z budżetu gminy Drużbice: ….…………..…………………….

2) w tym wielkość środków własnych: ……………………………….……..……….……………………..

3) w tym wielkość środków pozyskanych z innych źródeł: ………….…………………………………….

5.  Szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych:

1) Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót budowlanych: ……………………………………………………………………….......…………………………………

………………………………………………………………………....……………………………………

………………………………………………………………………....……………………………………

……………………………………………………………………....………………………………………

……………………………………………………………........……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2) Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót budowanych: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………

6.  Terminy:

l) Wnioskowany termin przekazania dotacji: ……………….…….………………………………………….

2) Planowany termin rozpoczęcia prac: ………………………….………………………………………….

3) Planowany termin zakończenia prac: …………………………...………………………………………….

7.  Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Lp.

Przewidywany okres rozpoczęcia i

zakończenia prac lub robót

Rodzaj prac lub robót

Przewidywany koszt

wykonania prac lub

robót

Przewidywane źródło/

źródła finansowania

prac lub robót

1.
2.
3.

.. .....................................................................

(podpis/y osób upoważnionych

do składania świadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/265/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH,

RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU


.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

(nazwa zabytku)

w okresie od ......................... do ...................., określonym w umowie nr ..................................., zawartej w dniu ........................, pomiędzy Gminą Drużbice, a .........................................................................................................

(nazwa Wnioskodawcy)

1.  Sprawozdanie merytoryczne:

1) W jakim stopniu prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane (ewentualnie uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania):


.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

2) Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku:


.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

.. ..................................................................................................................................................................................

2.  Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp. Rodzaj kosztów Całkowity koszt w tym z wnioskowanej dotacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (z podziałem na źródła finansowania):

Źródło finansowania %
I. Kwota dotacji
II. Środki własne
III. Inne źródła finansowania
Ogółem

UWAGA: Jeśli dla wnioskodawcy podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym, ceny w kosztorysach muszą

być podane w kwocie netto.

Oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT - wnioskodawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:


.. ..................................................................................................................................................................................

3.  Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.

Numer dokumentu

księgowego

Nr pozycji harmonogramu

rzeczowo-

finansowego

Nazwa wydatku

Kwota

(w zł)

Z tego ze środków pochodzących

z wnioskowanej

dotacji (w zł)

1.
Ogółem:

4.  Dodatkowe informacje:

1) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku, o ile odbiór był wymagany przepisami prawa.

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki - oryginały do wglądu.

3) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac konserwatorskich lub robót

budowlanych przy zabytku.

4) Inne………………………………………………………………………………………………………………


.. ....................................................................

(podpis/y osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi instrument pozwalający na realizację uregulowań prawnych wynikających z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Określa zasady, tryb oraz cele i rodzaje zadań, na realizację których można ubiegać się o dotację oraz sposób udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu gminy. Integralną częścią zasad jest wzór wniosku, który winien być przekładany przez podmioty ubiegające się o dotację oraz wniosku o płatność stanowiącego podstawę do przekazania dotacji.

Wójt Gminy Drużbice wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z prośbą o wydanie opinii w sprawie projektu niniejszej uchwały. W dniu 9 stycznia 2017 r. otrzymał pisemną odpowiedź zawierającą proponowane sugestie do zawarcia w przesłanym do UOKiK projekcie uchwały. Zostały one uwzględnione w treści niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Na powyższy cel w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł.