zwiń
Łódzk.2017.1996 w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zada... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/266/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt 1, art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz  art. 400a ust. 1 pkt 8, art.  403 ust. 2 i  ust. 4-6 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z  2017 r., poz. 519) oraz  uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z  dnia 14 lipca 2009  r. w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod  nazwą „Program Oczyszczania kraju z  azbestu na  lata 2009-2032” zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z  dnia 15 marca 2010  r., w  związku z  uchwałą Nr V/33/2011 Rady Gminy Drużbice z  dnia 1 marca 2011  r. w  sprawie: przyjęcia ”Programu usuwania azbestu oraz  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice”, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Określa Regulamin finansowania zadań z  zakresu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice, realizowanych zgodnie z  "Programem usuwania azbestu oraz  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i  wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała ma zastosowanie w  przypadku uzyskania przez Gminę Drużbice dofinansowywania ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/266/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Regulamin finansowania zadań z  zakresu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice.

§1. 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w  „Programie usuwania azbestu oraz  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice”, przyjętym uchwałą Nr V/33/2011 Rady Gminy Drużbice z  dnia 1 marca 2011 r. w  zakresie usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest, z  obiektów zlokalizowanych na  terenie Gminy Drużbice, których właścicielami są:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w  szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) osoby prawne,

c) wspólnoty mieszkaniowe,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać  się także posiadacze nieruchomości (samoistni lub zależni).

§2. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi oraz  środki własne z  budżetu Gminy Drużbice.

§3. Sfinansowane w  pełnej wysokości mogą być koszty załadunku (odpowiednio zapakowanego odpadu), transportu oraz  unieszkodliwienie azbestu i  wyrobów zawierających azbest pochodzących z  wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na  terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w  trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na  zlecenie Gminy Drużbice dokonywać będzie załadunku, transportu oraz  unieszkodliwiania azbestu i  wyrobów zawierających azbest w  miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§5. 1. Planujący usunięcie odpadów azbestowych z  nieruchomości występuje do Wójta Gminy Drużbice z  wnioskiem o  sfinansowanie działań wskazanych w  § 3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z  zakresu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice.

2. Finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: załadunek azbestu i  wyrobów zawierających azbest (przy czym azbest lub wyroby zawierające azbest winny być ułożone na  paletach i  właściwe zabezpieczone folią), transport i  przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na  odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Złożone wnioski będą rozpatrywane tylko dla  nieruchomości ujętych w  ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na  terenie Gminy Drużbice" stanowiącej załącznik do ,, Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice na  lata 2014 - 2032"

4. Weryfikacji wniosku dokonuje uprawniony pracownik Urzędu Gminy Drużbice.

5. Wnioskodawca informowany jest o  przyjęciu wniosku do realizacji.

6. Dotacje udzielane są, po pozytywnej weryfikacji wniosku, na  podstawie pisemnej umowy zawartej z  wnioskodawcą przed  realizacją zadań określonych w  § 3 Regulaminu.

7. Po podpisaniu umowy z  wnioskodawcą Wójt Gminy Drużbice zleca wykonawcy, o  którym mowa w  § 4 Regulaminu, wykonanie prac określonych w  § 3 Regulaminu.

8. Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wykonawcy z  właścicielem odpadu, zgodnie z  umową podpisaną z  Gminą Drużbice.

9. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela odpadu oraz  ich przekazanie na  legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w  trzech egzemplarzach: jeden dla  właściciela odpadu, drugi dla  odbierającego odpad, trzeci dla  Urzędu Gminy w  Drużbicach.

10. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Drużbice w  danym roku kalendarzowym, będą realizowane w  następnym roku budżetowym w  ramach posiadanych środków.

11. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy w  Drużbicach.

§6. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) zwrotu kosztów odbioru, transportu i  utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we  własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i  utylizację odpadów;

2) kosztów poniesionych na  demontaż (rozbiórkę) oraz  zapakowanie wyrobów zawierających azbest.

§7. 1. Realizacja usługi będzie odbywać  się na  podstawie umowy zawartej przez Gminę Drużbice z  wykonawcą wyłonionym zgodnie z  postanowieniem § 4 Regulaminu.

2. Gmina dokona zapłaty należności za  wykonanie prac bezpośrednio na  rzecz wykonawcy w  wysokości zgodnej z  postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.

§8. 1. W przypadku, gdy podmiotem składającym wniosek o którym mowa w § 5 ust. 1 jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 8 ust. 1, przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji obowiązany jest przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) formularze informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

3. W przypadku, gdy podmiotem składającym wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1 jest podmiot prowadzący działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352, 24.12.2013 r., str. 9) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

4. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy zobowiązany jest do przedstawienia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) formularza informacji niezbędnych do udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w prawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

5. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis, może być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r.

6. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

§9. Regulamin ma zastosowanie w  przypadku uzyskania przez Gminę Drużbice dofinansowania ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulamin finansowania

zadań z  zakresu usuwania azbestu i  wyrobów

zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbic

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DRUŻBICE

1)   Dane Wnioskodawcy:

Imię i  nazwisko .............................................................................................................................................

Adres zamieszkania:.......................................................................................................................................

Dowód osobisty seria …. Nr …............... wydany przez ….........................................................................

Telefon kontaktowy .......................................................................................................................................

2)   Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego, w  którym zostanie przeprowadzone usunięcie wyrobów azbestowych:

Nr ewid. działki …................................., obręb …........................................................................................

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny) .........................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

Imię i  nazwisko współwłaściciela ….............................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

3)   Opis demontowanego pokrycia dachowego:

rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy) …..............................................................................................

rodzaj płyt azbestowo – cementowych (faliste/płaskie) ................................................................................

ilość wyrobów zawierających azbest (m2 lub Mg) .......................................................................................

Oświadczam, że  zapoznałem/am  się i  akceptuję ,,Regulamin finansowania zadań z  zakresu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i  informacji podanych we  wniosku.

Oświadczam, że  prace demontażu płyt azbestowych zostały wykonane z  zachowaniem właściwych przepisów technicznych i  sanitarnych, zgodnie z  § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 2 kwietnia 2004 r. w  sprawie sposobów i  warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.Nr 71, poz. 649 z  późn. zm.).

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych, do celów realizacji niniejszego wniosku, zgodnie z  ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

............................................. .........................................

(podpis wnioskodawcy) (data)

Uzasadnienie

Zgodnie z głównymi przesłankami "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 20014 – 2032", mających na celu: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, niezbędne jest podjęcie Uchwały regulującej zasady przydzielania i rozliczania dotacji na realizację Programu.

Uchwała określa zasady finansowania Programu, tj. udzielania dotacji ze środków budżetowych Gminy przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z przepisów art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1808) wynika, iż:

• projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy,

• projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Projekt powyższej uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 16 lutego 2017 r. (wiadomość elektroniczna) nie zgłosił zastrzeżeń do projektu przedmiotowej uchwały.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20 lutego 2017 r., znak: F.sr-0220.37.2017) zgłosił uwagę do § 8 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 projektu, która została w całości uwzględniona.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej zapisów do realizacji.