zwiń
Łódzk.2018.1493 w/s określenia zasad i trybu przyznawania n... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXII/344/2018

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród Gminy Drużbice dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za wysokie osiągnięcia sportowe;

2) szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień Gminy Drużbice dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe.

§2. 1. Nagrody sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Drużbice za wybitne lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym.

2. Za wybitne osiągnięcia sportowe uznaje się:

1) zajęcie miejsca na podium Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy albo ustanowienie rekordu Świata lub Europy;

2) zajęcie miejsca na podium Mistrzostw Polski lub ustanowienie rekordu Polski;

3) zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, udział w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy;

4) zajęcie miejsca na podium w międzynarodowych zawodach sportowych innych niż wymienione w pkt. 1-3.

3. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się zajęcie w danej dyscyplinie co najmniej 10 miejsca w zawodach rangi mistrzostw Polski.

4. Za udział we współzawodnictwie sportowym o szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym, osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Drużbice mogą być przyznane wyróżnienia.

§3. 1. Nagrody Gminy Drużbice przyznawane są w formie pieniężnej.

2. Wysokość nagród za poszczególne osiągnięcia sportowe określa § 4 uchwały.

3. Wyróżnienia mogą być przyznane w formie rzeczowej (m.in. pucharu, statuetki lub dyplomu) lub pieniężnej. Wysokość wyróżnienia określa §4 ust. 2.

4. Liczba i rodzaj przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród lub wyróżnień Gminy Drużbice jest uzależniona od ilości złożonych wniosków i wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Drużbice oraz znaczenia danej dziedziny sportu dla Gminy Drużbice.

§4. 1. Wysokość nagród pieniężnych Gminy Drużbice, o których mowa w § 2 wynosi:

1) za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 1 – do kwoty 4000,00 zł;

2) za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 2 - do kwoty 3500,00 zł;

3) za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 3 - do kwoty 3000,00 zł;

4) za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 4 - do kwoty 2000,00 zł;

5) za wysokie osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 2 ust. 3 do kwoty 1000,00 zł.

2. Wysokość wyróżnienia, o którym mowa w §2 ust. 4 do kwoty 500 zł.

3. W przypadku uzyskania w danym roku kilku osiągnięć sportowych , o których mowa w §2 przyznaje się nagrodę za najwyższe osiągnięcie.

§5. 1. Zgłoszenie do nagrody i wyróżnienia Gminy Drużbice dokonuje się poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

1) władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową;

2) osoby fizyczne ubiegające się o nagrodę lub wyróżnienie, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia musi zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby lub zamieszkania;

2) imię i nazwisko kandydata do nagrody lub wyróżnienia wraz z adresem zamieszkania;

3) opis sylwetki wraz z osiągnięciami, przebiegiem kariery i działalności sportowej;

4) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika za rok poprzedzający złożenie wniosku, będących podstawą do wnioskowania o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe lub wyniki sportowe będące podstawą ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie.

5. Nagrody i wyróżnienia Gminy Drużbice przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

6. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Drużbice w terminie do dnia 31 marca każdego rok.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia GminyDrużbice.

8. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Drużbice w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie na dany rok.

§6. W przypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta GminyDrużbice.

1. Wnioskodawca i kandydat zostaną zawiadomieni na piśmie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

2. Nagroda jest przekazywana na konto bankowe laureata wskazane we wniosku.

3. Symbolicznego wręczenia nagrody lub wyróżnienia dokonuje Wójt Gminy Drużbice lub upoważniona przez niego osoba.

4. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagrody lub wyróżnienia laureaci oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

§7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/344/2018

Rady Gminy Drużbice

z dnia 2 marca 2018 r.

WNIOSEK

o przyznanie nagrody lub wyr ó żnienie za osiągnięcia sportowe


I.  Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko/nazwa .................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy ….........................................................................................................................…......

Fax ........................................... e-mail .........................................................................................................


II.  Dane osobowe kandydata do nagrody lub wyr ó żnienia:

Imiona i nazwisko ….....................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia …............................................................................................................................

Adres zameldowania na pobyt stały …..........................................................................................................

Nazwa i nr rachunku bankowego …...............................................................................................................

Telefon kontaktowy........................................................................................................................................

Nazwa urzędu skarbowego ….........................................................................................................................


III.  Opis sylwetki kandydata do nagrody lub wyr ó żnienia wraz z osiągnięciami, przebiegiem kariery i działalności sportowej :

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

IV.  Uzasadnienie wniosku zawierające w szczeg ó lności wskazania osiągnięć sportowych kandydata do nagrody lub wyr ó żnienia za rok poprzedzający okres składania wniosk ó w:

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

.. ........................................................................................................................................................................

V.  Oświadczenia:

Oświadczam, że powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem faktycznym.

Załączniki:

1) Zgoda kandydata do nagrody lub wyróżnienia na przetwarzanie we wniosku danych osobowych na potrzeby niezbędnych do realizacji procesu przyznawania nagród i wyróżnień zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135z poźn. zm.).

..............................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)