zwiń
Łódzk.2017.1997 w/s zasad udzielania spółkom wodnym dotacji... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIV/267/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 164 ust. 5a-5d ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295, z 2016 r. poz. 352, poz. 1250, poz. 1948, poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948); Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

Zasady ogólne

§1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Drużbice, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, utworzoną zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2015 roku poz. 469, ze zm.)

§2. Spółki wodne działające na terenie gminy Drużbice mogą otrzymywać pomoc finansową z budżetu Gminy w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

§3. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie przez Radę Gminy na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§4. Wójt Gminy Drużbice podaje do publicznej wiadomości (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbice) ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Gminy Drużbice przeznaczoną na dotację celową określoną w § 2 w danym roku budżetowym.


I.  Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§5. 1. Spółki wodne działające na terenie Gminy Drużbice ubiegające się o udzielenie dotacji celowej na cel określony w § 2 składają pisemne wnioski w Urzędzie Gminy w Drużbicach na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami.

2. Zakres prac określonych we wniosku o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacji.

3. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Ze względów technicznych możliwości wykonania i rozliczenia prac, termin końcowy przyjmowania wniosków na dany rok budżetowy określa się najpóźniej na dzień 30 września danego roku.

5. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego warunków formalnych wnioskodawca jest wzywany do usunięcia ewentualnych błędów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

6. O udzieleniu dotacji decyduje Wójt lub osoba upoważniona.

§6. 1. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć kosztów realizacji zadania.

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

1) wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych jeżeli przepis prawa tego wymaga;

2) wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz inne koszty pośrednie;

3) poniesione (zapłacone) przez Wnioskodawcę w momencie składania wniosku o udzielenie dotacji celowej.


II.  Zawarcie umowy

§7. 1. W terminie do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą zostanie zawarta umowa o udzielenie dotacji.

2. Treść umowy określa:

a) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji,

b) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

c) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.


III.  Zasady przekazania dotacji

§8. 1. Podstawą do przekazania dotacji jest wniosek o płatność sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek do Urzędu Gminy w Drużbicach wraz z oryginałami faktur/rachunków oraz uwierzytelnioną kserokopią umowy z wykonawcą robót oraz protokołem odbioru robót.

3. Oryginały faktur, które zostały przedłożone do wniosku, podlegają weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym, zostaną ostemplowane pieczęcią informującą o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Drużbice, a następnie po sporządzeniu kserokopii zwrócone Wnioskodawcy.

4. Do zakwalifikowania kosztów na podstawie przedłożonych faktur oraz wysokości dotacji mają zastosowanie odpowiednio przepisy niniejszej uchwały.

5. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 2 – 4 i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy kwoty dotacji do wypłaty, Gmina wypłaci przyznaną dotację przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia kwoty dotacji do wypłaty.

6. Ustala się maksymalny termin złożenia wniosku o płatność – nie później niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.


IV.  Zasady rozliczania dotacji

§9. 1. W terminie najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego Wnioskodawca składa rozliczenie końcowe dotacji w formie sprawozdania w dwóch egzemplarzach na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Do sprawozdania Wnioskodawca załącza dowody zapłaty zobowiązań wynikających z wykazanych w sprawozdaniu łącznych kosztów robót (polecenia przelewu).

4. Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionego rozliczenia dotacji poprzez udział w czynnościach związanych z odbiorem technicznym wykonanych robót.

5. Sprawozdanie zatwierdza Wójt Gminy lub osoba upoważniona.


V.  Ustalenia końcowe

§10. 1. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej uchwale, Wnioskodawca traci prawo do dotacji.

2. Dotacja udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności.

§11. Dla realizacji przez spółkę wodną robót określonych w § 2 z udziałem dotacji celowej przyznanej przez Gminę mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/267/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Wniosek o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Drużbice dla spółki wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.


I.  Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy ........................................................................................................................

2. Adres wnioskodawcy...........................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego ........................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego ....................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

..................................................................................................................................................................


II.  Wielkość wnioskowanej dotacji:

Wnioskowana kwota dotacji: .................................................................................................................

Słownie zł: ..............................................................................................................................................


III.  Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zadania: .........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2) Zakładane rezultaty realizacji zadania ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................

3) Termin i miejsce realizacji zadania ..................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4) Harmonogram realizacji zadania: ......................................................................................................

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań

5) Planowany termin zakończenia robót:……………………………………………………….……


IV.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych kosztów Łączna wartość planowanych kosztów w tym
Sfinansowanych z dotacji Sfinansowanych ze środków własnych
Razem

2) Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania Łączna wartość planowanych wydatków Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %
Wnioskowana dotacja
Środki własne
Inne
Razem 100%

V.  Dodatkowe uwagi:

...................................................................................................................................................................


VI.  Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

.........................................................

.........................................................

Załączniki:

1) Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.

2) Statut spółki.

3) Aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4) Oświadczenia, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

5) Kserokopia wyciągu rachunku bankowego wnioskodawcy, potwierdzającego posiadanie własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej …..% wartości realizowanego zadania, na które będzie przekazana dotacja.

6) Kalkulacja planowanych robót.

7) Załącznik graficzny, lokalizujący planowane roboty.

8) Inne dokumenty:

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/267/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

dotacji celowej z budżetu Gminy Drużbice

spółce wodnej działającej na terenie gminy Drużbice


I.   Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy ................................................................................................................................

2. Siedziba wnioskodawcy .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Nr NIP .........................................................................................................................................................

4. REGON .......................................................................................................................................................

5. Nazwa banku wnioskodawcy .....................................................................................................................

6. Nr rachunku bankowego .............................................................................................................................

7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu, telefony kontaktowe .....................................................................

..........................................................................................................................................................................


II.   Dane dotyczące zawartej umowy dotacji:

1. Numer umowy ............................................................................................................................................

2. Data zawarcia umowy .................................................................................................................................

3. Wysokość dotacji określana w umowie .....................................................................................................


III.   Nazwa i szczegółowy opis zadania:

1. Tytuł zadania ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Data rozpoczęcia zadania ...........................................................................................................................

3. Data zakończenia zadania ..........................................................................................................................

4. Nazwa wykonawcy robót............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Tryb wyboru wykonawcy robót..................................................................................................................

6. Opis wykonanych robót: ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Zakres robót wykonano zgodnie z wnioskiem i umową dotacji: TAK NIE


IV.   Wydatki i ich finansowanie

1. Planowane nakłady na wykonanie zadania ................................................................. zł

2. Poniesione nakłady na wykonanie zadania ................................................................. zł

3. Źródła finansowania wykonanych robót:

1) Dotacja z budżetu Gminy .........................................zł

2) Wkład własny wnioskodawcy ..................................zł

3)  Inne źródła ……………….….….zł

RAZEM ………………………..zł


V.   Wielkość wnioskowanej do przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drużbice :

.........................................................................................................................................................................

Słownie: ..........................................................................................................................................................


VI.   Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i innych dokumentach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania wniosku.

............................................ ...……….........................................................

(data i miejscowość) pieczęć i podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej wnioskodawcę

Załączniki:

1) Uwierzytelnione kserokopie umów z wykonawcami robót

2) Uwierzytelnione kserokopie faktur za wykonane roboty

3) Protokół odbioru wykonanych robót

4) Inne dokumenty ………………………………………….

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/267/2017

Rady Gminy Drużbice

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, na które udzielana jest dotacja celowa


I.  Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1. Nazwa .........................................................................................................................................................

2. Adres ...........................................................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: .................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego .............................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację:

.........................................................................................................................................................................


II.  Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Kwota otrzymanej dotacji zgodnie z umową nr .................................................. zawartej z gminą

Drużbice:....................................................

2. Kwota wykorzystanej dotacji:

..........................................................................................................................................................................

3. Kwota niewykorzystanej dotacji:

..........................................................................................................................................................................

4. Kwota wkładu własnego składającego sprawozdanie:

..........................................................................................................................................................................


III.  Opis realizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: ........................................................................................

2) Osiągnięte rezultaty realizacji zadania .......................................................................................................

3) Termin i miejsce realizacji zadania ............................................................................................................

4) Przebieg realizacji zadania: ........................................................................................................................

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań

IV.  Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych dotacji:

Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu Rodzaj wydatku Kwota wydatku w tym sfinansowanych:
z dotacji ze środków własnych

2) Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych kosztów Łączna wartość poniesionych kosztów w tym sfinansowanych:
z dotacji ze środków własnych

3) Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania Łączna wartość wydatków Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %
Wnioskowana dotacja
Środki własne
Razem 100%

V.  Dodatkowe uwagi:

.......................................................................................................................................................................


VI.  Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

.....................................................

.....................................................

Załączniki:

1) umowa (bądź uwierzytelniona kserokopia) z wykonawcą robót;

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur VAT za wykonane prace.

Uzasadnienie

W Gminie Drużbice podobnie jak w wielu regionach Polski w ostatnich latach, występują liczne podtopienia i wzrost poziomu wód gruntowych.W związku z tym, potrzeby związane z utrzymaniem sprawności, bardzo już wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz pilniejsze i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Rolnicy sami nie są w stanie im sprostać. Zgodnie z art. 221 ust.1 ustawy o finansach publicznych, podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki. Również art. 164 ust. 5a-5d ustawy Prawo wodne stanowi, iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji. Celem funkcjonowania spółki wodnej jest prowadzenie działań dla zaspokojenia potrzeb publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, dlatego udzielenie jej dotacji celowej jest w pełni uzasadnione.