zwiń
Łódzk.2017.3899 w/s wyznaczenia obszaru zdegradowanego i ob... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVII/301/2017

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z  2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. 1. Wyznacza  się obszar zdegradowany i  obszar rewitalizacji gminy Drużbice w  granicach określonych w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i  obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia określa Diagnoza do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla  Gminy Drużbice na  lata 2017-2022" stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z  „Wytycznymi w  zakresie rewitalizacji w  programach operacyjnych na  lata 2014-2020” Ministra Rozwoju z  2 sierpnia 2016 r.(MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) Gmina Drużbice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wstępnym etapem prac jest sporządzenie diagnozy stanu gminy w  celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz  obszaru rewitalizacji. Wg w/w „Wytycznych…”

Obszar zdegradowany – to obszar, na  którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale  także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na  podobszary, w  tym podobszary nieposiadające ze  sobą wspólnych granic pod  warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na  każdym z  podobszarów.

Obszar rewitalizacji – to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego  się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o  których mowa w  pkt 2, na  którym, z  uwagi na  istotne znaczenie dla  rozwoju lokalnego, zamierza  się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na  podobszary, w  tym podobszary nieposiadające ze  sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz  zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i  powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w  przypadku, gdy  przewidziane dla  nich działania są ściśle powiązane z  celami rewitalizacji dla  danego obszaru rewitalizacji.

Opracowane Diagnozy zjawisk społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i  środowiskowych Gminy Drużbice wraz ze  wskazaniem obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji inicjuje działania związane z  rewitalizacją na  terenie gminy. Celem diagnozy jest wskazanie, za  pomocą zobiektywizowanych metod i  wskaźników tej części Gminy Drużbice, która charakteryzuje  się szczególnie intensywną koncentracją szeregu niekorzystnych zjawisk.

Zgodnie z  „Wytycznymi…” za  obszar zdegradowany i  obszar rewitalizacji w  Gminie Drużbice uznaje  się obszar wskazany w  załączniku nr 1 do uchwały.

Wyznaczony obszar rewitalizacji:

- ma łączną powierzchnię 712,55 ha (tj. 6,29% powierzchni gminy),

- jest zamieszkały przez 716 osób (tj. 14,16% populacji gminy Drużbice).

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz  działania w  ścisłej współpracy ze  społecznością lokalną.

Projekt niniejszej uchwały był poddany konsultacjom społecznym w  okresie od 11 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r., Konsultacje przeprowadzono w  następujących formach:

- udostępnienie projektu uchwały wraz z  załącznikami do publicznego wglądu na  stronie internetowej Gminy Drużbice oraz  w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice,

- organizacja debaty w  sprawie projektu niniejszego dokumentu w  dniu 8 sierpnia 2017 r.,

- zbieranie uwag i  propozycji w  Urzędzie Gminy Drużbice.

Uwagi zebrane podczas konsultacji społecznych uwzględniono w  ostatecznym projekcie uchwały.