zwiń
Łódzk.2015.4358 w/s zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szc... Wersja od:

UCHWAŁA Nr X/69/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072 oraz z 2015 poz. 1045), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014. poz.191 i 1198 oraz z 2015 r. poz.357),Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr IX/57/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 września 2015 r.

LP: Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obniżki zajęć (godzin dydaktycznych)
1. Dyrektor Gimnazjum Publicznego 13
2.

Dyrektor Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół liczącej:

a) do 9 oddziałów

b) 10 – 18 oddziałów

12

13

3.

Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:

a) do 100 wychowanków

b) powyżej 101 wychowanków

8

10

4. Wicedyrektora Szkoły, Zespołu Szkół liczącej do 16 oddziałów 6
Uzasadnienie

Konieczność zmiany Uchwały Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015 roku wynika ze stanowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanej w piśmie Nr PNK-I.4131.464. 2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku, zgodnie z którym Rada Gminy w uchwale winna określić obniżkę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie zaś obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć (tj. wynik tej obniżki). Organ prowadzący szkołę lub placówkę zgodnie z art. 42 ust.7 pkt. 2 określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole (zespole szkół), przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Odbywa się to w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.