zwiń
Łódzk.2016.1628 w/s uchwalenia Regulaminu finansowania zada... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XV/121/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice w 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, poz. 21, poz. 888, poz. 1238; Dz.U. z 2014 r., poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; Dz.U. z 2015 r., poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478., poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688, poz. 2278) oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., w związku z uchwałą Nr V/33/2011 Rady Gminy Drużbice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia ”Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice” Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Określa się Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice, realizowanych zgodnie z "Programem usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Traci moc uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drużbice.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Drużbice dofinansowywania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 21 marca 2016 r.

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice.

§1. 1. Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice”, przyjętym uchwałą Nr V/33/2011 Rady Gminy Drużbice z dnia 1 marca 2011 r. w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice, których właścicielami są:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) osoby prawne,

c) wspólnoty mieszkaniowe,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się także posiadacze nieruchomości (samoistni lub zależni).

§2. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

§3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty załadunku (odpowiednio zapakowanego odpadu), transportu oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

§4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Drużbice dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§5. 1. Planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Drużbice z wnioskiem o sfinansowanie działań wskazanych w § 3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice.

2. Finansowaniem objęty jest następujący zakres prac: załadunek azbestu i wyrobów zawierających azbest (przy czym azbest lub wyroby zawierające azbest winny być ułożone na paletach i właściwe zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Złożone wnioski będą rozpatrywane tylko dla nieruchomości ujętych w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice" stanowiącej załącznik do ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032"

4. Weryfikacji wniosku dokonuje uprawniony pracownik Urzędu Gminy Drużbice.

5. Wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji.

6. Dotacje udzielane są, po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej z wnioskodawcą przed realizacją zadań określonych w § 3 Regulaminu.

7. Po podpisaniu umowy z wnioskodawcą Wójt Gminy Drużbice zleca wykonawcy, o którym mowa w § 4 Regulaminu, wykonanie prac określonych w § 3 Regulaminu.

8. Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wykonawcy z właścicielem odpadu, zgodnie z umową podpisaną z Gminą Drużbice.

9. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela odpadu oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Urzędu Gminy w Drużbicach.

10. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Drużbice w danym roku kalendarzowym, będą realizowane w następnym roku budżetowym w ramach posiadanych środków.

11. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy w Drużbicach.

§6. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów;

2) kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.

§7. 1. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Drużbice z wykonawcą wyłonionym zgodnie z postanowieniem § 4 Regulaminu.

2. Gmina dokona zapłaty należności za wykonanie prac bezpośrednio na rzecz wykonawcy w wysokości zgodnej z postanowieniem umowy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów zawierających azbest.

§8. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Drużbice dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK do Regulamin finansowania

zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Drużbic

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DRUŻBICE

1)  Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko .............................................................................................................................................

Adres zamieszkania:.......................................................................................................................................

Dowód osobisty seria …. Nr …............... wydany przez ….........................................................................

Telefon kontaktowy .......................................................................................................................................

2)  Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego, w którym zostanie przeprowadzone usunięcie wyrobów azbestowych:

Nr ewid. działki …................................., obręb …........................................................................................

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny) .........................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko współwłaściciela ….............................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

3)  Opis demontowanego pokrycia dachowego:

rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy) …..............................................................................................

rodzaj płyt azbestowo – cementowych (faliste/płaskie) ................................................................................

ilość wyrobów zawierających azbest (m2 lub Mg) .......................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ,,Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

Oświadczam, że prace demontażu płyt azbestowych zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, do celów realizacji niniejszego wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

............................................. .........................................

(podpis wnioskodawcy) (data)

Załączniki:

1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości;

2) w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli bądź współposiadaczy;

3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste, bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac;

4)  w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z poźn. zm.) zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 200 4r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);

5)  w przypadku rolników (jeżeli dotyczy odbioru azbestu z budynku związanego z produkcją rolną):

a) kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U . z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).