zwiń
Łódzk.2014.3860 w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przy... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLII/348/2014

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 594 i poz. 645), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z 2014 r., poz. 40), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015  ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku (M.P. z 2014 r., poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,60 zł za 1 dt.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk