zwiń
Łódzk.2015.2012 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/14/2014

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w kwocie 16.816.615,41 zł., z tego:

1) dochody bieżące - 14.129.941,41 zł.;

2) dochody majątkowe - 2.686.674,00 zł.

§2. Uchwala wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w kwocie 16.570.615,41 zł., z tego:

1) wydatki bieżące - 12.745.736,85 zł.;

2) wydatki majątkowe - 3.824.878,56 zł.

§3. Ustala wydatki inwestycyjne w roku 2014 w wysokości 3.824.878,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Po wyłączeniu kwoty 500.000,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego planowany deficyt wynosi 254.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 254.000,00 zł.

§5. Ustala przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w kwotach:

1) przychody - 2.679.962,00 zł.;

2) rozchody - 2.925.962,00 zł.

§6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 110.000,00 zł.;

2) celową w kwocie - 30.000,00 zł. – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w kwocie 180.000,00 zł. - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych.

§7. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§8. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 312.374,84 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 53.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 53.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§10. Ustala dochody w wysokości 20.000,00 zł., z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 20.000,00 zł., na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§12. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 278.750,00 zł.;

2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 433.593,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§13. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.026.000,00 zł.;

3) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 254.000,00 zł.;

4) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 250.000,00 zł.

§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nim określonych.

§15. Ustala dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§16. Upoważnia Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, nie powodujących wprowadzenie nowego lub usunięcie

istniejącego zadania;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 600.000,00 zł.

§17. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

DOCHODY 2015 r. - Tabela Nr 1

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 558 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 554 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00
0830 Wpływy z usług 457 000,00
0920 Pozostałe odsetki 4 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
600 Transport i łączność 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 142 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142 000,00
750 Administracja publiczna 51 109,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 34 609,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 605,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,45
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 898,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 886 537,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 028 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 010 000,00
0320 Podatek rolny 1 000,00
0330 Podatek leśny 16 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 373 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 648 000,00
0320 Podatek rolny 385 000,00
0330 Podatek leśny 58 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 147 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 310 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 278 750,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 174 287,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 171 287,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00
758 Różne rozliczenia 6 342 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 679 454,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 679 454,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 615 546,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 615 546,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 47 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47 937,00
801 Oświata i wychowanie 411 076,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 133,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 133,00
80104 Przedszkola 59 199,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 29 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 199,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 744,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 22 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 744,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 197 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 197 000,00
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 000,00
852 Pomoc społeczna 1 595 183,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 4 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 358 613,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 349 613,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 345,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 935,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 410,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 638,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 638,00
85216 Zasiłki stałe 101 172,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 353,96
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 819,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 67 285,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 885,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 900,00
85295 Pozostała działalność 38 430,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 430,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 60 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
bieżące  razem: 14 129 941,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 187 485,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 187 485,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 187 485,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 187 485,00
6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 187 485,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140 000,00
6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 096 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 096 712,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 500 000,00
92195 Pozostała działalność 596 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 596 712,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 596 712,00
926 Kultura fizyczna 212 477,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 212 477,00
92695 Pozostała działalność 212 477,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 212 477,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 212 477,00
majątkowe razem: 2 686 674,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 546 674,00
Ogółem: 16 816 615,41

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 561 674,00

DOCHODY 2015 r. (z podziałem na rodzaj zadania)

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 558 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 554 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00
0830 Wpływy z usług 457 000,00
0920 Pozostałe odsetki 4 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
600 Transport i łączność 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 142 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142 000,00
750 Administracja publiczna 16 504,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 4,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,45
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 886 537,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 028 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 010 000,00
0320 Podatek rolny 1 000,00
0330 Podatek leśny 16 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 373 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 648 000,00
0320 Podatek rolny 385 000,00
0330 Podatek leśny 58 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 147 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 310 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 278 750,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 174 287,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 171 287,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00
758 Różne rozliczenia 6 342 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 679 454,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 679 454,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 615 546,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 615 546,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 47 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47 937,00
801 Oświata i wychowanie 411 076,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 133,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 133,00
80104 Przedszkola 59 199,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 29 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 199,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 744,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 22 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 744,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 197 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 197 000,00
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 000,00
852 Pomoc społeczna 238 750,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 4 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 410,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 410,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 638,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 638,00
85216 Zasiłki stałe 101 172,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 353,96
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 819,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 900,00
85295 Pozostała działalność 38 430,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 430,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 60 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
bieżące razem: 12 736 305,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 000,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 187 485,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 187 485,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 187 485,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 187 485,00
6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 187 485,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140 000,00
6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 096 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 096 712,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 500 000,00
92195 Pozostała działalność 596 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 596 712,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 596 712,00
926 Kultura fizyczna 212 477,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 212 477,00
92695 Pozostała działalność 212 477,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 212 477,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 212 477,00
majątkowe razem: 2 686 674,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 546 674,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 34 605,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 34 605,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 605,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 898,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00
852 Pomoc społeczna 1 356 433,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 349 613,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 349 613,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 935,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 935,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 885,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 885,00
bieżące razem: 1 393 636,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 16 816 615,41

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 561 674,00

WYDATKI 2015 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 2242173.45 223473.45 223473.45 109126.66 114346.79 0 0 0 0 0 2018700 2018700 2005000 0
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2234453.45 215753.45 215753.45 109126.66 106626.79 0 0 0 0 0 2018700 2018700 2005000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80760 80760 80760 80760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8139.6 8139.6 8139.6 8139.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17681.52 17681.52 17681.52 17681.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2545.54 2545.54 2545.54 2545.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3281.79 3281.79 3281.79 0 3281.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13700 13700 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1187485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187485 1187485 1187485 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 817515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817515 817515 817515 0
1030 Izby rolnicze 7720 7720 7720 0 7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7720 7720 7720 0 7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 534043.1 163950.48 163950.48 0 163950.48 0 0 0 0 0 370092.62 370092.62 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 509078.44 163950.48 163950.48 0 163950.48 0 0 0 0 0 345127.96 345127.96 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122336.61 122336.61 122336.61 0 122336.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 6958.26 6958.26 6958.26 0 6958.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 33655.61 33655.61 33655.61 0 33655.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345127.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345127.96 345127.96 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 24964.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24964.66 24964.66 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24964.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24964.66 24964.66 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 105835.17 75835.17 75835.17 0 75835.17 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105835.17 75835.17 75835.17 0 75835.17 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19986.68 19986.68 19986.68 0 19986.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36848.49 36848.49 36848.49 0 36848.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
750 Administracja publiczna 1910425.73 1900147.52 1824147.52 1501773.27 322374.25 0 76000 0 0 0 10278.21 10278.21 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 34605 34605 34605 25784 8821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18906 18906 18906 18906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3853 3853 3853 3853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1118.14 1118.14 1118.14 0 1118.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 515 515 515 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187.86 2187.86 2187.86 0 2187.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59000 59000 3000 0 3000 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1777820.73 1767542.52 1766542.52 1475989.27 290553.25 0 1000 0 0 0 10278.21 10278.21 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1129081.2 1129081.2 1129081.2 1129081.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74786.4 74786.4 74786.4 74786.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192882.69 192882.69 192882.69 192882.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 29238.98 29238.98 29238.98 29238.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 705 705 705 0 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27348.25 27348.25 27348.25 0 27348.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10278.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10278.21 10278.21 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 19000 19000 0 0 0 0 19000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19000 19000 0 0 0 0 19000 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 898 898 898 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 898 898 898 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 134 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 742 742 742 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 184398.07 171898.07 77898.07 61457.17 16440.9 85000 9000 0 0 0 12500 12500 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 181898.07 169398.07 75398.07 60657.17 14740.9 85000 9000 0 0 0 12500 12500 0 0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9000 9000 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40500 40500 40500 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3060 3060 3060 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6640.2 6640.2 6640.2 6640.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 956.97 956.97 956.97 956.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9500 9500 9500 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1640.9 1640.9 1640.9 0 1640.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 6500 0 0
75414 Obrona cywilna 2500 2500 2500 800 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 5826567.26 5826567.26 5599737.26 4421267.9 1178469.36 0 226830 0 0 0 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2719450.71 2719450.71 2594380.71 2217175 377205.71 0 125070 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125070 125070 0 0 0 0 125070 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1682650 1682650 1682650 1682650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153950 153950 153950 153950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315200 315200 315200 315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 46775 46775 46775 46775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18600 18600 18600 18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133549.71 133549.71 133549.71 0 133549.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144756 144756 144756 0 144756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 334164 334164 314304 292590 21714 0 19860 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19860 19860 0 0 0 0 19860 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218400 218400 218400 218400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20170 20170 20170 20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44600 44600 44600 44600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 6420 6420 6420 6420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12614 12614 12614 0 12614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 200980 200980 190880 146500 44380 0 10100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10100 10100 0 0 0 0 10100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109300 109300 109300 109300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21000 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10280 10280 10280 0 10280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 163354 163354 156354 143900 12454 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106100 106100 106100 106100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8900 8900 8900 8900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20900 20900 20900 20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6854 6854 6854 0 6854 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 1357515 1357515 1292715 1152260 140455 0 64800 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64800 64800 0 0 0 0 64800 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853000 853000 853000 853000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76800 76800 76800 76800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181560 181560 181560 181560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 25900 25900 25900 25900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 22100 22100 22100 0 22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52555 52555 52555 0 52555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28070 28070 28070 0 28070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 857 857 857 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6200 6200 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2453 2453 2453 0 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18560 18560 18560 0 18560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 460491 460491 460491 231980 228511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179650 179650 179650 179650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32730 32730 32730 32730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4600 4600 4600 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 155000 155000 155000 0 155000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 53300 53300 53300 0 53300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 262542.55 262542.55 262542.55 236862.9 25679.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180760 180760 180760 180760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15534.6 15534.6 15534.6 15534.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33710.08 33710.08 33710.08 33710.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4858.22 4858.22 4858.22 4858.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 210 210 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5469.65 5469.65 5469.65 0 5469.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 49000 49000 48400 24400 24000 0 600 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49000 49000 48400 24400 24000 0 600 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24400 24400 24400 24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 19400 19400 19400 0 19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 2232605.93 2232605.93 716655.93 357104 359551.93 0 1515950 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 285000 285000 285000 0 285000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 210000 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85204 Rodziny zastępcze 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 4000 4000 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 25197.93 25197.93 19047.93 14454 4593.93 0 6150 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2160 2160 2160 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 294 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093.93 1093.93 1093.93 0 1093.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1349613 1349613 54782 54782 0 0 1294831 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 1294831 1294831 0 0 0 0 1294831 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34475 34475 34475 34475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20307 20307 20307 20307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11345 11345 11345 0 11345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11345 11345 11345 0 11345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52638 52638 0 0 0 0 52638 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 52638 52638 0 0 0 0 52638 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 99819 99819 0 0 0 0 99819 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 99819 99819 0 0 0 0 99819 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 324135 324135 317623 270010 47613 0 6512 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1700 1700 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 4812 4812 0 0 0 0 4812 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202000 202000 202000 202000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20302 20302 20302 20302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42241 42241 42241 42241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3067 3067 3067 3067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1160 1160 1160 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 12673 12673 12673 0 12673 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5880 5880 5880 0 5880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14858 14858 14858 14858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2241 2241 2241 2241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 302 302 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12315 12315 12315 12315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74380 74380 70780 52300 18480 0 3600 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 74380 74380 70780 52300 18480 0 3600 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39200 39200 39200 39200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7500 7500 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1172680.13 1120767.27 1120767.27 366637.97 754129.3 0 0 0 0 0 51912.86 51912.86 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 68500 68500 68500 0 68500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 22500 22500 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90002 Gospodarka odpadami 389000 389000 389000 0 389000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 389000 389000 389000 0 389000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 82000 82000 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 82000 82000 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 204912.86 153000 153000 0 153000 0 0 0 0 0 51912.86 51912.86 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 135000 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51912.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51912.86 51912.86 0 0
90095 Pozostała działalność 425267.27 425267.27 425267.27 366637.97 58629.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276995.4 276995.4 276995.4 276995.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31194.61 31194.61 31194.61 31194.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50692.3 50692.3 50692.3 50692.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 7755.66 7755.66 7755.66 7755.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 290 290 290 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10939.3 10939.3 10939.3 0 10939.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1184210 364815.13 66815.13 0 66815.13 298000 0 0 0 0 819394.87 819394.87 727756 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 145897.48 60258.61 60258.61 0 60258.61 0 0 0 0 0 85638.87 85638.87 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44258.61 44258.61 44258.61 0 44258.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85638.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85638.87 85638.87 0 0
92116 Biblioteki 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
92195 Pozostała działalność 748312.52 14556.52 6556.52 0 6556.52 8000 0 0 0 0 733756 733756 727756 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8000 8000 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6556.52 6556.52 6556.52 0 6556.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 596712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596712 596712 596712 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131044 131044 131044 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 0
926 Kultura fizyczna 663398.57 151398.57 106798.57 80590.71 26207.86 44000 600 0 0 0 512000 512000 512000 0
92695 Pozostała działalność 663398.57 151398.57 106798.57 80590.71 26207.86 44000 600 0 0 0 512000 512000 512000 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 44000 44000 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52923.6 52923.6 52923.6 52923.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4498.51 4498.51 4498.51 4498.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9761.76 9761.76 9761.76 9761.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1406.84 1406.84 1406.84 1406.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187.86 2187.86 2187.86 0 2187.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212477 212477 212477 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299523 299523 299523 0
Wydatki razem: 16570615.41 12745736.85 10236156.85 6975555.68 3260601.17 427000 1832580 0 0 250000 3824878.56 3824878.56 3244756 0

WYDATKI 2015 r. (wg. rodzaju zadania)

Rodzaj zadania : Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 2242173.45 223473.45 223473.45 109126.66 114346.79 0 0 0 0 0 2018700 2018700 2005000 0
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2234453.45 215753.45 215753.45 109126.66 106626.79 0 0 0 0 0 2018700 2018700 2005000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80760 80760 80760 80760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8139.6 8139.6 8139.6 8139.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17681.52 17681.52 17681.52 17681.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2545.54 2545.54 2545.54 2545.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3281.79 3281.79 3281.79 0 3281.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13700 13700 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1187485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187485 1187485 1187485 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 817515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817515 817515 817515 0
1030 Izby rolnicze 7720 7720 7720 0 7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7720 7720 7720 0 7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 534043.1 163950.48 163950.48 0 163950.48 0 0 0 0 0 370092.62 370092.62 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 509078.44 163950.48 163950.48 0 163950.48 0 0 0 0 0 345127.96 345127.96 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122336.61 122336.61 122336.61 0 122336.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 6958.26 6958.26 6958.26 0 6958.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 33655.61 33655.61 33655.61 0 33655.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345127.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345127.96 345127.96 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 24964.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24964.66 24964.66 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24964.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24964.66 24964.66 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 105835.17 75835.17 75835.17 0 75835.17 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105835.17 75835.17 75835.17 0 75835.17 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19986.68 19986.68 19986.68 0 19986.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36848.49 36848.49 36848.49 0 36848.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
750 Administracja publiczna 1875820.73 1865542.52 1789542.52 1475989.27 313553.25 0 76000 0 0 0 10278.21 10278.21 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59000 59000 3000 0 3000 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0