zwiń
Łódzk.2015.4296 w/s wymagań, jakie powinien spełniać przeds... Wersja od:

UCHWAŁA Nr X/68/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Drużbice działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr X/68/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 września 2015 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Drużbice powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać środki umożliwiające transport i chwytanie zwierząt w sposób nie zadający im cierpienia, niestwarzające zagrożenia dla ich zdrowia i życia;

3) posiadać zaplecze techniczne umożliwiające stałe świadczenie usług;

4) zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom chorym i okaleczonym;

5) posiadać możliwość umieszczenia odłowionych zwierząt w schronisku dla zwierząt (na podstawie zawartej umowy lub prowadząc schronisko dla zwierząt).

§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Drużbice powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować terenem (posiadać tytuł prawny) oraz pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt, spełniającymi warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

3) posiadać środki umożliwiające transport i chwytanie zwierząt w sposób nie zadający im cierpienia, niestwarzające zagrożenia dla ich zdrowia i życia;

4) posiadać wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze techniczne umożliwiające stałe świadczenie usług;

5) zapewniać zwierzętom opiekę weterynaryjną.

§3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w  zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drużbice powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie objętym zezwoleniem;

2) dysponować terenem, na którym ma być prowadzona przedmiotowa działalność;

3) posiadać urządzenia i obiekty konieczne do prowadzenia działalności w w/w zakresie, w szczególności:

- posiadać środki transportu przystosowane do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części,

- posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części do czasu ich utylizacji,

- posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych lub mieć zawartą umowę z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie,

- posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

- posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności;

4) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.