zwiń
0.0.0 w/s sporządzenia i podania do publicznej wi... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2017

WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Drużbice - Kolonia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) w związku z uchwałą Rady Gminy Drużbice nr XVI/135/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice położonej w miejscowości Drużbice – Kolonia , zarządzam co następuje:

§1. Sporządzam wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Drużbice - Kolonia, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, a informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Dziennik Łódzki – Tygodnik 7 Dni), na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drużbice - Kolonia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drużbice (www.druzbice.pl oraz druzbice.bip.gov.pl). Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice

mgrBożena Zielińska

WYKAZ

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Drużbice - Kolonia

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych

opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu

użytkowania,

najmu lub dzierżawy

Termin wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji

opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1

Działka nr 339/1

obręb Drużbice - Kolonia Księga wieczysta PT1B/00052500/6

0,4923 ha Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Gmina Drużbice nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Drużbice - Kolonia

Zgodnie

z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXII/137/01 z dnia 28.06.2001 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w pozostałych gruntach rolnych o różnej skali przydatności rolniczej.

- 20.700,00 zł - - - - Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Drużbice – Kolonia.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice – pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.