zwiń
Łódzk.2016.1614 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/100/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 14.802.785,70 zł., w tym:

1) dochody bieżące – 14.632.785,70 zł.;

2) dochody majątkowe – 170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.752.785,70 zł. w tym:

1) wydatki bieżące – 13.130.639,61 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.622.146,09 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł.;

2) celową w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Planowana nadwyżka budżetowa między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 50.000,00 zł. i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 1.217.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w wysokości 1.267.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§8. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.622.146,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§9. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 53.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 53.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dochody w wysokości 20,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 20.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) dochody w wysokości 367.304,00 zł. i wydatki w wysokości 419.012,93 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

4) dochody w wysokości 1.416.839,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9, i wydatki w wysokości 1.416.839,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 321.776,15 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§13. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.217.000,00 zł.

§14. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.217.000,00 zł.;

3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§15. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§16. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochod ó w budżetu gminy Drużbice na 2016 rok

w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 48 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 470 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
600 Transport i łączność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 1 517,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 17,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 869 071,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 995 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 960 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 447 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 83 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 342 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 341 071,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 500,00
758 Różne rozliczenia 6 706 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 917 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 917 648,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 765 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 765 602,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22 889,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 889,00
801 Oświata i wychowanie 211 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80104 Przedszkola 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80110 Gimnazja 25 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 000,00
0830 Wpływy z usług 106 000,00
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 000,00
852 Pomoc społeczna 254 095,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 240,00
85206 Wspieranie rodziny 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 733,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 733,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 571,00
85216 Zasiłki stałe 91 568,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 377,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 191,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
85295 Pozostała działalność 34 383,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 383,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 804,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 59 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
90002 Gospodarka odpadami 367 304,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 367 304,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
90095 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 100,00
bieżące razem: 13 215 946,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 170 000,00
majątkowe razem: 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 946,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
80110 Gimnazja 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
852 Pomoc społeczna 1 377 219,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 371 406,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 371 406,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 844,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 844,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 969,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 969,00
85295 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
bieżące razem: 1 416 839,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 14 802 785,70

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 789934,55 384934,55 384934,55 216155 168779,55 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
40002 Dostarczanie wody 789934,55 384934,55 384934,55 216155 168779,55 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166517 166517 166517 166517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14154 14154 14154 14154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31058 31058 31058 31058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4426 4426 4426 4426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6089,55 6089,55 6089,55 0 6089,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
600 Transport i łączność 970128,56 158456,72 158456,72 0 158456,72 0 0 0 0 0 811671,84 811671,84 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 949256,78 158456,72 158456,72 0 158456,72 0 0 0 0 0 790800,06 790800,06 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106255,38 106255,38 106255,38 0 106255,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 16649,24 16649,24 16649,24 0 16649,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 33452,1 33452,1 33452,1 0 33452,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790800,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790800,06 790800,06 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 20871,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20871,78 20871,78 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20871,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20871,78 20871,78 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 172657,94 44610 44610 0 44610 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172657,94 44610 44610 0 44610 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9520 9520 9520 0 9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1290 1290 1290 0 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128047,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
710 Działalność usługowa 73000 73000 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 2172346,43 2145346,43 2010226,43 1577089 433137,43 0 135120 0 0 0 27000 27000 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101900 101900 6400 0 6400 0 95500 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95500 95500 0 0 0 0 95500 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5100 5100 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1940985,99 1917985,99 1915565,99 1567089 348476,99 0 2420 0 0 0 23000 23000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2420 2420 0 0 0 0 2420 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1164194 1164194 1164194 1164194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76723 76723 76723 76723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193669 193669 193669 193669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 27923 27923 27923 27923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74580 74580 74580 74580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79050 79050 79050 0 79050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100150 100150 100150 0 100150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15600 15600 15600 0 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 40800 40800 40800 0 40800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 28700 28700 28700 0 28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31176,99 31176,99 31176,99 0 31176,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 23000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91395,39 87395,39 87395,39 10000 77395,39 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25595,39 25595,39 25595,39 0 25595,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0
75095 Pozostała działalność 38065,05 38065,05 865,05 0 865,05 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 865,05 865,05 865,05 0 865,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180547,29 180547,29 90547,29 64997 25550,29 80000 10000 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 179247,29 179247,29 89247,29 64197 25050,29 80000 10000 0 0 0 0 0 0 0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38880 38880 38880 38880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2754 2754 2754 2754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6610 6610 6610 6610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 953 953 953 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75414 Obrona cywilna 1300 1300 1300 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 5802273,69 5695273,69 5481923,69 4315979 1165944,69 0 213350 0 0 0 107000 107000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2773650 2666650 2548050 2183900 364150 0 118600 0 0 0 107000 107000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118600 118600 0 0 0 0 118600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1666500 1666500 1666500 1666500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143200 143200 143200 143200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318000 318000 318000 318000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 46200 46200 46200 46200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93000 93000 93000 0 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16600 16600 16600 0 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5250 5250 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145100 145100 145100 0 145100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107000 107000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 298634 298634 282834 265000 17834 0 15800 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15800 15800 0 0 0 0 15800 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190600 190600 190600 190600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20800 20800 20800 20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5600 5600 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9734 9734 9734 0 9734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 328148 328148 311048 287900 23148 0 17100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17100 17100 0 0 0 0 17100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213100 213100 213100 213100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19200 19200 19200 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43800 43800 43800 43800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 6800 6800 6800 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15348 15348 15348 0 15348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 1244475 1244475 1182875 1071100 111775 0 61600 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61600 61600 0 0 0 0 61600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 803000 803000 803000 803000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71200 71200 71200 71200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165000 165000 165000 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 22900 22900 22900 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11400 11400 11400 0 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47575 47575 47575 0 47575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28804 28804 28804 0 28804 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2187 2187 2187 0 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18317 18317 18317 0 18317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467961 467961 467961 245950 222011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194500 194500 194500 194500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15600 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30700 30700 30700 30700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5150 5150 5150 5150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7900 7900 7900 0 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 156000 156000 156000 0 156000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 43300 43300 43300 0 43300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 290601,69 290601,69 290351,69 262129 28222,69 0 250 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211146 211146 211146 211146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13107 13107 13107 13107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33105 33105 33105 33105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4771 4771 4771 4771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4922,69 4922,69 4922,69 0 4922,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 49860 49860 49360 21948 27412 0 500 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49860 49860 49360 21948 27412 0 500 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21948 21948 21948 21948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 24092 24092 24092 0 24092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320 320 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 956833,8 956833,8 738738,8 329442 409296,8 0 218095 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 335628 335628 335628 0 335628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 152000 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 183628 183628 183628 0 183628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85204 Rodziny zastępcze 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3140 3140 3140 2640 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2640 2640 2640 2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 34318,93 34318,93 32168,93 25740 6428,93 0 2150 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19500 19500 19500 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1591 1591 1591 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 649 649 649 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 135 135 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45571 45571 0 0 0 0 45571 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 45571 45571 0 0 0 0 45571 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 90191 90191 0 0 0 0 90191 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 90191 90191 0 0 0 0 90191 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 318515,87 318515,87 316815,87 281976 34839,87 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1700 1700 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213397 213397 213397 213397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19373 19373 19373 19373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2806 2806 2806 2806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1160 1160 1160 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5879,87 5879,87 5879,87 0 5879,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19086 19086 19086 19086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3598 3598 3598 3598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 488 488 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 78483 78483 0 0 0 0 78483 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 78483 78483 0 0 0 0 78483 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 124680 124680 77580 70700 6880 0 47100 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 121680 121680 77580 70700 6880 0 44100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44100 44100 0 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56100 56100 56100 56100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3900 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9300 9300 9300 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
3240 Stypendia dla uczniów 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1075628,54 989626,39 985216,39 281332 703884,39 0 4410 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 114855,29 114855,29 114855,29 66105 48750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50924 50924 50924 50924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4329 4329 4329 4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9498 9498 9498 9498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1354 1354 1354 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90002 Gospodarka odpadami 419012,93 419012,93 419012,93 52675 366337,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40578 40578 40578 40578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3449 3449 3449 3449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7569 7569 7569 7569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1079 1079 1079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 365244 365244 365244 0 365244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 218002,15 132000 132000 0 132000 0 0 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86002,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
90095 Pozostała działalność 217758,17 217758,17 213348,17 162552 50796,17 0 4410 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4410 4410 0 0 0 0 4410 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133061 133061 133061 133061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7655 7655 7655 7655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19029 19029 19029 19029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2807 2807 2807 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 11100 11100 11100 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5196,17 5196,17 5196,17 0 5196,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 370511,04 333086,88 43086,88 5477 37609,88 290000 0 0 0 0 37424,16 37424,16 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80011,04 42586,88 42586,88 5477