zwiń
Łódzk.2015.3117 w/s zarządzenia poboru podatków w drodze in... Wersja od:

UCHWAŁA Nr IX/54/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.:Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U.z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz.U.z 2013r. poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz.U.z 2014r. poz. 849), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 613) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa :

1) podatku rolnego,

2) podatku leśnego,

3) podatku od nieruchomości.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Sołtysi rozliczają się z pobranych podatków w ciągu trzech dni, po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli koniec terminu rozliczenia się z pobranych podatków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§2. Sołtysi otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków wymienionych w § 1 w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższe niż 400zł w okresie roku kalendarzowego.

§3. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności podatkowych następuje sukcesywnie w terminie do końca następnego miesiąca po dokonaniu rozliczenia z pobranych podatków.

§4. Traci moc uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYKAZ SOŁTYSÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo
1. Kociołek Stanisław Brzezie
2. Misiewicz Anna Bukowie Dolne
3. Michalska Joanna Bukowie Górne
4. Dziuba Franciszek Chynów
5. Czeszek Stanisława Drużbice Kolonia
6. Cybulski Zbigniew Drużbice
7. Młynarczyk Anna Głupice
8. Wolska Małgorzata Gręboszów
9. Kowalska Aurelia Hucisko
10. Kowalska Iwona Józefów
11. Łęcka Krystyna Kazimierzów
12. Pankiewicz Anna Kącik
13. Zochniak Wioletta Kobyłki
14. Tokarczyk Alicja Łęczyca
15. Świtała Jerzy Patok
16. Rejmicz Grzegorz Podstoła
17. Kamiński Radosław Rasy
18. Pawlak Tarsylia Rawicz
19. Stępień Krystyna Rożniatowice
20. Cieciorowska Krystyna Skrajne
21. Wolski Ryszard Suchcice
22. Madejak Agnieszka Stefanów
23. Dybka Jan Stoki
24. Sikora Stanisław Teofilów
25. Wardal Krystyna Teresin
26. Kaliska Barbara Wadlew
27. Olejnik Jacek Wdowin Kolonia
28. Chrzęst Jan Wdowin
29. Maksalon Marian Wola Rożniatowska
30. Wdowiak Monika Zabiełłów
31. Janczyk Zdzisław Zwierzyniec