zwiń
Łódzk.2015.3118 w/s zmiany wysokości stawek podatku od nier... Wersja od:

UCHWAŁA Nr IX/58/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 roku poz. 528) oraz pkt 1 i pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M. P. z 2014 roku poz. 718) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXII/263/2013 Rady Gminy Drużbice z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

§1. pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni, przy czym od gruntów stanowiących mienie komunalne, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym – 0,01 zł od 1 m 2 powierzchni”;

§1. pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przy czym od budynków stanowiących mienie komunalne, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk