zwiń
Łódzk.2015.5108 w/s określenia wzorów formularza informacji... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XII/87/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji i  deklaracji podatkowych

Na podstawie art.  18 ust. 2  pkt 8, art.  40 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015  r. poz. 1515), art.  6a ust. 11 ustawy z  dnia 15 listopada 1984  r. o  podatku rolnym (Dz. U. z  2013  r. poz. 1381, z  2014  r. poz. 40, z  2015  r., poz. 1045) ,art. 6  ust. 13 ustawy z  dnia 12 stycznia 1991  r. o  podatkach i    opłatach lokalnych (Dz. U. z  2014  r, poz. 849, z  2015  r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) ,oraz art.  6  ust. 9  ustawy z  dnia 30 października 2002  r. o  podatku leśnym (Dz. U. z  2013  r. poz. 465, z  2015  r., poz. 1045)  Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Określa  się wzór informacji w  sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§2. Określa  się wzór deklaracji na  podatek od nieruchomości (DN - 1) stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§3. Określa  się wzór deklaracji na  podatek rolny (DR - 1) stanowiący załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały.

§4. Określa  się wzór deklaracji na  podatek leśny (DL - 1) stanowiący załącznik Nr 4  do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Drużbice.

§6. Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Drużbice z  dnia 28 stycznia 2011 roku, w  sprawie określenia wzorów formularza   informacji i  deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 74, poz. 636).

§7. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z  mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 23 listopada 2015 r.