zwiń
Łódzk.2015.4295 w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Wersja od:

UCHWAŁA Nr X/66/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę, oznaczoną numerami działek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, która uzyskała taką kategorię na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953).

§2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 pkt 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953)., z chwilą oddania do użytkowania nowo wybudowanego odcinka drogi (zastępującego istniejący odcinek drogi), „stary” odcinek drogi pozbawiony był dotychczasowej kategorii i zaliczany był do kategorii drogi gminnej. W związku z oddaniem do ruchu w dniu 08.08.2014 roku drogi ekspresowej S8 Wrocław – Warszawa odc. węzeł Łask – węzeł Róża w oparciu o uprawomocnioną w dniu 21.08.2014 r. decyzję na użytkowanie wydaną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad w Łodzi przestała być administratorem dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 368+419 do km 378+318, a droga ta z mocy prawa została drogą gminną.

W dniu 9 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870). Art. 2 tejże ustawy przewiduje, że rada gminy, w terminie 90 dni od daty wejścia w życie ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Mając na uwadze, że była droga krajowa nr 12 na odcinku od km 368+419 do km 378+318 przebiegającym przez teren gminy Drużbice całkowicie nie odpowiada definicji drogi gminnej zawartej w art. 7 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że: do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebą, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”, zasadne jest podjęcie uchwały pozbawiającej przedmiotową drogę kategorii drogi gminnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, po podjęciu przez Radę Gminy Drużbice uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, była droga krajowa nr 12 na odcinku od km 368+419 do km 378+318 przebiegająca przez teren gminy Drużbice, z mocy ustawy zostanie zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 września 2015 r.

Droga gminna, którą pozbawia się kategorii drogi gminnej, zlokalizowana jest na terenie gminy Drużbice, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

Nr działki Obręb geodezyjny Gmina
86 31 Zabiłłów-Janówek Drużbice
4/4 4 Chynów Drużbice
5/1 4 Chynów Drużbice
8/1 4 Chynów Drużbice
9/3 4 Chynów Drużbice
10/1 4 Chynów Drużbice
11/1 4 Chynów Drużbice
12/1 4 Chynów Drużbice
19/1 4 Chynów Drużbice
19/3 4 Chynów Drużbice
20/1 4 Chynów Drużbice
21/1 4 Chynów Drużbice
22/5 4 Chynów Drużbice
22/7 4 Chynów Drużbice
22/9 4 Chynów Drużbice
22/11 4 Chynów Drużbice
22/13 4 Chynów Drużbice
26/3 4 Chynów Drużbice
26/5 4 Chynów Drużbice
28/1 4 Chynów Drużbice
28/2 4 Chynów Drużbice
30/4 4 Chynów Drużbice
31/1 4 Chynów Drużbice
32/1 4 Chynów Drużbice
33/1 4 Chynów Drużbice
34/1 4 Chynów Drużbice
100/3 4 Chynów Drużbice
101/1 4 Chynów Drużbice
102/1 4 Chynów Drużbice
103/5 4 Chynów Drużbice
112/3 4 Chynów Drużbice
120/1 4 Chynów Drużbice
121/1 4 Chynów Drużbice
122/1 4 Chynów Drużbice
123/1 4 Chynów Drużbice
124/1 4 Chynów Drużbice
125/1 4 Chynów Drużbice
126/2 4 Chynów Drużbice
126/4 4 Chynów Drużbice
127/1 4 Chynów Drużbice
128/1 4 Chynów Drużbice
72/3 32 Zwierzyniec Drużbice
73/1 32 Zwierzyniec Drużbice
74/5 32 Zwierzyniec Drużbice
74/7 32 Zwierzyniec Drużbice
74/9 32 Zwierzyniec Drużbice
75/1 32 Zwierzyniec Drużbice
76/1 32 Zwierzyniec Drużbice
78/1 32 Zwierzyniec Drużbice
79/1 32 Zwierzyniec Drużbice
80/1 32 Zwierzyniec Drużbice
81/1 32 Zwierzyniec Drużbice
82/1 32 Zwierzyniec Drużbice
83/1 32 Zwierzyniec Drużbice
84/1 32 Zwierzyniec Drużbice
85/5 32 Zwierzyniec Drużbice
88/1 32 Zwierzyniec Drużbice
89/1 32 Zwierzyniec Drużbice
90/4 32 Zwierzyniec Drużbice
91/1 32 Zwierzyniec Drużbice
92/1 32 Zwierzyniec Drużbice
93/1 32 Zwierzyniec Drużbice
94/1 32 Zwierzyniec Drużbice
95/1 32 Zwierzyniec Drużbice
96/1 32 Zwierzyniec Drużbice
97/1 32 Zwierzyniec Drużbice
98/1 32 Zwierzyniec Drużbice
99/1 32 Zwierzyniec Drużbice
100/1 32 Zwierzyniec Drużbice
101/1 32 Zwierzyniec Drużbice
102/1 32 Zwierzyniec Drużbice
103/1 32 Zwierzyniec Drużbice
104/1 32 Zwierzyniec Drużbice
105/1 32 Zwierzyniec Drużbice
106/1 32 Zwierzyniec Drużbice
107/1 32 Zwierzyniec Drużbice
108/1 32 Zwierzyniec Drużbice
111/1 32 Zwierzyniec Drużbice
112/1 32 Zwierzyniec Drużbice
113/3 32 Zwierzyniec Drużbice
114/1 32 Zwierzyniec Drużbice
115/1 32 Zwierzyniec Drużbice
116/1 32 Zwierzyniec Drużbice
117/1 32 Zwierzyniec Drużbice
118/1 32 Zwierzyniec Drużbice
119/1 32 Zwierzyniec Drużbice
120/1 32 Zwierzyniec Drużbice
121/1 32 Zwierzyniec Drużbice
122/3 32 Zwierzyniec Drużbice
122/5 32 Zwierzyniec Drużbice
123/1 32 Zwierzyniec Drużbice
124/1 32 Zwierzyniec Drużbice
125/1 32 Zwierzyniec Drużbice
128/1 32 Zwierzyniec Drużbice
129/3 32 Zwierzyniec Drużbice
130/1 32 Zwierzyniec Drużbice
131/1 32 Zwierzyniec Drużbice
132/1 32 Zwierzyniec Drużbice
133/1 32 Zwierzyniec Drużbice
134/1 32 Zwierzyniec Drużbice
135/3 32 Zwierzyniec Drużbice
136/1 32 Zwierzyniec Drużbice
137/1 32 Zwierzyniec Drużbice
138/1 32 Zwierzyniec Drużbice
139/1 32 Zwierzyniec Drużbice
140/1 32 Zwierzyniec Drużbice
141/1 32 Zwierzyniec Drużbice
142/1 32 Zwierzyniec Drużbice
143/1 32 Zwierzyniec Drużbice
144/1 32 Zwierzyniec Drużbice
145/1 32 Zwierzyniec Drużbice
146/1 32 Zwierzyniec Drużbice
147/1 32 Zwierzyniec Drużbice
147/3 32 Zwierzyniec Drużbice
148 32 Zwierzyniec Drużbice
149/7 32 Zwierzyniec Drużbice
149/9 32 Zwierzyniec Drużbice
172/2 32 Zwierzyniec Drużbice
181/2 32 Zwierzyniec Drużbice
182/1 32 Zwierzyniec Drużbice
183/1 32 Zwierzyniec Drużbice
183/3 32 Zwierzyniec Drużbice
184/2 32 Zwierzyniec Drużbice
184/4 32 Zwierzyniec Drużbice
185/6 32 Zwierzyniec Drużbice
223/3 32 Zwierzyniec Drużbice
1/1 27 Wadlew Drużbice
2/1 27 Wadlew Drużbice
3/3 27 Wadlew Drużbice
5/3 27 Wadlew Drużbice
6/1 27 Wadlew Drużbice
7/5 27 Wadlew Drużbice
7/3 27 Wadlew Drużbice
8/1 27 Wadlew Drużbice
9/6 27 Wadlew Drużbice
10/3 27 Wadlew Drużbice
11/7 27 Wadlew Drużbice
11/9 27 Wadlew Drużbice
12/1 27 Wadlew Drużbice
13/3 27 Wadlew Drużbice
14/7 27 Wadlew Drużbice
14/9 27 Wadlew Drużbice
15/1 27 Wadlew Drużbice
16/1 27 Wadlew Drużbice
17/6 27 Wadlew Drużbice
18/3 27 Wadlew Drużbice
19/3 27 Wadlew Drużbice
20/3 27 Wadlew Drużbice
21/3 27 Wadlew Drużbice
22/3 27 Wadlew Drużbice
23/1 27 Wadlew Drużbice
24/3 27 Wadlew Drużbice
25/1 27 Wadlew Drużbice
26/1 27 Wadlew Drużbice
45/3 27 Wadlew Drużbice
46/1 27 Wadlew Drużbice
126/1 27 Wadlew Drużbice
127/3 27 Wadlew Drużbice
128/1 27 Wadlew Drużbice
129/4 27 Wadlew Drużbice
130/1 27 Wadlew Drużbice
131/1 27 Wadlew Drużbice
132/1 27 Wadlew Drużbice
133/1 27 Wadlew Drużbice
134/1 27 Wadlew Drużbice
135/1 27 Wadlew Drużbice
136/5 27 Wadlew Drużbice
136/7 27 Wadlew Drużbice
136/9 27 Wadlew Drużbice
137/1 27 Wadlew Drużbice
138/1 27 Wadlew Drużbice
139/4 27 Wadlew Drużbice
141/1 27 Wadlew Drużbice
142/3 27 Wadlew Drużbice
142/5 27 Wadlew Drużbice
143/3 27 Wadlew Drużbice
144/1 27 Wadlew Drużbice
145/1 27 Wadlew Drużbice
146/1 27 Wadlew Drużbice
147/1 27 Wadlew Drużbice
148/1 27 Wadlew Drużbice
149/1 27 Wadlew Drużbice
150/1 27 Wadlew Drużbice
151/4 27 Wadlew Drużbice
152/1 27 Wadlew Drużbice
153/1 27 Wadlew Drużbice
154/1 27 Wadlew Drużbice
160/1 27 Wadlew Drużbice
162/3 27 Wadlew Drużbice
163/3 27 Wadlew Drużbice
164/1 27 Wadlew Drużbice
165/1 27 Wadlew Drużbice
168/6 27 Wadlew Drużbice
168/8 27 Wadlew Drużbice
168/10 27 Wadlew Drużbice
169/3 27 Wadlew Drużbice
274/3 27 Wadlew Drużbice
274/5 27 Wadlew Drużbice
275/4 27 Wadlew Drużbice
275/6 27 Wadlew Drużbice
275/8 27 Wadlew Drużbice
275/10 27 Wadlew Drużbice
446 27 Wadlew Drużbice
1076/1 27 Wadlew Drużbice
1077/1 27 Wadlew Drużbice
1078/1 27 Wadlew Drużbice
1082/2 27 Wadlew Drużbice
1083/1 27 Wadlew Drużbice
1084/1 27 Wadlew Drużbice
1086/3 27 Wadlew Drużbice
1086/5 27 Wadlew Drużbice
1087/1 27 Wadlew Drużbice
1138/1 27 Wadlew Drużbice
1169/1 27 Wadlew Drużbice
139 11 Józefów Drużbice

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej, którą pozbawia się kategorii drogi gminnej:

przebieg drogi pozbawionej kategorii drogi gminnej