zwiń
. w/s udzielenia dotacji Ochotniczej Straży P... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/20/2014

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 32 ust. 3b ustawy 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz.353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz.1635) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§1. Udziela Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice dotację w wysokości 2.000,00 zł (słownie : dwa tys. zł. i 00/100) na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w 2015 roku..

§2. Szczegółowe warunki przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia określone zostaną w umowach pomiędzy Gminą Drużbice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Podstole.

§3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk