zwiń
Łódzk.2016.979 w/s zmiany Statutu Gminy Drużbice Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIV/112/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Drużbice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§1. W Statucie Gminy Drużbice, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drużbice, uchyla się §65 ust.1, ust.2 oraz §66 ust.1, ust.2.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk